Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až srpen 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu byl ke konci srpna 2004 vykázán schodek ve výši -50,7 mld Kč, tj. 43,8 % upraveného celoročního schodku x), když celkové příjmy dosáhly výše 485,8 mld Kč (64,4 % upraveného rozpočtu) a celkové výdaje byly čerpány ve výši 536,5 mld Kč (na 61,7 % upraveného rozpočtu). Za osmiměsíční alikvótou tak zaostávají příjmy o 16,9 mld Kč, výdaje o 43,3 mld Kč, takže schodek je o 26,4 mld Kč nižší než dvě třetiny celoročního rozpočtu.Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc srpen skončilo schodkem ve výši - 1,9 mld Kč, když příjmy dosáhly 56,1 mld Kč, tj. o 5,3 mld Kč méně než měsíční průměrný příjem za předchozích sedm měsíců (61,4 mld Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 58,0 mld Kč, tj. o 10,4 mld Kč méně než bylo průměrně měsíčně čerpáno za období leden až červenec 2004 (68,4 mld Kč). Toto srpnové saldo státního rozpočtu je přitom výrazně nižší než je 1/12 celoročně rozpočtovaného schodku (-9,6 mld Kč) a to v důsledku zvýšení předstihu plnění příjmů před čerpáním výdajů z 2,0 procentního bodu ke konci července na 2,7 procentního bodu ke konci srpna.

Celkové příjmy státního rozpočtu za osm měsíců ve výši 485,8 mld Kč představují 64,4 % rozpočtu (v roce 2003 činily 64,0 % upraveného rozpočtu a 62,8 % celoroční skutečnosti) a meziročně vzrostly o 46,5 mld Kč, tj o 10,6 %, zatímco v roce 2003 meziročně poklesly o 16,2 mld Kč, tj o 3,6 %xx). Proti alikvótě zaostávají o 16,9 mld Kč, což je o 1,1 mld Kč méně než v minulém roce (18,0 mld Kč).

Inkaso daní (bez pojistného na sociální zabezpečení) dosáhlo celkové výše 259,5 mld Kč, tj. 61,5 % rozpočtu a za alikvótou zaostalo o 21,8 mld Kč. Proti stejnému období loňského roku jsou daňové příjmy letos vyšší o 15,6 mld Kč, t.j. o 6,4 %, zatímco v roce 2003 činil jejich meziroční růst 13,5 mld Kč, tj. 5,9 % (rozpočet na letošní rok počítá s růstem o 6,6 % proti skutečnosti roku 2003).

Příjem z daně z přidané hodnoty ve výši 82,2 mld Kč při plnění rozpočtu na 61,6 % je pod rozpočtovanou alikvótou o 6,7 mld Kč. Ve stejném období roku 2003 bylo na této dani vybráno 76,9 mld Kč (63,5 % rozpočtu), přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 4,5 mld Kč, tj. o 6,2 %. Důvodem horšího vývoje je zrušení výběru DPH z dováženého zboží z členských zemí EU od vstupu ČR do EU. Dalším vlivem byly vyšší vratky DPH způsobené vyšším dovozem z nečlenských států EU v prvních čtyřech měsících roku (předzásobení) a nárokované v dalších měsících (ke konci srpna představovalo saldo vratek 79,8 mld Kč, což je o 3,1 mld Kč více než v roce 2003).

Na spotřebních daních bylo za osm měsíců vybráno 51,5 mld Kč, tj. 61,1 % rozpočtu, což je rovněž pod alikvótou rozpočtu - o 4,6 mld Kč. V roce 2003 dosáhlo inkaso státního rozpočtu z těchto daní 46,5 mld Kč (68,9 % rozpočtu) a celoročně bylo nad jeho úrovní o 5,3 mld Kč. tj. o 6,1 %. Přes nižší letošní plnění rozpočtu je meziroční dynamika inkasa vyšší než ve stejném období minulého roku (10,6 % proti 7,8 %).

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 50,2 mld Kč (59,3 % rozpočtu) a je rovněž pod úrovní 8-mi měsíční alikvóty celoročního rozpočtu, a to o 6,2 mld Kč. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani do státního rozpočtu inkasováno 48,9 mld Kč, tj. 59,7 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 2,5 mld Kč, tj o 9,6 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ve výši 61,3 mld Kč (64,4 % rozpočtu) je pod úrovní alikvóty o 2,2 mld Kč. V roce 2003 činil příjem státního rozpočtu z této daně 56,5 mld Kč (52,3 % rozpočtu) a celoročně zůstal pod úrovní rozpočtu o 2,0 mld Kč, tj. o 2,2 %.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8. 2004 výše 341,9 mld Kč, což představuje 61,8 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst 7,1 % (o 22,6 mld Kč); ve stejném období minulého roku vzrostlo meziročně celostátní inkaso daní o 5,5 % (o 16,7 mld Kč) a dosáhlo 319,3 mld Kč, tj. 62,9 % schváleného rozpočtu.

