Novinky

Předběžné výsledky státního rozpočtu ČR za rok 2003 podle pokladního plnění

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle předběžných bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu skončilo hospodaření státního rozpočtu za rok 2003 výsledným schodkem ve výši 109,1 mld Kč, když celkové příjmy dosáhly výše 699,6 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány v objemu 808,7 mld Kč.

Celkové výsledky státního rozpočtu za celý rok 2003 lze v souhrnu považovat za příznivé, a to jak z hlediska plnění záměrů státního rozpočtu schváleného zákonem č. 579/2002 Sb., tak i z hlediska hodnocení jeho objemů upravených v souvislosti s realizací dalších výdajů, schválených Poslaneckou sněmovnou samostatnými zákonyx) v celkové výši cca 22 mld Kč, se kterými původně schválený státní rozpočet nepočítal. Další úpravy rozpočtu představují rozpočtová opatření provedená v průběhu roku z titulu zmocnění ministra financí pro zvýšení výdajů státního rozpočtu o prostředky na povodně, restituce a Kosovo nevyužité v roce 2002 (§ 2 odst 2 zákona č. 579/2002 Sb.) ve výši 0,7 mld Kč.

Skutečný schodek státního rozpočtu ve výši 109,1 mld Kč, tj. včetně výše uvedených původně nerozpočtovaných výdajů, je jak pod úrovní upraveného schodku - o 22,7 mld Kč, tak i pod úrovní původně schváleného schodku - o 2,2 mld Kč. Ve srovnání se schodkem vykázaným za rok 2002 (-45,7 mld Kč) však vzrostl o 63,4 mld Kč, tj. o 138,5 %.

x x x

K výsledku hospodaření státu v roce 2003 přispěl pozitivní vývoj celostátních daňových příjmů.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 519,6 mld Kč a představuje 102,3 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 34,2 mld Kč, tj. o 7,1 %, z toho růst DPH představoval 9,9 mld Kč, tj. 6,4 %, spotřebních daní 4,6 mld Kč, tj. 5,7 %, DPPO 9,7 mld Kč, tj. 9,6 % a růst DPFO o 8,8 mld Kč, tj 7,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 485,3 mld Kč, tj. 103,2 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek činil 32,8 mld Kč (7,2 %).

Na užití celkových daňových příjmů kromě státního rozpočtu participují rozpočty územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů a dále Státní fond dopravní infrastruktury. Přerozdělení výnosů daní se řídí zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který stanovuje pro státní rozpočet následující podíly na vybraných daních: DPH, DPPO a DPFO podle zvláštní sazby 76,31 %, spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 80 %, DPFO ze závislé činnosti 74,81 %. Během roku 2003 ve srovnání s rokem 2002 nedošlo k žádným úpravám rozpočtového určení daní.

Následující tabulka podává základní syntetickou informaci o vývoji celostátního inkasa všech daní:

Příjmová strana státního rozpočtu

Celkové inkaso příjmů státního rozpočtu dosáhlo 699,6 mld Kč a je tak nad upraveným rozpočtem o 13,6 mld Kč, tj. o 2,0 %. Meziročně poklesly o 5,4 mld Kč, tj. o 0,8 % (v roce 2002 byly celkové příjmy nad úrovní upraveného rozpočtu o 11,6 mld Kč při meziročním růstu o 78,8 mld Kč, tj. o 12,6 %), což je nižší pokles než uvažoval rozpočet (schválený SR je pod úrovní skutečnosti roku 2002 o 20,9 mld Kč, tj. o 3,0 %). Meziroční pokles byl způsoben výhradně nedaňovými a ostatními příjmy, ve kterých na rozdíl od roku 2002 nejsou zahrnuty žádné mimořádné, neopakovatelné příjmy, které byly v roce 2002 rozpočtovány v celkové výši 53,5 mld Kč (např. příjmy z deblokace dluhu Ruské federace 20,4 mld Kč, převody z FNM z prodeje Transgazu 20,6 mld Kč atd.).

