Novinky

Hospodaření státního rozpočtu ČR za leden až duben 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci dubna celkové příjmy státního rozpočtu výše 269,0 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 291,5 mld. Kč a schodek dosáhl hodnoty 22,5 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 15,6 mld. Kč.

v mld Kč

Rok Skutečnost
leden - duben
2004
Skutečnost
leden - duben 2004
korigovanáx)
2005
Schválený rozpočet Rozpočet korigovanýxx) Skutečnost leden - duben % plnění ke korig. rozp. % plnění v r. 2004 Index 2005/2004 korig. Index 2005/2004
Příjmy celkem 244,03 238,81 824,83 804,93 268,97 33,4 32,4 112,6 110,2
Výdaje celkem 282,10 276,88 908,42 888,52 291,46 32,8 32,4 105,3 103,3
Saldo -38,07 -38,07 -83,59 -83,59 -22,49 26,9 33,0 59,1 59,1

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb.

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil objem příjmů ve výši 824,8 mld. Kč, objem výdajů ve výši 908,4 mld. Kč a schodek státního rozpočtu 83,6 mld. Kč. 1

 


1 Dopad na hodnocení plnění rozpočtu a meziroční dynamikyzákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní, a který nabyl účinnosti dnem 3. ledna letošního roku. Tento zákon v důsledku přesunu kompetencí z ústředních orgánů státní správy na kraje posiluje jejich daňové příjmy na úkor příjmů státního rozpočtu. Při zpracování státního rozpočtu na rok 2005 nebyl tento zákon ještě schválen, tudíž ve schváleném rozpočtu není v daňových příjmech zohledněno zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 % a naopak snížení participace Státního fondu dopravní infrastruktury na celostátním výnosu spotřebních daní z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %. Toto nové rozpočtové určení daní znamená v roce 2005 přesun z daňových příjmů státního rozpočtu do rozpočtů krajů ve výši 27,3 mld. Kč a naopak zvýšení příjmů státního rozpočtu ze spotřebních daní z minerálních olejů o 7,4 mld. Kč. Současně s korekcí příjmů státního rozpočtu o vliv zákona č. 1/2005 Sb. dochází ve stejné výši (19,9 mld. Kč) k úpravě rozpočtovaných výdajů státního rozpočtu, které budou v uvedené výši celoročně vázány ve státním rozpočtu.

Hospodaření státního rozpočtu v dubnu 2005

 

Inkaso příjmů v samotném měsíci dubnu dosáhlo výše 62,2 mld. Kč (v dubnu 2004 to bylo 57,2 mld. Kč) a čerpání výdajů 92,9 mld. Kč (v dubnu minulého roku 87,5 mld. Kč).

Zhoršení salda ovlivnila výdajová strana rozpočtu, když plnění rozpočtu celkových výdajů se zvýšilo o 10,4 procentního bodu (z 22,4 % ke konci března na 32,8 % ke konci dubna), při současném zvýšení plnění korigovaného rozpočtu příjmů o 7,7 procentního bodu (z 25,7 % na 33,4 %). Předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů se tak snížil z 3,3 procentního bodu na 0,6 procentního bodu.

Vyšší čerpání výdajů bylo ovlivněno především platbou příspěvku státu stavebním spořitelnám za rok 2004 ve výši 15,4 mld. Kč a transfery prostředků územním samosprávným celkům (krajům a obcím) v částce 20,1 mld. Kč, které byly proti dubnu roku 2004 vyšší o 5,0 mld. Kč. Z toho na přímé náklady pro školství spravované územními samosprávnými celky bylo v dubnu převedeno 16,9 mld. Kč na celé 2. čtvrtletí (v dubnu 2004 to bylo 10,5 mld. Kč).

Přebytek státního rozpočtu z 1. čtvrtletí roku 2005 (+8,3 mld. Kč) se tak během dubna změnil na schodek ve výši 22,5 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku je letošní schodek téměř o 15,6 mld. Kč nižší.

Příjmy státního rozpočtu

 

Za první 4 měsíce letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 269,0 mld. Kč, tj. 33,4 % korigovaného rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 132,3 mld. Kč (30,0 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 98,5 mld. Kč (31,3 %) a ostatní příjmy 38,2 mld. Kč (78,2 %).

