Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle bankovních údajů o pokladním plnění za 11 měsíců letošního roku dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 683,6 mld Kč, tj. 90,7 % upraveného rozpočtu (ve stejném období minulého roku bylo plnění o 0,6 procentního bodu nižší) a celkové výdaje 750,0 mld Kč, tj. 86,2 % upraveného rozpočtu (o 0,6 procentního bodu nižší čerpání než ve stejném období minulého roku). Vykázaný schodek ve výši -66,4 mld Kč je proti schodku vykázanému ke konci listopadu loňského roku o 25,8 mld Kč nižší, což představuje 72 % schodku dosaženého ve stejném období loňského roku. Proti schodku vykázanému ke konci října (-59,5 mld Kč) se v listopadu schodek prohloubil o 6,9 mld Kč.

Zvýšení schodku státního rozpočtu v měsíci listopadu o 6,9 mld Kč souvisí s obvyklou akcelerací čerpání výdajů jednotlivými kapitolami v závěru roku, zejména pak kapitálových výdajů (6,2 mld Kč v listopadu proti průměru za leden až říjen 3,4 mld Kč) a s úhradou zbylé části rozpočtované ztráty ČKA v částce 5,8 mld Kč.

Vývoj inkasa daní a poplatků odpovídá záměrům rozpočtu, a to jak z hlediska jeho plnění, tak zejména pokud jde o meziroční dynamiku. Svojí celkovou výší 373,2 mld Kč představuje 88,4 % celoročního rozpočtu a meziroční růst o 8,2 % (rozpočet je nad úrovní loňské celoroční skutečnosti o 6,6 %).

Příznivě se vyvíjí inkaso DPH, které svým objemem 126,1 mld Kč představuje již 94,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 12,2 % (rozpočet počítá s růstem o 6,3 % proti skutečnosti 2003), zatímco ve stejném období minulého roku bylo inkaso o 5,4 % nad úrovní roku 2002 a rozpočet byl plněn na 92,7 %, přičemž celoročně jej převýšilo o 4,5 mld Kč, tj. o 3,7 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo ke konci října 83,6 mld Kč, tj. 87,8 % rozpočtu, při meziroční dynamice 8,5 % (rozpočet počítá s růstem o 7,4 % proti skutečnosti 2003). Letošní plnění DPFO je o 2,8 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku a meziroční dynamika rovněž převyšuje loňskou (o 1,9 mld Kč, resp. o 1,8 procentního bodu), takže lze očekávat minimálně naplnění rozpočtované částky (na rozdíl od loňského roku, kdy nebyl rozpočet splněn o 2,0 mld Kč). Tento příznivější vývoj je ovlivněn vyšším inkasem všech složek této daně, tj. daně ze závislé činnosti (88,7 % rozpočtu proti 86,0 % v roce 2003), daně z přiznání (78,3 % proti 76,8 %), jakož i příznivějším inkasem srážkové daně (102,2 % proti 93,1 %).

Uspokojivě se vyvíjí i inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO). To dosáhlo výše 69,6 mld Kč, což představuje 82,3 % rozpočtu a meziroční růst o 1,0 % (rozpočet počítá s růstem o 3,0 % proti skutečnosti 2003). I když je letošní plnění pod úrovní loňského roku (o 2,0 procentního bodu), lze i letos očekávat překročení schváleného rozpočtu (v loňském roce bylo celoroční inkaso nad úrovní rozpočtu o 2,5 mld Kč).

Vývoj inkasa spotřebních daní je méně příznivý. Svojí výší 76,1 mld Kč představuje pouze 90,4 % rozpočtu, což je o 6,4 procentního bodu méně než ke konci loňského listopadu. Meziroční růst (o 16,5 %) je sice nad úrovní loňské dynamiky o 12,1 procentního bodu, i nad rozpočtovanou dynamiku (15,7 % proti skutečnosti 2003), celoročně však lze očekávat mírné nenaplnění záměrů rozpočtu.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 490,7 mld Kč, což představuje 88,7 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 39,3 mld Kč, tj. o 8,7 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 451,5 mld Kč, tj. 88,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 24,4 mld Kč, tj. o 5,7 %.

