Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci února 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2003 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 579/2002 Sb. ze dne 17.  prosince 2002 se schodkem ve výši 111,3 mld Kč, při objemu celkových příjmů 684,1 mld Kč a celkových výdajů 795,4 mld Kč.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2003 vykazuje státní rozpočet schodek ve výši -24,9 mld Kč. Tento výsledek je na stejné úrovni jako v minulém roce, když příjmy i výdaje za první dva měsíce letošního roku převýšily loňskou skutečnost shodně o 3,9 mld Kč (o 4,4 %, resp. o 3,4 %).

 

Srovnání s loňským rokem je do určité míry ovlivněno některými mimořádnými faktory. Schválený rozpočet příjmů již v letošním roce nepočítá se žádnými mimořádnými a neopakovatelnými příjmy (které v rozpočtu na rok 2002 představovaly 53,5 mld Kč, tj. téměř 8 % celkových příjmů). Naopak skutečné výdaje státního rozpočtu ke konci února 2002 zahrnovaly úhradu zbývající ztráty KoB za rok 1999 ve výši 12,1 mld Kč se kterou však loňský rozpočet nepočítal.

V samotném měsíci únoru převýšily výdaje (55,5 mld Kč) příjmy (40,9 mld Kč) státního rozpočtu o 14,6 mld Kč, což znamenalo prohloubení schodku z 10,4 mld Kč na 24,9 mld Kč (v roce 2002 se lednový schodek 3,4 mld Kč zvýšil ke konci února na 24,9 mld Kč, tj. o 21,5 mld Kč, a to zejména vlivem již zmiňované úhrady zbývající ztráty KoB za rok 1999).

Rozhodující vliv na zhoršení salda státního rozpočtu ke konci února 2003 má vývoj příjmové strany státního rozpočtu, když zaostávání celkových příjmů za odpovídající alikvotou se prohloubilo a to z 4,7 mld Kč ke konci ledna na 20,8 mld Kč ke konci února. To bylo ovlivněno inkasem daňových příjmů, jež se na výpadku proti alikvotě podílí 21,1 mld Kč a částečně i inkasem pojistného na sociální zabezpečení (výpadek 2,0 mld Kč), zatímco ostatní příjmy jsou nad úrovní alikvoty (o 2,3 mld Kč) zejména v důsledku zapojení prostředků rezervních fondů z úspor výdajů rozpočtů kapitol na konci minulého roku.

Naproti tomu celkové výdaje zůstaly pod úrovní alikvoty o 14,4 mld Kč (ke konci ledna byly o 3,6 mld Kč nižší). Dosažený schodek státního rozpočtu ke konci hodnoceného období (-24,9 mld Kč) je tak nad úrovní alikvoty celoročně rozpočtovaného schodku o 6,4 mld Kč x.

I přes výše uvedené je plnění celkových rozpočtovaných příjmů mírně lepší než loni (13,6 % proti 12,9 %), a to zejména vlivem vyššího plnění inkasa ostatních příjmů (26,4 % proti 8,1 %) ovlivněného mimo výše uvedené např. výrazně vyššími příjmy kapitoly Českého telekomunikačního úřadu (plnění celoročního rozpočtu na 146,9 %) a kapitoly MO (plnění na 29,1 %).

Plnění inkasa celkových daňových příjmů (43,1 mld Kč) je sice pod úrovní loňského roku (11,2 % proti 11,8 %), zlepšily se však příjmy DPH (plnění na 11,8 % proti 11,1 % v roce 2002) a spotřebních daní (15,9 % proti 14,7 %) a jejich meziroční růst (105,1 %, resp. 102,5 % proti 80,0 %, resp. 90,8 % ve stejném období minulého roku).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení svojí výší 43,9 mld Kč představuje 15,9 % celoročního rozpočtu a je o 2,4 mld Kč, tj. o 5,8 % nad úrovní loňského roku. Z toho pojistné na důchody představuje 33,6 mld Kč, což je o 1,9 mld Kč, tj. o 5,8 % více než ke konci února loňského roku.