Vliv zákona č. 1/2005 Sb., kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů a srovnatelně upravená skutečnost za porovnávané období roku 2004 jsou patrny z následující tabulky:

v mld. Kč

2004 Skutečnost leden - duben Skut. 2004 leden-duben korigovanáx) 2005 % plnění korig. rozpočtu % plnění 2004 Index skutečnost 2005/2004 Index skut.2005/2004 korigovaná sk.
Schválený rozpočet Korigovaný rozpočetxx) Skutečnost leden -duben
1 2 3 4 5 5:4 6 5:1 5:2
Příjmy celkem 244,03 238,81 824,83 804,93 268,97 33,4 32,4 110,2 112,6
z toho:
Daňové příjmy celkem 224,52 219,30 776,05 756,15 230,82 30,5 31,4 102,8 105,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 131,03 125,81 461,30 441,40 132,32 30,0 31,0 101,0 105,2
z toho:
- DPH 51,07 47,16 167,00 154,30 46,01 29,8 38,3 90,1 97,6
- spotřební daň 26,14 28,26 87,50 94,90 34,62 36,5 31,0 132,4 122,5
- daně z příjmů PO 16,73 15,46 88,30 81,60 18,89 23,1 19,8 112,9 122,2
- daně z příjmů FO 28,60 26,44 103,40 95,50 28,08 29,4 30,0 98,2 106,2
z kapitálových výnosů 2,06 1,90 5,90 5,40 1,31 24,3 45,8 63,6 68,9
ze závislé činnosti 22,33 20,60 83,00 76,50 22,15 29,0 29,2 99,2 107,5
z přiznání 4,21 3,94 14,50 13,60 4,62 34,0 29,6 109,7 117,3

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb.

Plnění rozpočtu daňových příjmů za letošní čtyři měsíce je i po úpravě nižší než ve stejném období minulého roku, a to o 1,0 procentního bodu. Meziročně tyto příjmy vzrostly o 6,5 mld. Kč, t.j. o 5,2 %, což odpovídá záměrům korigovaného rozpočtu, který je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 3,9 %.

Inkaso DPH dosáhlo 46,0 mld. Kč (29,8 % korigovaného rozpočtu) a inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 34,6 mld. Kč představující 36,5 % korigovaného rozpočtu. To je meziroční růst proti srovnatelné skutečnosti o 6,4 mld. Kč, t.j. o 22,5 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2004 o 14,6 %). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 5,5 procentního bodu vyšší a meziroční dynamika je rovněž vyšší (o 1,1 procentního bodu).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci dubna dosáhlo 28,1 mld. Kč, t.j. 29,4 % korigovaného rozpočtu a je o 1,6 mld. Kč, t.j. o 6,2 % nad úrovní srovnatelné skutečnosti stejného období roku 2004, přičemž korigovaný rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2004  o 0,3 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 22,1 mld. Kč, při plnění korigovaného rozpočtu na 29,0 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 1,6 mld. Kč, t.j. o 7,5 % (korigovaný rozpočet je pod úrovní skutečnosti 2004 o 0,4 %). Nižší plnění rozpočtu (o 0,2 procentního bodu) i nižší dynamika (o 2,9 procentního bodu) než v roce 2004 souvisí s novelou zákona o daních z příjmů, kdy jsou zvýhodněni poplatníci s dětmi uplatněním tzv. daňových bonusů.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhlo 1,3 mld.Kč, což představuje pouze 24,3 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,6 mld. Kč, t.j. o 31,1 %. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 4,6 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 34,0 % při meziročním nárůstu o 17,3 % proti srovnatelné skutečnosti (v roce 2004 byla plněna na 29,6 % rozpočtu při meziročním růstu o 13,2 %).

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 18,9 mld. Kč představujícím 23,1 % korigovaného rozpočtu (v roce 2004 činilo plnění 19,8 % při meziročním poklesu o 6,4 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 0,9 mld. Kč) jsou nad skutečnou srovnatelnou úrovní předchozího roku o 3,4 mld. Kč, t.j. o 22,2 %. Nižší plnění této daně v počátečních měsících roku je obvyklé (v roce 2002 na 23,3 %, v roce 2003 na 20,5 %) a souvisí s možností podání daňového přiznání do 30. června (u plátců využívajících služby daňových poradců a s povinností auditu).

