Novinky

Nová úprava zákona o dani z příjmů v praxi

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Co bude změna znamenat pro zaměstnance, zaměstnavatele a podnikatele?

Daňové zvýhodnění na dítě se na rozdíl od nezdanitelné části základu daně odečítá ve stanovené výši nikoliv od základu daně, ale přímo od vypočtené daně a nebo v jednotlivých kalendářních měsících u zaměstnanců od vypočtené zálohy na daň. Daňová úleva spočívá v tom, že vypočtená daň se sníží o stanovenou částku (slevu na dani) a je-li u poplatníka s nižšími příjmy vypočtená daň nižší než částka daňového zvýhodnění, má poplatník nárok nově i na vyplacení daňového bonusu, čili „záporné daně“.

Daňové zvýhodnění na dítě

Nová daňová úleva na děti zvýhodňuje zejména nízkopříjmové rodiny s dětmi. Nejedná se však o sociální dávku, ale o nástroj.podpory aktivních rodin Aby poplatník daňového bonusu dosáhl, musí být ekonomicky aktivní.

Daňové zvýhodnění náleží poplatníkovi:

  • ve výši 6.000 Kč ročně (500 Kč měsíčně) na každé vyživované dítě žijící s ním v domácnosti a

  • jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, tj. na částku 12.000 Kč ročně (1.000 Kč měsíčně).

Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani sníží jeho zaměstnavatel při zúčtování mzdy vypočtenou zálohu o tzv. měsíční daňové zvýhodnění (na každé vyživované dítě ve výši 500 Kč měsíčně a jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, ve výši 1.000 Kč měsíčně). To znamená, že vypočtenou měsíční zálohu sníží o slevu na dani a bude-li vypočtená záloha nižší než částka daňového zvýhodnění na dítě, vyplatí zaměstnavatel vzniklý rozdíl zaměstnanci jako měsíční daňový bonus.

Pro zaměstnance nevyplývají z nové úpravy zákona žádné povinnost. Zaměstnavatelé musí upravit své softwarové vybavení tak, aby již do výplat za leden 2005 mohly být zahrnuty měsíční zálohy na slevu na dani.

Podnikatel, který bude podávat daňové přiznání, si odečte daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě ve výši 6.000 ročně a jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, ve výši 12.000 Kč ročně z vypočtené daně ve svém daňovém přiznání. Pokud bude vypočtená daň nižší než částka daňového zvýhodnění, finanční úřad o vyplacení daňového bonusu, obdobně jako o vrácení přeplatku na dani. Poprvé tak může učinit za zdaňovací období 2005, tj. do 31. 3. 2006.

Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele

Zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani a s měsíční mzdou ve výši 20.000 Kč uplatňuje u zaměstnavatele v průběhu roku daňové zvýhodnění na tři děti.

Hrubá mzda

20.000 Kč

Mínus pojistné (12,5%)

- 2.500 Kč

Základ pro výpočet zálohy na daň

17.500 Kč

Mínus základní nezdanitelná částka

- 3.170 Kč

Zdanitelná mzda

14.330 Kč

Zaokrouhlení na stokoruny nahoru

14.400 Kč

Záloha na daň

2.425 Kč

Mínus měsíční daňové zvýhodnění na tři děti(3 x 500)

- 1.500 Kč

Záloha po slevě (2.425- 1.500)

925 Kč

K výplatě(20.000–2.500-925)

16.575 Kč

Výsledek: Měsíční daňové zvýhodnění na tři děti činí 3 x 500 Kč, tj. celkem 1.500 Kč. Vypočtená záloha na daň ve výši 2.425 Kč je vyšší než měsíční daňové zvýhodnění na tři děti (1.500 Kč), tj. zaměstnavatel sníží zálohu o slevu na dani ve výši 1.500 Kč a zaměstnanci srazí při zúčtování mzdy jen zálohu po slevě ve výši 925 Kč. 

Daňová úspora oproti současnosti (viz další příklad) činí v tomto případě 3 300 Kč za rok.

Pro srovnání uvádíme stejný příklad v současném systému.

Změstnanec s podepsaným prohlášením k dani a s měsíční mzdou ve výši 20.000 Kč uplatňuje u zaměstnavatele v průběhu roku daňový odpočet na tři děti.

Hrubá mzda

20.000 Kč

Mínus pojistné (12,5%)

- 2.500 Kč

Základ pro výpočet zálohy daň

17.500 Kč

Mínus základní nezdanitelná částka

- 9.560 Kč

Zdanitelná mzda

7.940 Kč

Zaokrouhlení na stokoruny nahoru

8.000 Kč

Záloha na daň

1.200 Kč

K výplatě (20.000–2 500-1.200)

16.300 Kč

Ke vzniku měsíčního daňového bonusu dojde, bude-li výše měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě (děti) u zaměstnance vyšší, než částka vypočtené zálohy na daň za příslušný kalendářní měsíc. Základní podmínkou pro vyplacení měsíčního daňového bonusu je ale u zaměstnance dosažení stanovené úhrnné výše příjmu - za příslušný kalendářní měsíc musí u zaměstnavatele dosáhnout alespoň výše minimální mzdy.

Měsíční daňový bonus lze pak zaměstnanci vyplatit, činí-li jeho měsíční výše alespoň 50 Kč a maximálně jej lze vyplatit do výše 2.500 Kč měsíčně. Měsíční daňový bonus má zaměstnavatel povinnost vyplatit zaměstnanci při výplatě mzdy a o vyplacený měsíční bonus sníží odvod záloh na daň (úhrn sražených záloh u všech zaměstnanců) za příslušný kalendářní měsíc.

Pokud nelze nárok zaměstnance při výplatě měsíčního bonusu uspokojit z celkového objemu sražených záloh, vyplatí zaměstnavatel měsíční daňový bonus nebo jeho část zaměstnanci z vlastních finančních prostředků a požádá místně příslušný finanční úřad o poukázání chybějící částky na tiskopise, vydaném Ministerstvem financí (tiskopis bude k dispozici na internetových stránkách MF po nabytí účinnosti novely). FÚ poukáže příslušnou částku zaměstnavateli nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti.

Společné zdanění manželů s dětmi

Dalším nástrojem k podpoře rodin s dětmi je společné zdanění manželů. Společné zdanění manželů budou moci využít manželé, kteří v domácnosti vyživují alespoň jedno dítě. Rozdělení společných příjmů obou manželů a rozdělení na dvě poloviny se projeví ve zředění vlivu daňové progrese Poprvé bude možné uplatnit společné zdanění při podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2005 koncem března roku 2006.

Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2005. Novelu musí ještě podepsat prezident.

Nejčtenější