Novinky

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 30. 11. 2001

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí

Daňové nedoplatky

 

Celkový objem splatných daňových nedoplatků, evidovaný územními finančními orgány v České republice k 30.11.2001, dosáhl 98,0 mld. Kč a proti minulému měsíci se snížil o 1,6 mld. Kč. Z toho 91,1 mld. Kč činily nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.1.1993 (tj. 93,0 %) a 6,9 mld. Kč představovaly nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.12.1992 (tj. 7,0 %).

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se celkový objem daňových nedoplatků evidovaných k 30.11.2001 snížil o více než 2,9 mld. Kč, což je v  procentním vyjádření pokles o 2,9 %. Z dlouhodobějšího pohledu je možno hodnotit vývoj daňových nedoplatků v měsíci listopadu 2001, obdobně jako v předchozích dvou měsících, velmi příznivě. Vyplývá to i z údajů indexového srovnání meziročního růstu daňových nedoplatků, které ukazují, že zhruba od poloviny minulého roku do současné doby (do konce listopadu 2001) dochází postupně k omezování růstu kumulované hodnoty daňových nedoplatků. V uplynulých třech měsících, včetně měsíce listopadu 2001, bylo navíc zaznamenáno její snížení (index červen 2000/červen 1999 = 1,12; listopad 2000/listopad 1999 = 1,04; prosinec 2000/prosinec 1999 = 1,01; červen 2001/červen 2000 = 0,93; říjen 2001/říjen 2000 = 0,97; listopad 2001/listopad 2000 = 0,97).

Rozbor podle jednotlivých druhů daní ukazuje, že na snížení objemu daňových nedoplatků v měsíci listopadu 2001 se v rozhodující míře podílela daň z přidané hodnoty (pokles o 1,6 mld. Kč). V menší míře poklesly daňové nedoplatky u spotřebních daní (pokles o 123 mil. Kč) a u daní z příjmů (pokles o 231 mil. Kč). Naopak nárůst objemu nedoplatků byl zaznamenán u daně z nemovitostí (nárůst o 452 mil. Kč). Mírně vzrostly nedoplatky u ostatních příjmů, odvodů a poplatků (nárůst o 107 mil. Kč). Pokles objemu daňových nedoplatků u daně z přidané hodnoty byl v uplynulém měsíci výrazněji ovlivněn tím, že se některým správcům daní podařilo dosáhnout v exekučních řízeních vymožení větších částek daňových pohledávek. Jejich snížení bylo z části ovlivněno i odpisem daňových nedoplatků pro nedobytnost podle § 66 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Nárůst nedoplatků na dani z nemovitostí byl ovlivněn termínem poslední splátky této daně za subjekty provozující zemědělskou výrobu a i ostatní daňové subjekty s daňovou povinností vyšší než jeden tisíc Kč, kdy řada těchto subjektů uskutečnila platby daně až v posledním dni měsíce listopadu t.r., přičemž jejich zúčtování provedou správci daní až v následujícím měsíci.

Rozbor dále ukazuje, že se k 30.11.2001 snížila suma daňových nedoplatků u nepřímých daní v souhrnu o 1,7 mld. Kč a dosáhla 43,1 mld. Kč. Jejich podíl na celkové výši daňových nedoplatků činil 44 % a proti minulému měsíci poklesl o jeden procentní bod. Hlavní skupinu zde tvoří nedoplatky na dani z přidané hodnoty (k 30.11.2001 poklesly z 39,2 mld. Kč na 37,6 mld. Kč). Jejich podíl na celkovému objemu daňových nedoplatků klesl rovněž o jeden procentní bod na 38,4 %.

přímých daní byl oproti minulému měsíci zaznamenán mírný nárůst daňových nedoplatků ze 47,8 mld. Kč na 48,0 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků dosáhl 49 %. Největší položkou jsou nedoplatky na daních z příjmů, které k 30.11.2001 činily 33,5 mld. Kč a jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků tak činil 34,2 %.

daní staré daňové soustavy pokračoval trend mírného snižování objemu daňových nedoplatků, který k 30.11.2001 činil 6,9 mld. Kč (pokles proti minulému měsíci o 106 mil. Kč). Jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků činil 7 %.

(Tisková zpráva ze dne 27.12.2001)

Nejčtenější