Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2004 schodek ve výši 49,7 mld Kč, tj. 43,1 % upraveného rozpočtu, když celkové příjmy dosáhly 366,6 mld Kč (48,6 % rozpočtu) a celkové výdaje byly čerpány ve výši 416,3 mld Kč (47,9 % rozpočtu). Proti 1. pololetí 2003 vzrostly příjmy o 31,0 mld Kč (o 9,2 %), výdaje o 27,3 mld Kč (o 7,0 %) a schodek je o 3,7 mld Kč (o 6,9 %) nižší.

Oproti výsledkům za leden až květen (schodek –45,4 mld Kč) se sice v průběhu měsíce června schodek státního rozpočtu prohloubil o 4,3 mld Kč, za alikvotou ½ rozpočtu však zaostává o 8,0 mld Kč.

 

Rok

2003 Skutečnost leden až červen

2004 Schválený rozpočet 

2004 Rozpočet po změnách *) 

 2004 Skutečnost leden-červen

2004 % plnění 

% plnění SR za leden-červen 2003 

 Index skutečnost 2004/2003

 Příjmy celkem

335,62 

754,08 

754,08 

366,64 

48,6 

49,1 

109,2 

 Výdaje celkem

 389,02

869,05 

869,40 

416,34 

47,9 

48,7 

107,0 

 Saldo

 -53,40

 -114,97

-115,32 

-49,70 

43,1 

46,5 

93,1 

 

*) rozpočet po změnách k 31.03.2004

Za 6 měsíců letošního roku připlynulo do státního rozpočtu celkem 366,6 mld Kč, což představuje 48,6 % rozpočtu a meziroční růst o 31,0 mld Kč, tj. o 9,2 %, zatímco v 1. pololetí 2003 byl rozpočet příjmů plněn na 49,1 % při meziročním poklesu inkasa o 12,9 mld Kč, tj. o 3,7 % (vliv vyloučení mimořádných příjmů v roce 2003 při jejich zahrnutí v roce 2002). Proti výsledkům ke konci května se tak červnové inkaso příjmů znatelně zlepšilo (o téměř 20 mld Kč), když dosáhlo výše 77,2 mld Kč proti měsíčnímu průměru za předchozích 5 měsíců ve výši 57,9 mld Kč. Tím se snížilo jejich zaostávání za alikvotou celoročního rozpočtu z 24,8 mld Kč ke konci května na 10,4 mld Kč ke konci června.

Rozhodující podíl na zlepšeném inkasu celkových příjmů měly příjmy z daní a poplatků. Ty dosáhly výše 197,8 mld Kč a jejich červnové inkaso (47,8 mld Kč) převýšilo průměr předchozích 5-ti měsíců o téměř 18 mld Kč (47,8 mld Kč proti 30,0 mld Kč); zaostávání za alikvotou rozpočtu se tak snížilo z 25,9 mld Kč k 31. květnu na 13,3 mld Kč ke konci června.

Pokles meziroční dynamiky daňových příjmů z 11,6% (19,6 mld Kč) v loňském 1. pololetí na 4,2 % (7,9 mld Kč) souvisí zejména s vývojem DPH a DPPO, která meziročně klesla o 0,9 mld Kč, tj. o 1,9 %, zatímco v loňském 1. pololetí vykázala výrazný meziroční růst a to o 10,7 mld Kč, tj. o 30,2 % (vliv méně příznivých hospodářských výsledků významných plátců této daně za rok 2003 proti roku 2002).

Z hlediska jednotlivých daňových příjmů se příznivě vyvíjí inkaso DPPO – to dosáhlo výše 45,2 mld Kč, tj. 53,4 % rozpočtu a je tak nad alikvotou o 2,8 mld Kč. Jeho výrazné zlepšení proti konci května (kdy představovalo pouze 20,6 % rozpočtu a za alikvotou zaostávalo o 17,8 mld Kč) souvisí s režimem plateb (daňové přiznání u plátců s daňovým poradcem, resp. s povinností auditu). Červnové inkaso této daně (27,7 mld Kč) proto převýšilo měsíční průměr předchozích měsíců (3,5 mld Kč) o 24,2 mld Kč. Meziroční pokles dynamiky inkasa této daně (o 0,9 mld Kč, tj. o 1,9 %) proti výraznému meziročnímu růstu v 1. pololetí 2003 (o 10,7 mld Kč, tj. o 30,2 %), souvisí s již zmiňovanými hospodářskými výsledky významných plátců za rok 2003 a též se zrušením srážkové daně z úrokových příjmů z dluhopisů a vkladových účtů a se zrušením srážkové daně u rozdělených zisků mezi dceřinnými a mateřskými společnostmi v rámci EU, resp. osvobozením těchto příjmů od daně.

