Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci ledna 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil příjmy ve výši 824,8 mld Kč, výdaje ve výši 908,4 mld Kč a schodek ve výši 83,6 mld Kč. Proti schválenému státnímu rozpočtu na rok 2004 se počítá s nárůstem příjmů o 70,7 mld Kč, tj. o 9,4 %, výdaje by měly vzrůst o 39,3 mld Kč, tj. o 4,5 % a saldo by se mělo absolutně snížit o 31,4 mld Kč, tj. o 7,3 %.

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2005 jsou obsaženy vlivy vyplývající z novel daňových zákonů přijatých Parlamentem v rámci Koncepce reformy veřejných financí. Jde především o :

  • nový zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb)
  • zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.)
  • novela zákona o daních z příjmů (č. 669/2004 Sb.)
  • zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2005 vykazuje státní rozpočet přebytek ve výši 3,5 mld Kč (v roce 2004 činil 7,3 mld Kč).

mld. Kč 

Ukazatel Skutečnost leden
2004
2005 % plnění
za leden

2004
Index
2005/2004
schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
Příjmy 64,45 824,83 70,35 8,5 8,5 109,2
Výdaje 57,14 908,41 66,86 7,4 6,6 117,0
Saldo 7,31 -83,58 3,49 -4,2 -6,4 47,7

 

Dosažené příjmy 70,4 mld Kč představují 8,5 % předpokládaného ročního úkolu, což je stejné plnění jako v loňském lednu.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly ke konci ledna 35,0 mld Kč, což představuje 7,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 10,2 % (rozpočet počítá s růstem o 8,9 % proti skutečnosti roku 2004). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu mírně lepší (v loňském lednu bylo inkaso plněno na 7,5 %, při výrazném meziročním růstu o 21,3 %, celoroční inkaso daní pak bylo nad úrovní rozpočtu o 1,3 mld Kč, tj. o 0,3 %, při meziročním růstu o 6,9 %), ale meziroční dynamika zpomalila o 11,1 procentního bodu.

Lednové inkaso daně z přidané hodnoty ve výši 16,5 mld Kč představuje 9,9 % schváleného rozpočtu, což je o 0,3 procentního bodu lepší než bylo plnění v lednu minulého roku. Meziroční růst o 3,6 mld Kč, tj. o 28,1 % převyšuje rozpočtem předpokládanou dynamiku o 9,1 procentního bodu (schválený rozpočet počítá s růstem o 19,0 % proti skutečnosti roku 2004) a je na úrovni loňské meziroční dynamiky.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 8,8 mld Kč, což představuje 10,0 % rozpočtu a meziroční růst o 0,8 mld Kč, tj. o 9,8 % (v roce 2004 to bylo 9,5 % s meziročním růstem o 2,1 mld Kč, tj. o 35,0 %). Ve srovnání s rozpočtovanou dynamikou (o 5,7 % proti skutečnosti roku 2004) je lednový nárůst rychlejší o 4,1 procentního bodu.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 0,7 mld Kč představujícím 0,8 % rozpočtu jsou mírně nad úrovní loňského lednového inkasa (o 3,0 %). Proti rozpočtované dynamice (3,3 % proti skutečnosti roku 2004) je lednový vývoj mírně pomalejší. Nízké inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 7,9 mld Kč, tj. 7,7 % rozpočtu při meziročním poklesu o 4,2 % (rozpočet uvažuje s růstem o 8,6 % proti skutečnosti roku 2004). Je to horší výsledek než v roce 2004, kdy bylo inkaso plněno na 8,7 % při meziročním nárůstu o 10,1 %.

Za první měsíc letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,1 mld Kč, při plnění rozpočtu na 14,3 %.

Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) za leden letošního roku činilo 1,0 mld Kč.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 600,9 mld Kč je proti schválenému rozpočtu na rok 2004 vyšší o 47,5 mld Kč, tj. o 8,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH - o 44,1 mld Kč (index 125,2 %), u daní z příjmů fyzických osob - o 10,9 mld Kč (index 108,2 %) a u daní z příjmů právnických osob - o 4,9 mld Kč (index 104,4 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u spotřebních daní - o 3,3 mld Kč, u cla o 3,7 mld Kč a u majetkových daní o 5,7 mld Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1. 2005 výše 43,5 mld Kč, což představuje 7,2 % rozpočtu a meziroční růst o 3,0 mld Kč, tj. o 7,3 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 40,6 mld Kč, tj. 7,3 % schváleného rozpočtu a meziročně vzrostlo o 6,9 mld Kč, tj. o 20,4 % (celoročně však převýšilo rozpočet o 4,5 mld Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 26,5 mld Kč, což představuje 8,4 % rozpočtu a meziroční růst o 1,7 mld Kč, tj. o 6,7 %; plnění rozpočtu i meziroční dynamika je na úrovni loňského ledna, za rozpočtovanou dynamikou (7,3 % proti skutečnosti 2004) však mírně zaostává. Z toho na důchody připadá 21,8 mld Kč, tj. 8,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 14,8 % (rozpočtovaná dynamika činí 7,3 % proti skutečnosti 2004).