Pod úrovní 2/3 celoročního předpokladu je i dosavadní inkaso pojistného na sociální zabezpečení (o 4,2 mld Kč), když za osm měsíců bylo vybráno celkem 190,7 mld Kč, což je 65,2 % rozpočtu a o 13,3 mld Kč, tj o 7,5 % více než ve stejném období minulého roku (rozpočet počítá s růstem proti skutečnosti minulého roku o 7,3 %). Tento průběžný výsledek je lepší než v loňském roce, kdy byl rozpočet plněn na 64,4 % (o 6,3 mld Kč pod alikvótou) a celoroční inkaso zaostalo za rozpočtem o 3,2 mld Kč, tj. o 1,1 %.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za osm měsíců letošního roku záporné částkou 21,2 mld Kč, což je již více než činí celoroční rozpočtovaný objem (20,8 mld Kč). Z toho saldo tzv. důchodového účtu (rozdíl příjmů z pojistného na důchody a výdajů na důchody vč. správních výdajů) bylo mírně přebytkové a to ve výši 460 mil.  Kč (státní rozpočet celoročně počítá s přebytkem 6,1 mld Kč). Proti stejnému období minulého roku je tento výsledek o 17,4 mld Kč lepší vlivem zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % při současném snížení sazby na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 %.

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 35,6 mld Kč, t.j. již 89,7 % rozpočtu a o 9,1 mld Kč více než 2/3 celoročního rozpočtu. Proti stejnému období loňského roku je to o 17,6 mld Kč, tj. o 97,5 % více, což souvisí s příjmy od ČSOB za realizovanou záruku státu při prodeji IPB (4,7 mld Kč) a s kompenzačními platbami obdrženými z rozpočtu EU (6,6 mld Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci srpna čerpány ve výši 536,5 mld Kč, tj. na 61,7 % při meziročním růstu o 4,9 % (v loňském roce činilo čerpání 62,8 % rozpočtu a meziroční růst 4,6 %). Za alikvótou dvou třetin roku zaostávají o 43,3 mld Kč (v loňském roce o 31,7 mld Kč).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu čerpány ve výši 512,7 mld Kč, tj. na 63,9 % při meziročním růstu o 24,7 mld Kč, tj. o 5,1 % a za alikvótou rozpočtu zaostávají o 22,4 mld Kč (ve stejném období minulého roku činilo čerpání 63,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 5,1 %).

Největší objem prostředků, jako každoročně, je vynakládán na sociální oblast. Čerpání sociálních dávek ve výši 211,8 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 67,6 % a meziroční růst o 3,9 %. Z těchto výdajů bylo 153,8 mld Kč vynaloženo na důchody, což představuje 66,3 % rozpočtu při meziročním růstu o 2,5 %.

Vysoké plnění rozpočtu vykazují i neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně a to 78,1 mld Kč, což je již 71,5 % ročního rozpočtu (vliv uvolnění účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání z kapitoly MŠMT do rozpočtů obcí a krajů na celé 3.  čtvrtletí dopředu dle usn. vlády č. 1084 z 6.11.2002) a neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, když ke konci srpna byly čerpány ve výši 25,1 mld Kč, tj. 75,2 % rozpočtu (vliv předsunuté platby státu VZP ve výši 2,8 mld Kč). Naproti tomu nízké čerpání vykazují výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby (54,2 %), neinvestiční transfery státním fondům (62,1 %) a neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (62,2 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 23,7 mld Kč, což představuje 35,4 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 40,9 %), při meziročním růstu o 2,6 %, což nevybočuje z průměru předchozích let, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku v důsledku postupného uvolňování prostředků vlivem výběrových řízení na investice a delší dobu trvání dodávek.

Schodek státního rozpočtu vykázaný ke konci srpna (-50,7 mld Kč), který představuje 43,8 % rozpočtu a současně nenaplňuje osmiměsíční alikvótu o 26,4 mld Kč indikuje, že zákonem schválený celoročně rozpočtovaný schodek by neměl být překročen.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů


 

 

x) zákonem č. 457/2003 Sb. schválený schodek -115,0 mld Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen na -115,7 mld Kč (zvýšení výdajů o 701 mil. Kč na základě zmocnění ministra financí o účelové prostředky na Kosovo, víceúčelové haly, výdaje na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy a výdaje na sociální dávky a na realizaci dislokačních opatření v rámci výstavby profesionální Armády České republiky nečerpané v roce 2003)
xx) vliv mimořádných nedaňových příjmů inkasovaných v roce 2002, které nebyly v roce 2003 již rozpočtovány


 

Doporučované

Nejčtenější