Za první čtyři měsíce letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,4 mld. Kč, při plnění rozpočtu na 51,4 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 2,3 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 98,5 mld. Kč, což představuje 31,3 % rozpočtu a meziroční růst o 5,0 mld. Kč, t.j. o 5,4 %; plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 0,7 procentního bodu a meziroční dynamika je pod úrovní loňského roku (o 3,7 procentního bodu). Na důchody připadá 81,1 mld. Kč, t.j. 31,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,5 % (rozpočtovaná dynamika činí 7,3 % proti skutečnosti 2004).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 38,2 mld. Kč, což je již 78,2 % rozpočtu a o 18,6 mld. Kč, tj. o 95,5 % více než za první 4 měsíce loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004). Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn především příjmy kapitoly MZe ve výši 7,2 mld. Kč (jde o prostředky z EU, se kterými počítá kapitolní rozpočet, a které ve stejném období minulého roku MZe nemělo k dispozici). Další vliv představují kompenzační platby z rozpočtu EU ve výši 7,2 mld. Kč (v loňském roce byly inkasovány až po vstupu do EU), převody z rezervních fondů OSS do příjmů kapitol ve výši 15,9 mld. Kč (z toho: MO 4,8 mld. Kč, MZe 4,7 mld. Kč, MD 3,0 mld. Kč), přičemž tyto příjmy nejsou rozpočtovány a dále mimořádné příjmy z titulu prémií z emisí státních dluhopisů (0,5 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH - o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob – o 11,3 mld. Kč (8,5 %), u daní z příjmů právnických osob – o 2,1 mld. Kč (1,9 %) a spotřebních daní - o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u, u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30. 4. 2005 výše 181,3 mld. Kč, což představuje 30,2 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční nárůst o 9,2 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 172,1 mld. Kč, tj. 31,1 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 26,4 mld. Kč, tj. o 18,1 %.

Výdaje státního rozpočtu

Jak již bylo uvedeno výše, zákon č. 1/2005 Sb., o rozpočtovém určení daní, má dopad i na výdajovou stranu rozpočtu (vázání výdajů ve výši 19,9 mld. Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna čerpány ve výši 291,5 mld. Kč, což představuje 32,8 % korigovaného rozpočtu a meziroční srovnatelný růst o 14,6 mld. Kč, tj. o 5,2 %, což odpovídá 1/3 celoročního rozpočtu (ve stejném období minulého roku byly čerpány rovněž na 32,5 % při meziročním růstu o 11,0 mld. Kč, tj. o 4,0 %).

Vyšší meziroční nárůst ovlivnily především odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU ve výši 8,6 mld. Kč a převod 3,1 mld. Kč do letos nově zřízeného fondu státních záruk (§ 73 zák.č. 218/2000 Sb.); obě tyto výdajové položky se v prvních čtyřech měsících loňského roku nevyskytly.

Nadprůměrné čerpání vykazují zejména neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, a to na 41,6 % rozpočtu z důvodu předsunuté platby státu na zdravotní pojištění nevýdělečných osob poskytnuté VZP v březnu ve výši 2,8 mld. Kč; meziročně však vzrostly pouze o 1,0 % (v 1. čtvrtletí 2004 byla VZP rovněž poskytnutá předsunutá platba - taktéž ve výši 2,8 mld. Kč).

Vysoké je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům (na 46,1 %), což souvisí se zálohou na druhé čtvrtletí 2005 ve výši 16,9 mld. Kč, vyplacenou ve prospěch škol v dubnu (podobně jako v roce 2004). Meziročně je čerpání transferů územním rozpočtům vyšší o 5,0 mld (o 12,4 %) a je zde již zohledněn zákon č. 1/2005 Sb., kterým došlo ke zvýšení podílu krajů na daňových příjmech státu a k poklesu transferů ze státního rozpočtu krajům.

Výdaje státního rozpočtu na stavební spoření dosáhly výše 15,4 mld. Kč a převýšily tak celoroční rozpočet o 0,6 mld. Kč, tj. o 4,2 % při meziročním růstu o 4,3 %. (vliv nárůstu smluv na stavební spoření v závěru roku 2003 v souvislosti s novelou zákona, která snížila maximální výši příspěvku státu ze 4,5 tis. Kč na 3,0 tis. Kč).

Na sociální dávky bylo za první 4 měsíce letošního roku vynaloženo 109,3 mld. Kč, tj. 33,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,8 mld. Kč, tj. o 4,6 % (ve stejném období m.r. činilo čerpání téměř 104,5 mld. Kč, tj. 33,4 % rozpočtu při meziročním poklesu o 2,8 mld. Kč, tj. o 2,6 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 9,1 mld. Kč, což představuje 13,8 % korigovaného rozpočtu a odpovídá obvyklému čerpání těchto výdajů v průběhu prvních měsíců roku.