Rozhodujícím faktorem plnění celkových příjmů bylo příznivé inkaso daní a poplatků, jež dosáhlo výše 395,1 mld Kč a bylo nad úrovní rozpočtu o 9,7 mld Kč (o 2,5 %) při meziročním růstu o 26,3 mld Kč, tj. o 7,1 % (v roce 2002 vzrostly meziročně o 12,2 mld Kč, tj. o 3,4 % a byly nad úrovní rozpočtu o 10,8 mld Kč), přičemž schválený rozpočet počítal s růstem o 15,9 mld Kč, tj o 4,3 % (proti skutečnosti 2002).

Těžiště překročení upraveného rozpočtu celkových daňových příjmů spočívalo v inkasu DPH a spotřebních daní.

Inkaso DPH dosáhlo 125,5 mld Kč, což je o 4,3 mld Kč, tj. o 3,6 % více než uvažoval rozpočet (v roce 2002 byl rozpočet naplněn pouze na 97,3 %) a jeho meziroční nárůst činil 7,5 mld Kč, tj. o 6,3 % proti rozpočtovaným 2,4 %. Příznivé plnění DPH bylo dosaženo i přesto, že vratky této daně byly v roce 2003 téměř o 8,0 mld Kč vyšší než v roce 2002. Ve větší míře než doposud se v inkasu této daně začal projevovat zejména vliv vysokých nákupů obyvatelstva ve 4. čtvrtletí roku, podporovaný m.j. vysokým čerpáním spotřebitelských úvěrů.

Příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní dosáhly výše 72,9 mld Kč a převýšily rozpočet o 5,4 mld Kč, tj. o 8,0 %, zatímco schválený rozpočet je pod úrovní skutečnosti 2002 o 1,6 %. Ve srovnání s rokem 2002 vzrostly meziročně o 4,0 mld Kč, tj. o 5,8 %.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo výše 84,3 mld Kč, což představuje 103,0 % rozpočtu a meziroční růst o 9,6 %. Tento růst lze považovat za vysoký, byl však nižší než v předchozích letech (v roce 2002 činil meziroční růst 11,7 %) a souvisí zejména s hospodářskými výsledky rozhodujících plátců daně za rok 2002, od kterých jsou odvozovány zálohy na 2. pololetí letošního roku.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob ke konci roku 2003 dosáhlo 88,6 mld Kč, tj. 97,8 % rozpočtu. Výpadek proti rozpočtu tak činil 2,0 mld Kč při meziroční dynamice 7,9 % (rozpočet uvažoval s růstem o 10,4 %), což je mírně lepší výsledek než v roce 2002, kdy bylo celoroční inkaso pod úrovní rozpočtu o 2,1 mld Kč. Tento relativně nepříznivý vývoj je ovlivněn nižším inkasem daně z přiznání (92,9 % rozpočtu proti 112,1 % v roce 2002), při současně příznivějším inkasu srážkové daně (121,6 % proti 79,8 %) a daně ze závislé činnosti (97,3 % proti 97,0 %).

Výnosy pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 272,5 mld Kč, tj. o 3,1 mld Kč méně než stanovil státní rozpočet (plnění na 98,9 %). Meziročně se zvýšily o 13,9 mld Kč, tj. o 5,4 %. Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je tak ke konci letošního roku záporné částkou 33,2 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním deficitem 31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů) představoval 22,2 mld Kč, což je o 3,8 mld Kč nad celoročně rozpočtovaným schodkem (-18,4 mld Kč) a současně o 2,5 mld Kč více než ve stejném období loňského roku.

Ostatní příjmy dosáhly výše 32,1 mld Kč, tj. 127,7 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o nedaňové příjmy, přijaté dotace a kapitálové příjmy.