Lednové nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 8,9 mld Kč, což je 18,2 % rozpočtu a o 1,0 mld Kč, tj. o 12,6 % více než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004).

Celkové výdaje v objemu 66,9 mld Kč čerpané v lednu představují 7,4 % ročního úkolu, což je v intervalu posledních pěti let, kdy se podíl lednových výdajů na celoroku pohyboval v rozmezí od 5,3 % do 7,9 %. Proti loňskému lednu jsou vyšší o 9,7 mld Kč, tj o 17,0 % a rozpočtovanou dynamiku (5,3 % proti skutečnosti roku 2004) převyšují o 11,7 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly v souhrnu za první měsíc letošního roku čerpány ve výši 65,8 mld Kč, tj. na 7,9 %. Proti loňskému lednu vzrostly o 15,5 %, tj. absolutně o 8,9 mld Kč a převyšují i rozpočtovanou dynamiku (5,1 % proti skutečnosti 2004).

Meziroční nárůst ovlivnil především odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU ve výši 5,5 mld Kč a převod 1,3 mld Kč do nově zřízeného fondu státních záruk (§ 73 zák.č. 218/2000 Sb.); obě tyto výdajové položky se v lednu 2004 nevyskytly (bez těchto výdajů vzrostly běžné výdaje o 3,5 %).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 325,2 mld Kč, což představuje 35,8 % všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 3,5 % (proti skutečnosti 2004). V lednu letošního roku bylo vyčerpáno 28,1 mld Kč, tj. 8,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,9 mld Kč, tj. o 11,5 % (ve stejném období m.r. činilo čerpání 25,2 mld Kč, tj. 8,1 % rozpočtu při meziročním poklesu o 3,1 mld Kč, tj. o 10,9 %). Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je záporné -1,6 mld Kč (v loňském lednu to bylo -0,4 mld Kč), když rozpočet počítá s celoročním deficitem -10,5 mld Kč. 

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání při meziročním poklesu vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. To je spojeno s rozpočtovými výdaji na celé 1. čtvrtletí, kdy jsou finanční prostředky poskytované krajům uvolňovány v předstihu. Jejich lednová výše 14,0 mld Kč představuje 17,5 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 1,7 mld Kč, tj. o 10,6 %. Z toho čtvrtletní zálohy pro školství činily 11,0 mld Kč, což je mírně nižší úroveň než v roce 2004 (11,2 mld Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1,0 mld Kč, což představuje 1,5 % rozpočtu (v roce 2004 to bylo 0,3 %). Meziročně vzrostly o 0,9 mld Kč.

 

  

  2004 2005 % plnění % plnění SR za leden 2004 Index skutečnost 2005/2004
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden
1 2 3 3:2   3:1
Příjmy státního rozpočtu v mld. Kč
Příjmy celkem 64,45 824,83 70,35 8,5 8,5 109,2
v tom:            
Daňové příjmy celkem 56,58 776,05 61,49 7,9 7,9 108,7
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 31,76 461,30 35,00 7,6 7,5 110,2
v tom:            
- DPH 12,86 167,00 16,47 9,9 9,6 128,1
- spotřební daně 7,99 87,50 8,77 10,0 9,5 109,8
- daně z příjmů PO 0,67 88,30 0,69 0,8 0,8 103,0
- daně z příjmů FO 8,29 103,40 7,94 7,7 8,7 95,8
vybíraná srážkou 0,80 5,90 0,49 8,3 17,8 61,3
ze závislé činnosti 7,30 83,00 7,27 8,8 9,5 99,6
z přiznání 0,19 14,50 0,18 1,2 1,3 94,7
- správní poplatky vč. kolků 0,25 4,10 0,27 6,6 5,8 108,0
- majetkové daně 0,60 8,60 0,50 5,8 4,2 83,3
- clo 0,76 0,70 0,10 14,3 17,3 13,2
- ostatní daňové příjmy*) 0,34 1,70 0,26 15,3 20,2 76,5
Pojistné SZ 24,82 314,75 26,49 8,4 8,5 106,7
z toho: na důchody 19,00 260,87 21,82 8,4 7,8 114,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 7,87 48,78 8,86 18,2 19,8 112,6
v tom:            
- kapitoly 2,51 26,07 5,93 22,7 20,2 236,3
- kapitola Operace SFA 0,29 3,81 0,26 6,8 14,3 89,7
- VPS 5,07 18,90 2,67 14,1 20,1 52,7
v tom :            
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,48 0,00 0,0 0,0 x
- splátky půjček ze zahraničí 0,09 2,49 0,11 4,4 2,5 122,2
- příjmy za realizaci záruk 4,73 0,00 0,00 x 100,6 0,0
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 0,00 9,45 1,51 16,0 0,0 x
- soudní poplatky vč. kolků 0,07 0,60 0,01 1,7 11,7 14,3
- přijaté sankční platby 0,09 1,20 0,01 0,8 7,5 11,1
- ostatní příjmy VPS**) 0,09 4,68 1,03 22,0 1,9 1144,4