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo 263,3 mld Kč, tj. 90,1 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 18,9 mld Kč, tj. o 7,7 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 %). V porovnání se stejným obdobím minulého roku (plnění rozpočtu na 88,7 % při meziroční dynamice 5,3 %) lze očekávat mírné překročení rozpočtu o cca 1 mld Kč (v loňském roce nebyl rozpočet naplněn o 3,2 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za jedenáct měsíců letošního roku záporné částkou 24,9 mld Kč, což je již více než činí celoroční rozpočtovaný objem (20,8 mld Kč). Z toho saldo tzv. důchodového účtu (rozdíl příjmů z pojistného na důchody a výdajů na důchody vč. správních výdajů) skončilo přebytkem 895 mil. Kč. Proti stejnému období minulého roku je tento výsledek o 23,7 mld. Kč lepší zejména v důsledku zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % při současném snížení sazby na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly ke konci listopadu výše 47,1 Kč, t.j. již 118,7 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 18,4 mld Kč, tj. o 64,3 %. Vysoké plnění i dynamika souvisí s přijatými kompenzačními platbami z rozpočtu EU ve výši 10,5 mld Kč (104,0 % rozpočtu), s úhradou od ČSOB ve výši 4,7 mld Kč za realizovanou záruku státu při prodeji IPB (100 % plnění rozpočtu), dále s převody z vlastních fondů ve výši 4,1 mld Kč (stav k 30.9.) a s příjmem z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 1,3 mld Kč, které nejsou rozpočtovány, jakož i s příjmy Českého telekomunikačního úřadu ve výši 5,9 mld Kč (plnění rozpočtu na 112,9 %) souvisejícími se splátkami UMTS (4,8 mld Kč) inkasovanými v plné rozpočtované výši a s poplatky za přidělené kmitočty a čísla (1,1 mld Kč), které jsou rozpočtovány pouze ve výši 0,4 mld Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za jedenáct měsíců roku čerpány v objemu 750,0 mld Kč, tj. na 86,2 % a meziročně vzrostly o 39,9 mld Kč, tj. o 5,6 % (rozpočet počítá s růstem o 7,5 %), zatímco v loňském roce činilo čerpání 86,8 % rozpočtu při meziročním růstu 6,6 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu čerpány ve výši 710,1 mld Kč, tj. na 88,5 % při meziročním růstu o 40,5 mld Kč, tj. o 6,0 % (ve stejném období minulého roku činilo čerpání 88,1 % rozpočtu při meziročním růstu o 6,8 %). Rozpočtem předpokládaná dynamika 6,8 % je tak vyšší proti skutečnému tempu o 0,8 procentního bodu.

Čerpání výdajů převyšující 91,7 % rozpočtu (tj. 11/12 rozpočtu) vykazují zejména výdaje na státní sociální podporu, které svým objemem 33,9 mld Kč představují 109,9 % rozpočtu (vliv úhrady jednorázové dávky dětem v souvislosti se sociálními kompenzacemi v návaznosti na změnu sazeb DPH ve výši 3,8 mld Kč, dále vliv výplaty jednorázového mimořádného důchodu ve výši 1000 Kč, celkem vyplaceno 2,7 mld Kč, a zvýšení rodičovského příspěvku z 2 552 Kč na 3 573 Kč od května letošního roku). Dále jsou to neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 5,3 mld Kč. tj. 111,6 % (vliv vstupu ČR do EU, kdy oblast regulace zemědělského trhu je financována převážně z prostředků EU), neinvestiční transfery územním rozpočtům ve výši 105,9 mld Kč, tj. 96,7 % (vliv uvolnění účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání z kapitoly MŠMT do rozpočtů obcí a krajů na celé 4. čtvrtletí předem dle usn. vlády č. 1084 z 6.11.2002), neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, které ke konci listopadu byly čerpány ve výši 32,0 mld Kč, tj. na 95,9 % rozpočtu (vliv předsunuté platby) a výdaje kapitoly Státní dluh v objemu 25,5 mld Kč, tj. 94,5 % (vazba na platební kalendář). Ostatní neinvestiční výdaje státního rozpočtu nedosahují výše odpovídající 11/12 z celoročního rozpočtu - z nich nejnižší plnění vykazují výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (na 70,3 %) a výdaje na platy zaměstnanců vč. povinného pojistného (na 78,3 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 39,9 mld Kč, což představuje 59,2 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 69,8 %), při meziročním poklesu o 1,3 %. Tento vývoj je obdobný jako v předchozích letech, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku.

Z celkového objemu prostředků získaných z úvěrů od EIB na financování čtyř projektů rozpočtovaných ve výši 9 910 mil. Kč bylo ke konci listopadu čerpáno celkem 3 842 mil. Kč (38,8 %), v tom na dálniční obchvat Plzně 1 237 mil. Kč (58,1 %), na odstraňování povodňových škod z roku 2002 2 236 mil. Kč (62,1 %), na prevence proti povodním 273 mil. Kč (39,0 %) a na Masarykovu universitu Brno 97 mil. Kč (9,0 %).

Novela zákona o rozpočtových pravidlech umožňuje v letošním roce kapitolám (kromě VPS a Státního dluhu) a dalším organizačním složkám státu na konci roku převést do svého rezervního fondu úsporu výdajů až do výše upraveného rozpočtu. Toto opatření má za cíl snížit hektické utrácení na konci roku. Převod do rezervního fondu na příští rok však zůstane z účetního hlediska výdajem státního rozpočtu.

Výše celkového schodku státního rozpočtu ke konci roku tak bude ovlivněna především příjmovou stranou státního rozpočtu. Očekávané překročení příjmů státního rozpočtu se při dodržení rozpočtovaných výdajů projeví v nižším schodku zhruba o stejnou částku.

Příloha

Pokladní plnění příjmůDoporučované

Nejčtenější