Dosavadní čerpání celkových výdajů státního rozpočtu je nižší (o 4,7 mld. Kč) než činí čtyřměsíční podíl z celoročního korigovaného rozpočtu, což se spolu s relativně příznivým plněním celkových příjmů (inkaso vyšší o 0,7 mld. Kč) odrazilo ve vykázaném schodku státního rozpočtu ve výši 22,5 mld. Kč, který je o 5,4 mld. Kč nižší než 1/3 jeho rozpočtované výše.

v mld. Kč

 

2004 2005 % plnění korig.rozp. % plnění SR za leden - duben 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden - duben korigovaná Schválený rozpočet Korigovaný rozpočet Skutečnost leden - duben
1 2 3 4 4:3 5 4:1
Příjmy celkem 238,81 824,83 804,93 268,97 33,4 32,4 112,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 219,30 776,05 756,15 230,82 30,5 31,4 105,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 125,81 461,30 441,40 132,32 30,0 31,0 105,2
z toho:
- DPH 47,16 167,00 154,30 46,01 29,8 38,3 97,6
- spotřební daň 28,26 87,50 94,90 34,62 36,5 31,0 122,5
- daně z příjmů PO 15,46 88,30 81,60 18,89 23,1 19,8 122,2
- daně z příjmů FO 26,44 103,40 95,50 28,08 29,4 30,0 106,2
z kapitálových výnosů 1,90 5,90 5,40 1,31 24,3 45,8 68,9
ze závislé činnosti 20,60 83,00 76,50 22,15 29,0 29,2 107,5
z přiznání 3,94 14,50 13,60 4,62 34,0 29,6 117,3
- správní poplatky 1,22 4,10 4,10 1,23 30,0 28,4 100,8
- majetkové daně 3,18 8,60 8,60 2,65 30,8 22,2 83,3
- clo 3,54 0,70 0,70 0,36 51,4 80,5 10,2
- ostatní daňové příjmy*) 0,55 1,70 1,70 0,48 28,2 32,7 87,3
Pojistné SZ 93,49 314,75 314,75 98,50 31,3 32,0 105,4
z toho: na důchody 71,49 260,87 260,87 81,11 31,1 29,5 113,5
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 19,51 48,78 48,78 38,15 78,2 49,2 195,5
v tom:
- kapitoly 8,48 26,07 26,07 26,33 101,0 68,2 310,5
- kapitola Operace SFA 1,92 3,81 3,81 1,04 27,3 94,6 54,2
- VPS 9,02 18,90 18,90 10,78 57,0 35,8 119,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,07 0,48 0,48 0,52 108,3 19,4 742,9
- splátky půjček ze zahraničí 0,36 2,49 2,49 0,94 37,8 9,9 261,1
- příjmy za realizaci záruk 4,73 0,00 0,00 0,00

x

100,6 0,0
- příjmy OSS ze zdrojů ES 0,00 9,45 9,45 7,18 76,0 0,0 x
- soudní poplatky vč. kolků 0,30 0,60 0,60 0,29 48,3 50,0 96,7
- přijaté sankční platby 0,47 1,20 1,20 0,42 35,0 39,2 89,4
- ostatní příjmy VPS*) 3,09 4,68 4,68 1,43 30,6 66,5 46,3

