Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2003 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 579/2002 Sb. ze dne 17. prosince 2002 se schodkem ve výši 111,3 mld Kč, při objemu celkových příjmů 684,1 mld Kč a celkových výdajů 795,4 mld Kč.

Rozpočtovými opatřeními provedenými k 31.3. 2003 byly výdaje státního rozpočtu na tento rok zvýšeny celkem o 3,6 mld Kčx) (z toho 3,5 mld Kč činilo navýšení prostředků pro kapitolu ministerstva dopravy, ze kterých budou kryty výdaje související s opravami škod po loňských povodních), takže při nezměněném objemu příjmů se rozpočtovaný schodek zvýšil na 114,9 mld Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci dubna celkové příjmy státního rozpočtu výše 206,7 mld Kč, výdaje byly čerpány v objemu 271,1 mld Kč a schodek dosáhl hodnoty -64,4 mld Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o -22,6 mld Kč.

Ve srovnání s výsledky za leden až březen (schodek -31,8 mld Kč) se v samotném měsíci dubnu hospodaření státního rozpočtu zhoršilo, když výdaje vynaložené v tomto měsíci převýšily příjmy o 32,6 mld Kč (loni činilo toto převýšení 26,1 mld Kč).

Zatímco příjmy státního rozpočtu v měsíci dubnu byly o 4,4 mld Kč nižší než v předchozích třech měsících (průměrné měsíční příjmy za leden až březen činily 52,8 mld Kč, příjmy za duben 48,4 mld Kč), dubnové výdaje naopak převýšily průměr předchozích měsíců o 17,5 mld Kč (80,9 mld Kč proti průměrným 63,4 mld Kč), což se projevilo ve zvýšení schodku státního rozpočtu vykázaného ke konci dubna (o 32,6 mld Kč).

Prohloubení schodku bylo na straně výdajů ovlivněno zejména deponováním prostředků na pokrytí nákladů spojených se závazkem z arbitrážního sporu CME vůči ČR, na dolarový ESCROW účet u Deutsche Bank ve Stockholmu v korunovém ekvivalentu 10,7 mld Kč, dále úhradou příspěvku státu stavebním spořitelnám za rok 2002 ve výši 12,9 mld Kč a zvýšením transferů veřejným rozpočtům územní úrovně o 3,5 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za čtyři měsíce letošního roku ve výši 206,7 mld Kč představují 30,2 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 10,4 mld Kč, tj. o 5,3 %. Proti 1/3 celoročního rozpočtu však zaostávají o 21,3 mld Kč (ve stejném období minulého roku představovaly 28,4 % rozpočtu, meziroční růst o 4,9 % a byly pod úrovní schváleného rozpočtu o 33,8 mld Kč).

Inkaso příjmů z daní a poplatků dosáhlo 110,9 mld Kč, což představuje 28,8 % (v roce 2002 to bylo 29,1 %) a meziroční růst o 6,7 mld Kč, tj. o 6,5 % (v roce 2002 činil meziroční růst 2,2 mld Kč, tj. 2,1 %). Proti 1/3 celoročního rozpočtu zaostává o 17,6 mld Kč (v loňském roce o 14,9 mld Kč).

