Novinky

Sestavení pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Na základě usnesení vlády ze záři tohoto roku byl ministru financí uložen úkol zpracovat a zveřejnit do 30. června 2004 informativní metodiku rozpočtování veřejných prostředků z hlediska rovnosti žen a mužů a zároveň ustavit do 15. října 2003 pracovní skupinu ke splnění tohoto úkolu, ve které budou zastoupeny též nestátní neziskové organizace.

Ministrem financí byli jmenováni zástupci a zástupkyně těchto státních institucí a nestátních neziskových organizací: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český svaz žen, Unie katolických žen, Mateřská centra, Asociace pro rovné příležitosti mužů a žen, Svaz měst a obcí a Ministerstvo financí. Předsedou pracovní skupiny byl jmenován ředitel personálního odboru MF, PaeDr. Vilém Buriánek.

Předpokládá se, že se pracovní skupina bude scházet přibližně jedenkrát za dva měsíce. V mezidobích bude komunikace se členy skupiny a předkládání materiálů k vyjádření probíhat prostřednictvím elektronické pošty. Na přípravě uvedeného materiálu se budou podílet rovněž externí konzultanti z Vysoké školy ekonomické v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

Nejčtenější