Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2002

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci dubna celkové příjmy státního rozpočtu výše 196,3 mld Kč, výdaje byly čerpány v objemu 238,2 mld Kč a schodek dosáhl hodnoty 41,9 mld Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 25,1 mld Kč.

mld. Kč

 Rok

 2001 Skutečnost leden-duben

 2002

% plnění SR za leden-duben 2001 

 meziroční index 2002/2001

 Schválený rozpočet

Skutečnost leden-duben 

% plnění 

 Příjmy celkem

 187,20

690,40 

196,33 

28,4 

29,4 

104,9 

 Výdaje celkem

 204,01

 736,62

 238,19

32,3 

29,8

116,8 

 Saldo celkem

 -16,81

 -46,22

 -41,86

90,6

34,3

 249,0

 

Ve srovnání s výsledky za leden až březen (schodek -15,7 mld Kč) se v samotném měsíci dubnu hospodaření státního rozpočtu zhoršilo, když výdaje vynaložené v tomto měsíci (73,7 mld Kč) převýšily příjmy (47,6 mld Kč) o 26,1 mld Kč. Prohloubení schodku bylo na straně výdajů ovlivněno zejména úhradou příspěvku státu stavebním spořitelnám za rok 2001 ve výši 10,6 mld Kč (v loňském dubnu to bylo 8,8 mld Kč) a převodem prostředků územním samosprávným celkům zejména na reformu veřejné správy ve výši 10,7 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za čtyři měsíce letošního roku ve výši 196,3 mld Kč představují 28,4 % schváleného rozpočtu a proti 1/3 celoročního rozpočtu zaostávají o 33,8 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní schváleného rozpočtu o 24,9 mld Kč). Proti stejnému období minulého roku jsou však vyšší o 9,1 mld Kč, tj. o 4,9 % (ve stejném období minulého roku vzrostly meziročně o 7,2 mld Kč, tj o 4,0 %).

Celkové výdaje ke konci dubna ve výši 238,2 mld Kč představují 32,3 % ročního úkolu, což je výrazně vyšší úroveň než v roce 2001 (29,8 % rozpočtu) a meziročně vzrostly o 34,2 mld Kč, tj. o 16,8 % (ve stejném období minulého roku vzrostly o 19,6 mld Kč, tj. o 10,6 %). Za 1/3 roku zaostávají o 7,3 mld Kč.

Předstih čerpání výdajů před inkasem příjmů byl způsoben kromě dále zmiňovaných vlivů i vyšším čerpáním výdajů na sociální dávky (o 3,6 mld Kč nad úrovní 1/3 roku) a výdajů na dluhovou službu (o 3,2 mld Kč).

Vysoký schodek státního rozpočtu vykázaný ke konci dubna je výsledkem působení více faktorů.

Na straně příjmů jde v rozhodující míře o vliv dosavadního velmi nízkého inkasa nedaňových a ostatních příjmů. Zatímco schválený rozpočet na letošní rok počítá s celoročním objemem těchto příjmů ve výši 71,3 mld Kč, což představuje téměř 11 % všech příjmů (za celý rok 2001 dosáhly tyto příjmy 27,3 mld Kč, tj. 4,4 % všech příjmů SR), ke konci dubna jejich výše činila pouze 10,6 mld Kč, tj. 5,4 % všech příjmů a pouze 14,5 % celoročně rozpočtovaného objemu (meziroční růst těchto příjmů činí 19,6 % přičemž celoroční rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2001 o 168 %). Hlavní podíl na této nepříznivé situaci mají mimořádné jednorázové příjmy rozpočtované v celkové výši téměř 50 mld Kč (zejména příjmy z deblokace dluhů Ruské federace - 20,4 mld Kč a příjmy od FNM z privatizace státního majetku - 20,6 mld Kč), které nebyly dosud ani částečně realizovány.

Inkaso zbývající části příjmů (daně a pojistné na sociální zabezpečení) je z hlediska rozpočtu i meziroční dynamiky (vzhledem k sezónním vlivům) v podstatě příznivé, když představuje 31 % celoročního rozpočtu (ve stejném období minulého roku činilo 30%) a meziroční růst o 6,1 mld Kč, tj. o 3,4 %.

Na výdajové straně jde o vliv mimořádné nerozpočtované úhrady zbývající části ztráty KoB za rok 1999 ve výši 12,1 mld Kč a dále o vliv vysokého objemu transferů územním samosprávným celkům (zejména na postupnou reformu veřejné správy), jež dosáhly výše téměř 26 mld Kč, tj. 36,5 % schváleného rozpočtu (o 2,2 mld Kč nad 4-měsíční alikvotou) a meziročně vzrostly o cca 11 mld Kč, tj. o 74 % (schválený celoroční rozpočet je nad úrovní skutečnosti 2001 o 18,1 mld Kč, tj o 34,3 %).