 

 

 *) dopočet do celku vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí (rozpočtováno 1,3 mld Kč)
**) dopočet do celku

 

 

Ukazatel 2004 2005 % plnění % plnění SR za leden 2004 Index skutečnost 2005/2004
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden
1 2 3 3:2 4 3:1
Výdaje státního rozpočtu v mld. Kč
Výdaje celkem 57,14 908,41 66,86 7,4 6,6 117,0
běžné výdaje 56,97 837,69 65,82 7,9 7,1 115,5
v tom:            
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 0,07 89,19 0,01 0,0 0,1 14,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 2,77 33,98 2,82 8,3 8,3 101,8
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 15,69 80,27 14,03 17,5 14,5 89,4
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 3,02 38,84 3,41 8,8 8,4 112,9
- dotace občanským sdružením na činnost 0,03 2,13 0,01 0,5 1,4 33,3
- sociální dávky 25,22 325,20 28,12 8,6 8,1 111,5
z toho:            
důchody 18,57 245,58 21,73 8,8 8,0 117,0
pasivní politika zaměstnanosti 0,60 7,50 0,57 7,6 7,6 95,0
ostatní soc.dávky 3,40 37,10 3,10 8,4 8,9 91,2
státní soc.podpora 2,65 35,02 2,72 7,8 7,6 102,6
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,13 5,83 0,25 4,3 3,1 192,3
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,00 0,25 0,00 0,0 0,0 x
- stavební spoření 0,00 14,80 0,00 x 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 3,25 0,00 0,0 0,0 x
- převod do fondu státních záruk 0,00 22,20 1,30 5,9 0,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 0,00 27,33 5,48 20,1 0,0 x
- kapitola Státní dluh 4,23 33,68 4,12 12,2 15,6 97,4
- kapitola Operace SFA 0,29 3,08 0,00 0,0 6,8 0,0
- ostatní běžné výdaje*) 5,52 157,66 6,27 4,0 4,1 113,6
kapitálové výdaje 0,17 70,72 1,04 1,5 0,3 611,8
z toho:            
- investič.dotace PO 0,01 27,40 0,01 0,0 0,0 100,0
- investič.nákupy a související výdaje 0,08 20,28 0,31 1,5 0,4 387,5
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 0,00 0,00 0,18 x x 4500,0
- kapitola Operace SFA 0,01 13,07 0,00 0,0 0,1 x
SALDO SR CELKEM 7,31 -83,58 3,49 -4,2 -6,4 47,7

 

  

*) dopočet do sumy běžných výdajů

  

 

Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů v mld. Kč
  Celkem r.2003 Celkem r.2004 Celkem r. 2005 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.1.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.1.**) % plnění Rozpočet plnění sk. k 31.1.***) % plnění 2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
4 5 6 7 8 9 10 11 12 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 507,73 33,70 6,6 553,38 40,57 7,33 600,90 43,52 7,24 6,87 2,95 120,4 107,3
- DPH 158,80 13,23 8,3 174,80 16,71 9,56 218,90 23,43 10,70 3,48 6,72 126,3 140,2
- spotřební daň 78,20 6,74 8,6 97,00 9,04 9,32 93,70 9,31 9,94 2,30 0,27 134,1 103,0
- clo 9,60 0,70 7,3 4,40 0,76 17,27 0,70 0,10 14,29 0,06 -0,66 108,6 13,2
- daně z příjmů PO 107,20 1,33 1,2 110,80 0,84 0,76 115,70 0,85 0,73 -0,49 0,01 63,2 101,2
- daně z příjmů FO 127,20 10,06 7,9 133,70 11,04 8,26 144,60 7,94 5,49 0,98 -3,10 109,7 71,9
vybíraná srážkou 5,90 0,82 13,9 5,90 0,98 16,61 7,70 0,65 8,44 0,16 -0,33 119,5 66,3
závislá činnost 97,40 8,91 9,1 102,20 9,73 9,52 110,90 10,51 9,48 0,82 0,78 109,2 108,0
z přiznání 23,90 0,33 1,4 25,60 0,33 1,29 26,00 0,33 1,27 0,00 0,00 100,0 100,0
- silniční daň 5,80 0,43 7,4 5,90 0,37 6,27 5,90 0,34 5,76 -0,06 -0,03 86,0 91,9
- daň z nemovitosti 4,50 0,09 2,0 4,70 0,07 1,49 4,80 0,01 0,21 -0,02 -0,06 77,8 14,3
- majetkové daně 8,90 0,60 6,7 14,30 0,60 4,20 8,60 0,50 5,81 0,00 -0,10 100,0 83,3
- dálniční poplatek 1,70 0,30 17,6 1,80 0,54 30,00 2,20 0,51 23,18 0,24 -0,03 180,0 94,4
- ostatní daně a poplatky 5,83 0,22 3,8 5,98 0,60 10,03 5,80 0,53 9,14 0,38 -0,07 272,7 88,3


*) 
v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Nejčtenější