Novinky

Stanovisko MŠMT a MF ČR ke zvýšení plateb za vzdělávání z titulu zařazení některých forem výchovy a vzdělávání do základní sazby DPH

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V zákoně o DPH jsou výchova a vzdělávání osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu podle § 51 odst. 1 písm f) a § 57 zákona o DPH. Osvobozena od daně bez nároku na odpočet je i vzdělávací činnost poskytovaná vysokými školami na základě zákona č. 111/1998 Sb.

Pro upřesnění citujeme § 57 zákona o DPH, kde se píše:

  1. Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí
    1. výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v základních školách, základních uměleckých školách, učilištích, středních odborných učilištích nebo střediscích nebo pracovištích praktického vyučování, gymnáziích, středních odborných školách nebo speciálních školách, vysokých školách nebo předškolních zařízeních nebo školských zařízeních nebo
    2. činnost prováděná za účelem rekvalifikace zabezpečovaná pověřenými výchovně vzdělávacími zařízením
  2. Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovné nebo vzdělávací činnosti osobou uvedenou v odstavci 1.
  3. Osvobození od daně se nevztahuje na vzdělávací činnost, která není poskytována v rámci akreditovaného studijního programu, zejména na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kvalifikační kurzy nebo přípravné kurzy ke studiu.


Vzhledem k tomu, že vzdělávací činnost je v uvedených školách a školských zařízeních zařazených v síti škol poskytována v rámci akreditovaných studijních programů, což jsou státem uznané vzdělávací programy, na které stát přispívá prostředky ze státního rozpočtu, zůstává i nadále jejich vzdělávací činnost v režimu osvobozeném od daně. Pokud tyto školy a školská zařízení nebyly za účinnosti původního zákona o DPH ze své vzdělávací činnosti plátci daně z přidané hodnoty, nestávají se jimi ani podle nové právní úpravy zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty hradí pouze školy (školská zařízení), pokud provozují mimo svou hlavní činnost také komerční (hospodářskou, vedlejší) činnost a výše jejich obratu překročí částku 1 mil. Kč za nejbližších 12 po sobě jdoucích měsíců. Přitom obratem u veřejnoprávního subjektu se rozumí obrat za zdanitelná plnění uskutečněná účetní jednotkou. Platí-li rodiče v současné době poplatky za zájmové kroužky dětí ve školách zařazených v síti škol včetně ZUŠ a VOŠ, není důvodu na základě nového zákona DPH poplatky zvyšovat. U zájmových kroužků, kde je nakupován materiál potřebný pro jejich činnost, může dojít k nepatrnému zvýšení poplatku, jestliže dodavatel je plátcem daně, jejíž sazba se zvýší, pokud toto zvýšení neuhradí zřizovatel školy či školského zařízení.

Základní sazbu budou hradit subjekty, které poskytují komerční vzdělávací služby, např. vzdělávací agentury, které nejsou zařazeny v uvedené síti škol nebo nejsou výchovně vzdělávacími zařízeními pověřenými prováděním rekvalifikace, ovšem opět pouze v případě, že jejich roční obrat překročí 1 mil. Kč. V tom případě zvýšení daně uhradí účastník studia jako konečný spotřebitel. V případě komerčních subjektů, které nemají akreditované studijní programy, není důvod k osvobození od daně či přesunu do snížené sazby, jedná se o čistě komerční aktivity.

Základní sazbu daně budou však hradit také např. studenti v přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, účastníci vzdělávání třetího věku apod. MŠMT v rámci připomínkového řízení žádalo o přesun do snížené sazby, nebylo mu však vyhověno s poukazem na požadavek slučitelnosti českých právních předpisů s právem EU.

Nejčtenější