Novinky

Sazby DPH

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Seznam zboží a služeb, které zůstanou ve snížené sazbě

Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním právním předpisem) – pouze pro spotřebu lidmi; živá zvířata, semena a rostliny a přísady – pouze na přípravu jídla pro spotřebu lidmi; voda.

Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky – jen používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.

Zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů, včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných, vyjma zboží kapitoly 24.

Knihy, brožury a noviny, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.

Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a to:

 • Braille papír
 • Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
 • Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
 • Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
 • Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
 • Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
 • Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
 • Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
 • Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
 • Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
 • Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
 • Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
 • Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
 • Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
 • Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
 • Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.

Dětské sedačky do automobilů, dětské pleny.

 • Průmyslové služby a práce na zdravotnických prostředcích-přístrojích a zařízeních včetně zdravotnických prostředků – ortopedických pomůcek, zařazené v SKP 33.
 • Opravy zdravotnických prostředků-invalidních vozíků, zařazené v SKP 35.43.11.
 • Pohřebnictví a související služby, zařazené v SKP 93.03, které zahrnují provoz pohřebních ústavů, hřbitovů a krematorií.
 • Pozemní doprava cestujících, jejich zavazadel a dopravních prostředků zařazená v SKP 60, která zahrnuje osobní železniční a silniční dopravu, ostatní pozemní osobní dopravu, podzemní dopravu a dopravu lanovými dráhami včetně dopravy visutými lanovkami.
 • Vodní doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 61, které zahrnuje osobní lodní dopravu cestujících a jejich zavazadel.
 • Letecká doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 62, která zahrnuje osobní leteckou přepravu cestujících a jejich zavazadel.

Položky, které se přesouvají do základní sazby

Krmiva včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním právním předpisem), která jsou určena pro spotřebu zvířaty

Osivo, sadba, řízky a rouby používané v zemědělské výrobě

Výrobky pro antikoncepci a pro osobní hygienu, vyjma dětských plenek, vitamíny, farmaceutické výrobky používané pro veterinární účely.

Hnojiva živočišná, rostlinná, minerální a chemická.

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin.

Letáky a podobné tiskařské výrobky, časopisy, periodika též ilustrovaná, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.

Zemědělské a chovatelské práce kromě veterinárních, práce související s terénní úpravou zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch, zařazené ve Standardní klasifikaci produkce (SKP) 01.4, které zahrnují přípravu a ošetření půdy, setí a sázení, kultivace, řez ovocných stromů a révy, sklizňové a posklizňové práce, balení zemědělských produktů, příprava osiva a sadby, provoz zavlažovacích systémů, kontrola škůdců, půjčování zemědělských strojů s obsluhou, výsadbu a údržbu trávníků v parcích, na sportovních hřištích, na okrasných nebo rekreačních zahradách, prořezávání okrasných stromů, stříhání živých plotů apod., práce plemenářské, ošetřování zvířat (krmení a stříhání atd.), sběr živočišných produktů a dojení, kalibrování vajec, čištění chovatelských prostor, ošetřování zvířat v útulcích a hotelích pro domácí zvířata.

Práce související s provozováním lesních školek, pěstováním lesa a těžbou dřeva, zařazené v SKP 02.01 a 02.02, které zahrnují práce v lesních školkách (zakládání, pěstování sazenic, sběr a ošetření osiva lesních stromků a keřů), údržbu a správu lesů (zalesňování, probírku, kontrolu a regulaci škůdců atd.), protipožární dozor, těžbu dříví, hodnocení dřeva, přibližování a svážení dřeva atd. pro třetí stranu, sběr lesních plodů a hub.

Práce související s rybolovem a chovem ryb, zařazené v SKP 05.00.5 a 05.00.6, které zahrnují práce spojené s rybolovem, rybářstvím, chovem ryb a vodních živočichů: krmení ryb, pěstování násady ryb, ošetřování lovišť a rybníků, výlovy, třídění a vysazování ryb, práce při zimování ryb, plemenářské práce.

Shromažďování, úprava a rozvod vody, zařazené v SKP 41, které zahrnují služby související s rozvodem vody zejména právo vstupu do sítě, nájem a údržbu vodoměrů, odečet vodoměrů, právo vypouštět odpadní vody.

Služby ubytovací zařazené v SKP 55, vyjma podávání alkoholických nápojů a prodeje tabákových výrobků vymezených zvláštním právním předpisem.

Služby spojené s kabelovou televizí a rozhlasem po drátě, zařazené v SKP 64.20, které zahrnují pouze služby spojené s přenosem rádiového a televizního programového souboru kabelovými rozvody (vč. kódovaného televizního vysílání).

Zdravotní péče, zařazená v SKP 85.1, pokud není osvobozena od daně podle § 61.

Sociální péče, zařazená v SKP 85.3, pokud není osvobozena od daně podle § 62.

Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné služby, zařazené v SKP 90.

Kulturní činnosti zařazené v SKP 92, které zahrnují vstupné na výstavy, koncerty, filmová, divadelní a jiná kulturní a zábavná představení, poplatky za vysílání rozhlasu a televize.

Sportovní činnosti, zařazené v SKP 92.6, které zahrnují vstupné na sportovní akce, provoz a používání sportovních zařízení.

Umělecké a ostatní zábavní služby zařazené v SKP 92.3, které zahrnují činnosti spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, herců, interpretů estrádních, kabaretních a podobných samostatných umělců, restaurování uměleckých předmětů, předvádění modelů.

Činnosti knihoven, zařazené v SKP 92.5, které zahrnují pouze půjčování knih veřejnosti nebo jiným zájemcům.

Nejčtenější