Výdaje na důchody vč. správních výdajů převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody o 7,6 mld Kč, což je o 4,5 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč vč. správních výdajů) a proti úrovni loňského února je toto saldo vyšší o 2,6 mld Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 28.2. 2003 výše 56,2 mld Kč, což představuje 11,1 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 1,9 mld Kč, tj. o 3,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 54,2 mld Kč, tj. 11,5 % schváleného rozpočtu a meziročně pokleslo o 5,2 mld Kč, tj. o 8,8 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Výdaje státního rozpočtu byly proti předchozímu roku vyšší o 3,9 mld Kč, což bylo ovlivněno především vysokým čerpáním transferů do rozpočtů územních samosprávných celků ve výši 22,3 mld Kč (meziroční index 165,2 %), jež souvisí s dobíhající reformou veřejné správy (za loňské první dva měsíce roku bylo z prostředků SR na tyto transfery poskytnuto 13,5 mld Kč). Další vliv (meziroční index 142,2 %) představují zákonem stanovené platby státu fondům sociálního a zdravotního pojištění (meziroční zvýšení výdajů o 2,2 mld Kč souvisí s předsunutou platbou ve výši 1,8 mld Kč) a výdaje na sociální dávky v objemu 54,0 mld Kč proti 50,3 mld Kč v loňském roce. Na druhé straně byly v meziročním srovnání vykázány úspory výdajů na platy zaměstnanců včetně pojistného (o 0,2 mld Kč), na transfery příspěvkovým a podobným organizacím (o 1,5 mld Kč) a nebyl realizován žádný mimořádný výdaj - na rozdíl od již zmíněného doplatku ztráty KoB ve výši 12,1 mld Kč uskutečněného v prvních dvou měsících roku 2002 (v letošním roce je ve státním rozpočtu zapracována úhrada druhé části ztráty ČKA za rok 2001 v celkové výši 18,6 mld Kč, která zatím nebyla realizována).

Průběh plnění celoročních záměrů státního rozpočtu v prvních dvou měsících letošního roku v zásadě nevybočuje z tendencí obvyklých pro začátek rozpočtového období. Daňové příjmy jako celek sice zaostávají za alikvotou rozpočtu, jsou však do značné míry ovlivněny platebním kalendářem DPPO, podle kterého zálohy na tuto daň platí větší plátci až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí (v roce 2002 se inkaso DPPO zvýšilo z 2,0 mld Kč ke konci února na 24,4 mld Kč ke konci března a celoroční příjmy z daní a poplatků převýšily rozpočtované hodnoty o 10,8 mld Kč). Příjmy z pojistného na SZ svým plněním odpovídají loňsku (15,9 % proti 16,0 %), kdy jejich celoroční inkaso bylo zhruba na úrovni schváleného rozpočtu. Relativně vysoké inkaso ostatních příjmů (26,4 %%u2C7) signalizuje reálnost naplnění záměrů schváleného rozpočtu. Na výdajové straně lze rovněž očekávat dodržení rozpočtovaných hodnot, takže celoročně rozpočtovaný schodek státního rozpočtu (bez případných mimořádných výdajů vyplývajících ze zvláštních dluhopisových zákonů a ze zmocnění MF) by neměl být překročen.

 

 


 

x ke konci února 2002 zaostávaly celkové příjmy za alikvotou o 25,8 mld Kč (z toho daňové příjmy o 17,4 mld Kč, pojistné na SZ o 1,7 mld Kč a ostatní příjmy o 6,7 mld Kč), celkové výdaje byly o 8,6 mld Kč pod její úrovní a schodek převyšoval alikvotu o 17,2 mld Kč.

 
Příloha

Pokladní plnění příjmů:

Celkové čerpání výdajů:


 

Doporučované

Nejčtenější