Novinky

Hospodaření státního rozpočtu ČR ke konci února 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2005 vykazuje státní rozpočet schodek ve výši -2,6 mld Kč. Tento výsledek je proti minulému roku lepší o 0,3 mld Kč, když příjmy za první dva měsíce letošního roku převýšily loňskou skutečnost o 17,4 mld Kč, tj. o 15,7 % a výdaje jsou nad její úrovní o 17,1 mld Kč, t.j o 15,1 %.

mld. Kč

  Skutečnost
leden-únor
2004
2005
Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění % plnění
v r. 2004
Index 2005/2004
Příjmy celkem

110,66

824,83

128,04

15,5

14,7

115,7

Výdaje celkem

113,51

908,41

130,62

14,4

13,1

115,1

Saldo

-2,85

-83,58

-2,58

3,1

2,5

90,5

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil objem příjmů ve výši 824,8 mld Kč, objem výdajů ve výši 908,4 mld Kč a schodek státního rozpočtu 83,6 mld Kč.1

Dosažené příjmy 128,0 mld Kč představují 15,5 % předpokládaného ročního úkolu, což je lepší plnění než za loňské dva měsíce (110,7 mld Kč, tj 14,7 %),. Po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. (změna zákona o rozpočtovém určení daní) činí plnění rozpočtu 15,9.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly ke konci února 59,7 mld Kč, což představuje 12,9 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu mírně lepší (ke konci února loňského roku bylo inkaso plněno na 12,8 %. Po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. (změna zákona o rozpočtovém určení daní) je rozpočet plněn na 13,5 %.

Inkaso DPH svojí výší 23,4 mld Kč představuje 14,0 % celoročního rozpočtu. Po vyloučení vlivu zákona č.1/2005 Sb. (cca 12,7 mld Kč) je plnění o 1,1 procentního bodu vyšší - 15,1 %..

Spotřební daně dosáhly výše 18,4 mld Kč, což představuje již 21,1 % celoročního úkolu (v loňském roce byly plněny na 17,2 %). Projevuje se zde rovněž vliv zákona č. 1/2005 Sb. (snížení procenta daně z minerálních olejů náležejících Státnímu fondu dopravní infrastruktury z 20,0 % na 9,1 %). Po vyloučení tohoto vlivu činí plnění rozpočtu 19,4 %.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 1,27 mld Kč představujícím 1,4 % rozpočtu jsou pod úrovní loňského dvouměsíčního inkasa o 13,6 % (v loňském roce byl rozpočet plněn na 1,7 %). Po vyloučení vlivu zákona č. 1/2005 Sb. činí plnění rozpočtu 1,6 % a meziroční pokles 6,6 %. Nízké inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso DPFO dosáhlo 14,4 mld Kč, což představuje 13,9 % schváleného rozpočtu (v loňském roce byl rozpočet plněn na 15,7 %). Z toho na daň ze závislé činnosti připadá 13,1 mld Kč, 0,7 mld Kč na srážkovou daň a na daň z přiznání 0,6 mld Kč. Po eliminaci vlivu zákona č. 1/2005 Sb. je plnění rozpočtu vyšší - na 15,1 %.

Za první dva měsíce letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,2 mld Kč, při plnění rozpočtu na 25,7 %. Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) za hodnocené období činilo 1,4 mld Kč. 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 49,8 mld Kč, což představuje 15,8 % rozpočtu a plnění rozpočtu je zhruba na úrovni loňského roku. Na důchody připadá 41,0 mld Kč, tj. 15,7 % rozpočtu

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 18,5 mld Kč, což je 37,9 % rozpočtu. Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn především příjmy u kapitol MPSV a Mze (jde o prostředky z EU, se kterými počítají kapitolní rozpočty). Další vliv představují kompenzační platby z rozpočtu EU ve výši 3,0 mld Kč (kapitola VPS). Značný meziroční nárůst těchto příjmů vykázalo i Ministerstvo dopravy.

Celkové výdaje v objemu 130,6 mld Kč čerpané v prvních dvou měsících roku představují 14,4 % ročního rozpočtu.

Meziroční nárůst ovlivnil především odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU ve výši 6,9 mld Kč a převod 2,6 mld Kč do nově zřízeného fondu státních záruk (§ 73 zák.č. 218/2000 Sb.); obě tyto výdajové položky se v prvních dvou měsících loňského roku nevyskytly.

Z běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání a meziroční růst vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, sociální dávky, státní příspěvek na důchodové připojištění a odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU.

Na sociální dávky bylo za první dva měsíce letošního roku vynaloženo 55,5 mld Kč, tj. 17,1 % rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo čerpání 51,0 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky dosáhlo záporné hodnoty -5,7mld Kč (ve stejném období loňského roku to bylo -4,5 mld Kč), zatímco rozpočet počítá s celoročním deficitem -10,5 mld Kč. 