Výše uvedené vlivy - na straně příjmů výpadek ostatních zejména mimořádných příjmů (16 mld Kč), na výdajové straně úhrada ztráty KoB (12,1 mld Kč) a nadalikvotní transfery územním samosprávným celkům (2,2 mld Kč) znamenají celkový dopad do schodku státního rozpočtu ve výši cca 30 mld Kč. Bez těchto vlivů by schodek státního rozpočtu ke konci dubna představoval hodnotu zhruba 12 mld Kč.

Přílohy: 2

Pokladní plnění příjmů:

v mld. Kč

Rok 2001
Skutečnost
leden-duben
2002 % plnění SR
za leden-duben
2001
meziroční
index
2002/2001
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
 
 Příjmy celkem
 
 
187,20
 
 
690,40
 
 
196,33
 
 
28,4
 
 
29,4
 
 
104,9
 
 Daňové příjmy celkem 178,32 617,28 185,64 30,1 30,0 104,1
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 102,26 358,06 104,41 29,2 28,5 102,1
   z toho:
   -DPH
38,83 122,50 37,95 31,0 28,6 97,7
   - spotřební daň 19,83 71,00 19,84 27,9 29,5 100,1
   - daně z příjmů PO 13,28 56,90 14,64 25,7 25,2 110,2
   - daně z příjmů FO 23,81 84,10 24,79 29,5 31,1 104,1
     vybíraná srážkou 2,46 6,40 2,08 32,5 35,7 84,6
     ze závislé činnosti 17,73 66,80 18,44 27,6 28,4 104,0
     z přiznání 3,62 10,90 4,27 39,2 51,0 118,0
   - správní a soudní poplatky 1,75 4,70 1,68 35,7 24,6 96,0
   - majetkové daně 1,54 8,20 2,27 27,7 20,3 147,4
   - clo 3,23 10,00 3,19 31,9 26,5 98,8
   Pojistné SZ 76,06 259,22 81,23 31,3 32,4 106,8
   z toho: na důchody 58,16 198,88 62,12 31,2 32,3 106,8
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
5,92
 
73,12
 
10,69
 
14,6
 
16,0
 
180,6
  z toho:
   - kapitoly
2,60 15,11 3,36 22,2 9,9 129,2
   - VPS 2,59 58,01 3,17 5,5 29,4 122,4
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,14
 
1,79
 
0,06
 
3,4
 
17,2
 
42,9
      - splátky půjček ze zahraničí 1,03 21,46 1,65 7,7 36,2 160,2
   - přijaté sankční platby 0,39 1,11 0,41 36,9 34,7 105,1

 

 

Celkové čerpání výdajů:

v mld. Kč

Ukazatel 2001
Skutečnost
leden-duben
2002 % plnění SR
za leden-duben
2001
meziroční
index
2002/2001
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
 
 VÝDAJE CELKEM
 
 
204,01
 
 
736,62
 
 
238,19
 
 
32,3
 
 
29,8
 
 
116,8
 
  běžné výdaje 197,13 686,30 228,42 33,3 32,7 115,9
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)
17,61 74,77 18,32 24,5 20,6 104,0
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 9,19 30,85 10,21 33,1 32,8 111,1
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 1,46 2,93 1,37 46,8 34,4 93,8
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 14,91 70,95 25,93 36,5 83,8 173,9
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 20,46 39,25 12,08 30,8 28,0 59,0
   - sociální dávky 93,07 290,68 101,52 34,9 34,8 109,1
    z toho:
      důchody
66,94 215,18 73,07 34,0 34,6 109,2
      pasivní politika zaměstnanosti 1,86 4,75 2,09 44,0 31,5 112,4
      ostatní soc. dávky 13,49 37,80 14,88 39,4 38,8 110,3
      státní soc. podpora 10,71 32,95 11,48 34,8 32,2 107,2
   - aktivní pol. zaměstnanosti 0,91 3,73 0,81 21,7 21,8 89,0
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) 0,07 0,20 0,04 20,0 14,0 x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,00 0,04 0,00 0,0 0,0 0,0
 
   - kapitola Státní dluh**)
7,77 22,00 10,55 48,0 36,4 x
 
  kapitálové výdaje
4,97 50,32 9,77 19,4 10,2 196,6
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
0,67 11,93 1,01 8,5 6,1 150,7
   - investič. nákupy a související výdaje 2,63 19,51 4,98 25,5 12,2 189,4

*) Státní zemědělský intervenční fond
**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly

*) Státní zemědělský intervenční fond**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly

Nejčtenější