Výše celkových daňových příjmů je ovlivněna inkasem rozhodujících daní, tj. DPH, spotřebních daní, daní z příjmů právnických a fyzických osob. Zatímco nízké inkaso nepřímých daní, tj. DPH a spotřebních daní (60,2 mld Kč, tj. 31,9 % schváleného rozpočtu) signalizuje, že ani v letošním roce nebude patrně dosaženo celoročně rozpočtovaných hodnot, dosavadní nízké inkaso DPPO (20,9 mld Kč, tj. 25,5 % rozpočtu, proti 14,6 mld Kč, tj. 25,7 % ve stejném období minulého roku) souvisí s platebním kalendářem, podle kterého rozhodující část velkých poplatníků (využívající služby daňových poradců) podává daňové přiznání do konce června. Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům i za rok 2002, zejména ve finančním sektoru (ze kterých bude odvozována výše záloh na zbývající období letošního roku) lze i v letošním roce očekávat výraznější překročení rozpočtovaných příjmů z této daně (v roce 2002 byl celoroční rozpočet překročen o 20,0 mld Kč, tj. o 35,2 %), jež by mělo kompenzovat případné výpadky v inkasu ostatních daňových příjmů.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci dubna 2003 výše 145,7 mld Kč, což představuje 28,7 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 8,4 mld Kč, tj. o 6,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 137,3 mld Kč, tj. 29,2 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 7,5 mld Kč, tj. o 5,8 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 85,7 mld Kč představuje 31,1 % schváleného rozpočtu (v roce 2002 to bylo 31,3 %) a meziročně vzrostlo o 5,5 % (v roce 2002 o 6,8 %). Výpadek pojistného proti alikvotě činí 6,1 mld Kč.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za čtyři měsíce letošního roku záporné částkou 21,7 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval 14,7 mld Kč, což je o 8,6 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč) a současně více než ve stejném období minulého roku (o 2,5 mld Kč).

Celkové výdaje dosáhly ke konci dubna ve výši 271,1 mld Kč, což představuje 33,9 % ročního úkolu a meziroční růst o 33,0 mld Kč, tj o 13,8 % (ve stejném období minulého roku byly čerpány na 32,3 % při meziročním růstu o 34,2 mld Kč, tj o 16,8 %); čtyřměsíční alikvotu převyšují o 4,8 mld Kč (ke konci dubna loňského roku byly pod alikvotou o 7,3 mld Kč).

Předstih čerpání výdajů před inkasem příjmů o 3,7 procentního bodu byl dále způsoben převodem prostředků rozpočtům územní úrovně (o 11,4 mld Kč nad úrovní 1/3 celoročního rozpočtu). Ty byly ke konci dubna čerpány ve výši 46,0 mld Kč (44,3 % celoročního rozpočtu), což souvisí především s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Uvolnění je prováděno podle usnesení vlády č. 1084 z 6. listopadu 2002, které pro rok 2003 upravuje způsob převádění prostředků ze státního rozpočtů obcí a krajů a podle něhož jsou finanční prostředky určené na přímé náklady na vzdělávání uvolňovány krajům a hl. m. Praze ve čtvrtletní periodicitě a znamená tedy, že resort MŠMT již uvolnil 50 % celoročně rozpočtovaného objemu.

Vyšší čerpání výdajů bylo dále ovlivněno sociálními dávkami (o 4,9 mld Kč nad alikvotou rozpočtu), výdaji kapitoly OSFA (o 1,6 mld Kč), neinvestičními transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (předsunutá platba státu VZP ve výši 2,7 mld Kč), výdaji na dluhovou službu (o 1,5 mld Kč) a transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 1,1 mld Kč).

I když je schodek státního rozpočtu ke konci dubna (-64,4 mld Kč) nad úrovní 1/3 celoročního upraveného rozpočtu o 26,1 mld Kč (plnění na 56,1 %), lze za předpokladu, že dosavadní vývoj příjmů z daní a poplatků a z pojistného na sociální zabezpečení si i v dalších měsících zachová tendence loňského roku, očekávat naplnění celoročního rozpočtu celkových příjmů. Při vcelku reálném předpokladu dodržení celkových rozpočtovaných výdajů (s výjimkou případných dalších výdajů schválených Poslaneckou sněmovou v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu) by celoročně rozpočtovaný schodek státního rozpočtu měl být dodržen.

Pokladní plnění příjmů

Pokladní čerpání výdajů

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

x)zvýšení je kryto čerpáním 1. tranše úvěru od EIB na odstraňování povodňových škod (zákon č. 574 /2002 Sb.)

Doporučované

Nejčtenější