Vysoké plnění transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (28,6 %) souvisí rovněž se zákonem č. 1/2005 Sb. (snížení daňových příjmů náležejících státnímu rozpočtu mělo dopad do změny struktury výdajů) a s vlivem poskytování dotací školám z kapitoly MŠMT na celé čtvrtletí dopředu.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2,4 mld Kč, což představuje 3,4 % rozpočtu (v roce 2004 to bylo 4,1 %).

Realizace celoročních záměrů státního rozpočtu v prvních dvou měsících letošního roku v zásadě nevybočuje z tendencí obvyklých pro začátek rozpočtového období. Dynamika daňových příjmů jako celek sice zaostává za rozpočtovanou, což je však do značné míry ovlivněny platebním kalendářem DPPO, podle kterého zálohy na tuto daň platí větší plátci až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí (v roce 2004 se inkaso DPPO zvýšilo z 1,5 mld Kč ke konci února na 16,8 mld Kč ke konci března) a dále vlivem snížení podílu státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení svým plněním odpovídají loňské úrovni, když jejich celoroční inkaso bylo nad úrovní schváleného rozpočtu cca o 1 mld Kč.  Relativně vysoké plnění ostatních příjmů signalizuje reálnost naplnění záměrů schváleného rozpočtu těchto příjmů. Na výdajové straně lze očekávat minimálně dodržení rozpočtovaných hodnot, takže celoročně rozpočtovaný schodek státního rozpočtu by neměl být ani v letošním roce překročen.

 

 


 

1 Příjmy i výdaje schváleného rozpočtu byly stanoveny podle v té době platného zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Změny participace krajů a SFDI na celostátním inkasu daní (jež ovlivnily výši daňových příjmů státního rozpočtu a následně i některé výdaje) zkreslují tak reálné plnění příjmů i výdajů státního rozpočtu i meziroční dynamiku. Znamená to tedy, že ve schváleném státním rozpočetu nejsou v daňových příjmech zohledněny vlivy vyplývající z novel daňových zákonů přijatých Parlamentem v rámci Koncepce reformy veřejných financí s účinností od 1. ledna 2005 (zákon č. 1/2005 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 243/2000 Sb., znamená zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 % a dále naopak snížení participace SFDI na celostátním výnosu spotřebních daní z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %). Tím došlo ke snížení rozpočtovaného podílu státního rozpočtu na celostátních daních o 19,9 mld Kč.

 

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč

  2004 2005 % plnění % plnění SR za leden - únor 2004 Index skutečnost 2005/2004
Skutečnost leden - únor Schválený rozpočet Skutečnost leden - únor
1 2 4 4:3   4:1
Příjmy celkem 110,66 824,83 128,04 15,5 14,7 115,7
v tom:            
Daňové příjmy celkem 100,51 776,05 109,54 14,1 14,1 109,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 54,00 461,30 59,73 12,9 12,8 110,6
z toho:            
- DPH 19,10 167,00 23,37 14,0 14,3 122,4
- spotřební daň 14,49 87,50 18,44 21,1 17,2 127,3
- daně z příjmů PO 1,47 88,30 1,27 1,4 1,7 86,4
- daně z příjmů FO 14,98 103,40 14,38 13,9 15,7 96,0
vybíraná srážkou 1,35 5,90 0,72 12,2 30,0 53,3
ze závislé činnosti 13,09 83,00 13,09 15,8 17,1 100,0
z přiznání 0,54 14,50 0,57 3,9 3,8 105,6
- správní poplatky vč. kolků 0,52 4,10 0,51 12,4 12,1 98,1
- majetkové daně 1,39 8,60 1,18 13,7 9,7 84,9
- clo 1,57 0,70 0,18 25,7 35,7 11,5
- ostatní daňové příjmy*) 0,48 1,70 0,40 23,5 28,6 83,3
Pojistné SZ 46,51 314,75 49,81 15,8 15,9 107,1
z toho: na důchody 35,57 260,87 41,02 15,7 14,7 115,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 10,15 48,78 18,50 37,9 25,6 182,3
v tom:            
- kapitoly 3,05 26,07 13,48 51,7 24,5 442,0
- kapitola Operace SFA 1,25 3,81 0,64 16,8 61,6 51,2
- VPS 5,85 18,90 4,38 23,2 23,2 74,9
v tom :            
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,48 0,01 2,1 0,0 x
- splátky půjček ze zahraničí 0,19 2,49 0,38 15,3 5,2 200,0
- příjmy za realizaci záruk 4,73 0,00 0,00 x 100,6 0,0
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 0,00 9,45 2,98 31,5 0,0 x
- přijaté sankční platby 0,17 0,60 0,22 36,7 28,3 129,4
- soudní poplatky vč. kolků 0,16 1,20 0,15 12,5 13,3 93,8
- ostatní příjmy VPS*) 0,60 4,68 0,66 14,1 12,9 110,0