Výdajová strana státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu dosáhly výše 808,7 mld Kč, což představuje 101,7 % schváleného rozpočtu a 98,9 % rozpočtu po změnách, a meziroční růst o 57,9 mld Kč, t.j o 7,7 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 745,4 mld.  Kč, tj. na 98,1 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 6,9 %, tj. absolutně o 48,1 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů (40,4 %) je vynakládán na sociální oblast. Za celý rok byly výdaje na sociální dávky čerpány ve výši 306,6 mld Kč, tj. na 99,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 % a 13,2 mld Kč (v loňském roce byly čerpány na 99,9 % při meziročním růstu o 6,9 %). Z nich bylo 226,0 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění rozpočtu na 100,1 % a meziroční růst o 5,8 %, tj. o 12,3 mld Kč). Vysoké čerpání vykazují pouze výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (110,3 %), zatímco ostatní sociální dávky byly plněny na 99,8 %, při jejich meziroční dynamice o 1,5 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu značný meziroční růst vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně čerpané v celkové výši 108,2 mld Kč (100,6 % upraveného rozpočtu), při meziročním růstu o 42,6 mld Kč, tj. o 64,9 %. Vysoká dynamika souvisí s dokončením reformy veřejné správy, v rámci které došlo ke zrušení okresních úřadů a přechodu jejich činností a financování na obce a kraje (způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí a krajů na rok 2003 je dán usnesením vlády č. 1084/2002). Nejvyšší objem prostředků byl poskytnut kapitolou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji a na soukromé školství.

Značný objem finančních prostředků připadl na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za nevýdělečně činné skupiny obyvatelstva. Na tento účel bylo ze státního rozpočtu vynaloženo 32,5 mld Kč, což je 100,7 % rozpočtu a o 1,9 mld Kč, tj. o 6,3 % nad úrovní loňského roku. V růstu výdajů se též projevilo zvýšení měsíční platby státu za jednoho pojištěnce od 1. ledna 2003 z 439 Kč na 467 Kč. Formou transferů státním fondům byly poskytnuty neinvestiční dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 6,7 mld Kč, tj. o 3,8 mld Kč (o 129,7 %) více než v roce 2002. Potřeba regulace trhu si zde vyžádala navýšení rozpočtu o celé 2 mld Kč (zákon č. 252/2003 Sb.).

V průběhu roku byly uhrazeny i všechny mimořádné výdaje v celkové výši cca 23 mld Kč, se kterými původně schválený státní rozpočet nepočítal (závazek z arbitrážního sporu CME, úvěr od EIB na odstraňování následků loňských povodňových škod, vypořádání se společností Housing and Construction na projekt dálnice D47, úhrada platů soudcům dle rozhodnutí Ústavního soudu, návratná finanční výpomoc Zajišťovacímu fondu družstevních záložen a zvýšená dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 63,3 mld Kč, což představuje 109,2 % upraveného rozpočtu (v roce 2002 to bylo 101,7 %). Meziročně vzrostly o 9,8 mld Kč, tj. o 18,4 %.

Závěry

Výsledky státního rozpočtu za rok 2003 znamenají, že z hlediska celkového výsledného schodku 109,1 mld Kč vláda nepřekročila původně zákonem o státním rozpočtu stanovenou hranici 111,3 mld Kč schodku. K tomu přispěly na straně příjmů zejména inkasa daní a to především daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Celkové příjmy stanovené zákonem o státním rozpočtu byly překročeny o 15,6 mld Kč. Úspory na výdajové straně (proti upravenému rozpočtu ve výši 9,1 mld Kč) se spolupodílely na vytvoření celkového prostoru, kdy vláda přes významná navýšení schváleného rozpočtu o mimořádné výdaje v celkovém rozsahu 23 mld Kč (téměř 11 mld Kč - spor se CME, dopady povodní kryté úvěry EIB - 6,3 mld Kč, infrastrukturní investice kryté úvěry EIB -2,8 mld Kč, zvýšení dotací Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 2,0 mld Kč apod.) udržela hospodaření státního rozpočtu v původně stanoveném rámci.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů


 

x) Jde o následující legislativní normy:

  1. zákon č. 252/2003 Sb. ze dne 8. července 2003, který zvýšil příjmy o 2 mld Kč a výdaje o 12,6 mld Kč. Nově schválený schodek státního rozpočtu se tak zvýšil o 10,6 mld Kč.
  2. zákon č. 177/2003 Sb., o SDP na poskytnutí návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen ve výši 2 mld s dopadem do výdajů a schodku SR
  3. zákon č. 574/2002 Sb. o čerpání úvěru od EIB na financování l povodňových škod r. 2002 ve výši 7,2 mld Kč

Doporučované

Nejčtenější