Novinky

Výsledky jednání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem o dalším postupu prací na integraci orgánů dozorujících finanční trh

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

SPOLEČNÁ ZPRÁVA MF, ČNB, KCP

Výbor pro koordinaci dozoru nad finančním trhem opakovaně diskutoval možné varianty budoucího institucionálního uspořádání jednotného státního dozoru nad finančním trhem České republiky. Došlo k rámcové shodě jak na věcné stránce integračního procesu, tak na rozložení jeho jednotlivých fází v čase především s ohledem na legislativně technické aspekty tohoto procesu.

Panuje shoda v názoru, že v horizontu doby, která zbývá do termínu přistoupení České republiky k Evropské měnové unii, jsou důvody k postupné integraci dnešních čtyř dozorů, resp. dozorových institucí, a sice

  • bankovního dohledu dosud vykonávaného Českou národní bankou,
  • dozoru nad kapitálovým trhem dosud vykonávaného Komisí pro cenné papíry,
  • dozoru nad pojišťovnami a penzijními fondy dosud vykonávaného Ministerstvem financí,
  • dozoru nad spořitelními a úvěrními družstvy dosud vykonávaného Úřadem pro dozor nad spořitelními a úvěrovými družstvy

do jediné instituce.
S ohledem na nespornou náročnost integrace se Výboru jeví jako účelné postupovat po krocích, kdy by nejprve došlo ke sloučení dozoru nad družstevními záložnami s dohledem nad bankami (orientační termín je rok 2005), a poté by (nejdříve v roce 2006) následovalo sloučení dozoru nad pojišťovnami a penzijními fondy s dozorem nad kapitálovým trhem.

Tímto postupem by se již v průběhu roku 2006 vytvořil dvoupilířový model. Poté by se připravoval finální krok sloučení dvou dozorových institucí do jedné, a to v termínu, aby k datu přistoupení České republiky k EMU – uvažuje se o roce 2009 – 2010 – již fungoval jeden integrovaný dozorový orgán.

 

Ministerstvo financí ČR:

Česká národní banka: 

Komise pro cenné papíry:

Marek Zeman Pavel Zúbek Radka Procházková

 

 

Nejčtenější