 

*) dopočet do celku

 

Celkové čerpání výdajů

v mld. Kč

Ukazatel 2004 2005 % plnění % plnění SR za leden-únor 2004 Index skutečnost 2005/2004
Skutečnost leden-únor Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor
1 2 4 4:3   4:1
Výdaje celkem 113,51 908,41 130,62 14,4 13,1 115,1
běžné výdaje 110,82 837,69 128,24 15,3 13,8 115,7
v tom:            
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 6,04 89,19 6,69 7,5 7,5 110,8
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 8,35 33,98 5,65 16,6 25,0 67,7
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 19,04 80,27 22,95 28,6 17,6 120,5
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 6,40 38,84 5,81 15,0 17,9 90,8
- dotace občanským sdružením na činnost 0,13 2,13 0,15 7,0 6,2 115,4
- sociální dávky 50,99 325,20 55,48 17,1 16,3 108,8
z toho:            
důchody 37,69 245,58 42,41 17,3 16,2 112,5
pasivní politika zaměstnanosti 1,29 7,50 1,23 16,4 16,3 95,3
ostatní soc.dávky 6,73 37,10 6,38 17,2 17,7 94,8
státní soc.podpora 5,28 35,02 5,46 15,6 15,1 103,4
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,29 5,83 0,46 7,9 7,0 158,6
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,02 0,25 0,01 4,0 6,3 50,0
- stavební spoření 0,00 14,80 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,75 3,25 0,85 26,2 25,0 113,3
- realizace státních záruk 0,26 22,20 0,39 1,8 1,1 150,0
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 0,00 27,33 6,94 25,4 0,0 x
- kapitola Státní dluh 7,08 33,68 5,82 17,3 26,2 82,2
- kapitola Operace SFA 0,68 3,08 0,02 0,6 16,0 2,9
- ostatní běžné výdaje*) 10,79 157,66 17,02 10,8 8,0 157,7
kapitálové výdaje 2,69 70,72 2,38 3,4 4,1 88,5
z toho:            
- investič.dotace PO 0,06 27,40 0,43 1,6 0,3 716,7
- investič.nákupy a související výdaje 1,41 20,28 0,66 3,3 6,7 46,8
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 0,50 0,00 0,48   x 96,0
- kapitola Operace SFA 0,06 13,07 0,01 0,1 0,6 x
SALDO SR CELKEM -2,85 -83,58 -2,58 3,1 2,5 90,5

 

*) dopočet do sumy běžných výdajů

 

Celostátní inkaso daní

v mld. Kč

  Celkem r. 2003 Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 28.2.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 29.2.***) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.***) % plnění 2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 507,73 56,17 11,1 553,38 68,87 12,45 600,90 74,61 12,42 12,70 5,74 122,61 108,3
- DPH 158,80 18,90 11,9 174,80 24,79 14,18 218,90 27,85 12,72 5,89 3,06 131,2 112,3
- spotřební daň 78,20 12,34 15,8 97,00 16,67 17,19 93,70 19,69 21,01 4,33 3,02 135,1 118,1
- clo 9,60 1,40 14,6 4,40 1,57 35,68 0,70 0,18 25,71 0,17 -1,39 112,1 11,5
- daně z příjmů PO 107,20 1,96 1,8 110,80 1,91 1,72 115,70 1,77 1,53 -0,05 -0,14 97,4 92,7
- daně z příjmů FO 127,20 18,17 14,3 133,70 20,14 15,06 144,60 20,99 14,52 1,97 0,85 110,8 104,2
vybíraná srážkou 5,90 1,36 23,1 5,90 1,75 29,66 7,70 1,01 13,12 0,39 -0,74 128,7 57,7
závislá činnost 97,40 15,99 16,4 102,20 17,47 17,09 110,90 18,93 17,07 1,48 1,46 109,3 108,4
z přiznání 23,90 0,81 3,4 25,60 0,92 3,59 26,00 1,05 4,04 0,11 0,13 113,6 114,1
- silniční daň 5,80 0,79 13,6 5,90 0,75 12,71 5,90 0,66 11,19 -0,04 -0,09 94,9 88,0
- daň z nemovitosti 4,50 0,14 3,1 4,70 0,14 2,98 4,80 0,16 3,33 0,00 0,02 100,0 114,3
- majetkové daně 8,90 1,27 14,3 14,30 1,39 9,72 8,60 1,18 13,72 0,12 -0,21 109,4 84,9
- dálniční poplatek 1,70 0,79 46,5 1,80 0,47 26,11 2,20 1,22 55,45 -0,32 0,75 59,5 259,6
- ostatní daně a poplatky 5,83 0,41 7,0 5,98 1,04 17,39 5,80 0,91 15,69 0,63 -0,13 253,7 87,5

 

*)   v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Doporučované

Nejčtenější