*) dopočet do celku

Ukazatel 2004 2005 % plnění korig.rozp. % plnění SR za leden-duben 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden-duben korigovaná Schválený rozpočet Korigovaný rozpočet Skutečnost leden-duben
1 2 3 4 4:3 6 4:1
Pokladní čerpání výdajů: v mld. Kč
Výdaje celkem 276,88 908,41 888,52 291,46 32,8 32,5 105,3
běžné výdaje 267,58 837,69 822,80 278,87 33,9 34,0 104,2
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 18,08 89,19 89,19 20,22 22,7 22,4 111,8
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 13,98 33,98 33,98 14,12 41,6 41,9 101,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 40,79 80,27 99,42 45,83 46,1 44,6 112,4
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 11,17 38,84 38,84 12,62 32,5 31,2 113,0
- dotace občanským sdružením na činnost 0,64 2,13 2,13 0,57 26,8 30,3 89,1
- sociální dávky 104,5 325,20 325,20 109,31 33,6 33,4 104,6
z toho:
důchody 77,96 245,58 245,58 82,51 33,6 33,6 105,8
pasivní politika zaměstnanosti 2,62 7,50 7,50 2,55 34,0 33,2 97,3
ostatní soc.dávky 13,30 37,10 37,10 13,20 35,6 35,0 99,2
státní soc.podpora 10,62 35,02 35,02 11,06 31,6 30,3 104,1
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,77 5,83 5,83 1,19 20,4 18,6 154,5
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,03 0,25 0,25 0,04 16,0 9,4 133,3
- stavební spoření 14,78 14,80 14,80 15,42 104,2 97,2 104,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,75 3,25 3,25 0,85 26,2 25,0 113,3
- převod do fondu státních záruk 2,77 22,20 22,20 3,10 14,0 11,5 111,9
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 1,97 27,33 27,33 8,57 31,4 11,7 435,0
- kapitola Státní dluh 11,97 33,68 33,68 11,06 32,8 44,3 92,4
- kapitola Operace SFA 1,04 3,08 3,08 0,04 1,3 24,5 3,8
- ostatní běžné výdaje*) 44,34 157,66 123,62 35,93 29,1 31,2 81,0
kapitálové výdaje 9,30 70,72 65,72 9,06 13,8 14,1 97,4
z toho:
- investič.dotace PO 0,53 27,40 27,40 1,66 6,1 2,6 313,2
- investič.nákupy a související výdaje 4,05 20,28 20,28 2,38 11,7 19,1 58,8
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 2,96 0,00 0,00 2,88 x x 97,3
- kapitola Operace SFA 0,08 13,07 13,07 0,01 0,1 0,8 12,5
SALDO SR CELKEM -38,07 -83,58 -83,59 -22,49 26,9 x 59,1

 

*) dopočet do sumy běžných výdajů

 

Celkem r.2003 Celkem r.2004 Celkem r. 2005 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 30.4.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.4.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.4.***) % plnění 2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
4 5 6 7 8 9 10 11 12 5-2 8-5 5:2 8:5
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů: v mld. Kč
Daňové příjmy 507,73 145,71 28,7 553,38 172,15 31,1 608,30 181,30 29,80 26,44 9,15 118,1 105,3
- DPH 158,80 50,21 31,6 174,80 66,69 38,2 218,90 65,28 29,82 16,48 -1,41 132,8 97,9
- spotřební daň 78,20 24,81 31,7 97,00 30,02 30,9 101,10 36,85 36,45 5,21 6,83 121,0 122,8
- clo 9,60 3,09 32,2 4,40 3,54 80,5 0,70 0,36 51,43 0,45 -3,18 114,6 10,2
- daně z příjmů PO 107,20 23,47 21,9 110,80 22,07 19,9 115,70 26,88 23,23 -1,40 4,81 94,0 121,8
- daně z příjmů FO 127,20 36,25 28,5 133,70 40,62 30,4 144,60 43,44 30,04 4,37 2,82 112,1 106,9
vybíraná srážkou 5,90 2,10 35,6 5,90 2,68 45,4 7,70 1,84 23,90 0,58 -0,84 127,6 68,7
závislá činnost 97,40 27,03 27,8 102,20 29,85 29,2 110,90 32,09 28,94 2,82 2,24 110,4 107,5
z přiznání 23,90 7,12 29,8 25,60 8,09 31,6 26,00 9,51 36,58 0,97 1,42 113,6 117,6
- silniční daň 5,80 2,22 38,3 5,90 2,21 37,5 5,90 2,02 34,24 -0,01 -0,19 99,5 91,4
- daň z nemovitosti 4,50 0,45 10,0 4,70 0,55 11,7 4,80 0,45 9,38 0,10 -0,10 122,2 81,8
- majetkové daně 8,90 2,69 30,2 14,30 3,18 22,2 8,60 2,65 30,81 0,49 -0,53 118,2 83,3
- dálniční poplatek 1,70 1,08 63,5 1,80 1,50 83,3 2,20 1,66 75,45 0,42 0,16 138,9 110,7
- ostatní daně a poplatky 5,83 1,44 24,7 5,98 1,77 29,6 5,80 1,71 29,48 0,33 -0,06 122,9 96,6

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Doporučované

Nejčtenější