Příznivě se vyvíjí i inkaso DPFO – svojí výší 46,6 mld Kč představuje 49,0 % rozpočtu (1,0 mld Kč pod alikvotou) při meziročním růstu o 4,3 mld Kč, tj. o 10,1 % (v loňském 1. pololetí činilo pouze 46,7 % rozpočtu, meziročně vzrostlo o 2,7 mld Kč, tj. o 6,7 % a za alikvotou zaostávalo o 2,9 mld Kč).

Naproti tomu zhoršený vývoj inkasa DPH, který započal v měsíci květnu pokračoval i v červnu letošního roku. Jeho výše 57,4 mld Kč představuje pouze 43,0 % rozpočtu při meziročním růstu o 0,7 mld Kč, tj. o 1,2 % (v loňském 1. pololetí činilo inkaso 46,8 % při meziročním růstu o 3,6 mld Kč, tj. o 6,7 %). Zatímco průměrné měsíční inkaso této daně za leden až květen činilo 10,8 mld Kč v červnu dosáhlo pouze 3,4 mld Kč (v roce 2003 činilo červnové inkaso 10,4 mld Kč proti průměru 9,3 mld Kč). Příčinou tohoto vývoje je zrušení výběru DPH z dováženého zboží z členských zemí EU celními orgány od vstupu ČR do EU. Značný vliv měly i vyšší vratky DPH způsobené vyšším dovozem z nečlenských států EU v prvních čtyřech měsících roku a nárokované v měsíci červnu.

Rovněž tak inkaso spotřebních daní ve výši 36,8 mld Kč je neuspokojivé, když představuje pouze 43,7 % rozpočtu, tj. o 5,3 mld Kč méně než alikvota, při meziročním růstu o 3,4 mld Kč tj. o 10,2 % (v loňském 1. pololetí činilo 49,4 % rozpočtu a za alikvotou zaostávalo pouze o 0,4 mld Kč). Do inkasa této daně se negativně promítlo (v červnu) prodloužení lhůt splatnosti u odebraných tabákových nálepek z 30 dnů na 60 dnů od května t.r. Zatímco daň z odebraných nálepek za měsíc duben byla inkasována v květnu, daň z odebraných nálepek za měsíc květen bude inkasována až v červenci.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci června 2004 výše 257,0 mld Kč, což představuje 46,5 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 11,0 mld Kč, tj. o 4,4 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 246,1 mld Kč, tj. 48,5 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 23,9 mld Kč, tj. o 10,8 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 141,6 mld Kč, což představuje 48,4 % rozpočtu a meziroční růst o 9,9 mld Kč, tj. o 7,5 % (ve stejném období minulého roku byly plněny na 47,8 % při meziročním růstu o 6,1 mld Kč, tj. o 4,8 %) a za 6ti měsíční alikvotou zaostávají o 4,6 mld Kč (loni o 6,1 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za šest měsíců letošního roku záporné částkou 22,1 mld Kč , zatímco celoroční rozpočet počítá se schodkem ve výši 20,8 mld Kč. Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval 6,2 mld Kč, zatímco státní rozpočet počítá s celoročním přebytkem 6,1 mld Kč. Tento nepříznivý výsledek je částečně ovlivněn poskytnutím jednorázového příspěvku důchodcům podle zákona č. 237/2004 Sb. ve výši 2,7 mld Kč. Proti stejnému období minulého roku je však o 8,3 mld Kč nižší (vliv snížení sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 % při současném zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % od ledna 2004).

Celkové výdaje státního rozpočtu za 1. pololetí ve výši 416,3 mld Kč představují 47,9 % upraveného rozpočtu, což je nižší plnění než v roce 2003 (48,7 %) a proti alikvotě upraveného rozpočtu tak bylo zatím čerpáno o 18,4 mld Kč méně.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za prvních šest měsíců roku čerpány ve výši 399,1 mld Kč, tj. na 49,8 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 6,8 %, absolutně o 25,3 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Čerpání sociálních dávek za první pololetí ve výši 163,7 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 52,3 % a meziroční růst o 6,0 %. Z těchto výdajů bylo 120,7 mld Kč vynaloženo na důchody, což představuje 52,0 % rozpočtu při meziročním růstu o 6,0 %.

Vysoké čerpání vykazují neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, když ke konci června byly čerpány ve výši 19,6 mld Kč, tj. 58,6 % upraveného rozpočtu, transfery státním fondům, konkrétně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 4,4 mld Kč, tj. 58,6 %, neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v částce 59,6 mld Kč, tj. 55,3 % (vliv čerpání prázdninových platů ve školství). Více než polovina celoročního rozpočtu je vyčerpána i u příspěvků příspěvkovým a podobným organizacím – 18,2 mld Kč, tj. 51,7 % a rovněž u kapitoly Státní dluh – 14,2 mld Kč, tj. 52,4 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 17,3 mld Kč, což představuje 25,7 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 29,4 %) při meziročním růstu o 13,3 %. Jejich čerpání nevybočuje z průměru předchozích let, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku v důsledku postupného uvolňování prostředků vlivem výběrových řízení na investice a delší dobu trvání dodávek.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

Doporučované

Nejčtenější