Novinky

Informace

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku, jsou fyzické nebo právnické osoby, přímo postižené přírodní živelní pohromou na území ČR, osvobozeny od správního poplatku, jsou-li pro ně prováděny v souvislosti s touto přírodní živelní pohromou úkony zpoplatňované podle sazebníku správních poplatků, který je nedílnou součástí zákona o správních poplatcích.
Podle vyhlášky MF č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom, jsou osvobozeny návrhy fyzických nebo právnických osob zpoplatňované podle následujících položek sazebníku soudních poplatků, který je nedílnou součástí zákona o soudních poplatcích.

Jde o položku 8 písm. c) sazebníku soudních poplatků - "návrh na změnu nebo doplnění zápisu podnikatele v obchodním rejstříku";

položku 23 - "vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů";

položku 24 - "za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie listin, protokolů, příloh, záznamů, rejstříků, evidencí, knih a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich";

položku 25 - "za ověření listiny" a

položku 26 - "za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu".

Nejčtenější