Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2001

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci srpna 2001 schodek ve výši -25,6 mld Kč, přičemž osmiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -32,7 mld Kč.

Celkové příjmy dosáhly k 31.8. 2001 objemu 400,5 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 426,1 mld Kč.

 

 

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden - srpen

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - srpen
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách*)

Skutečnost
leden - srpen

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 Příjmy
 Výdaje
 Saldo

376,18
388,55
-12,37

636,20
685,18
-48,98

636,11
696,99
-60,88

400,54
426,11
-25,57

63,0
61,1
42,0

63,0
61,5
35,2

106,5
109,7
206,7

*) rozpočtová opatření k 30.6. 2001 - celkem zvýšení výdajů o 11,8 mld Kč (z toho kampeličky 6,0 mld Kč, sucho 4,15 mld Kč)

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc srpen skončilo schodkem ve výši -2,1 mld Kč, když příjmy dosáhly 47,2 mld Kč a výdaje byly čerpány ve výši 49,3 mld Kč (srpen loňského roku skončil schodkem -10,2 mld Kč).

Celkové příjmy státního rozpočtu za osm měsíců ve výši 400,5 mld Kč představují 63,0 % schváleného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 23,6 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikvoty schváleného rozpočtu o 18,6 mld Kč).

Inkaso daní dosáhlo 229,0 mld Kč, tj. 63,7 % rozpočtu po změnách a za alikvotou zaostalo o 10,6 mld Kč (v roce 2000 o 15,5 mld Kč).

Příznivě se zatím vyvíjí zejména inkaso daně z příjmů právnických osob - svým objemem 43,8 mld Kč představujícím již 82,9 % schváleného rozpočtu převyšuje odpovídající podíl z celoročně rozpočtované částky o 8,6 mld Kč.

Rovněž inkaso daně z příjmů fyzických osob vykazuje příznivý vývoj, když ke konci srpna dosáhlo 50,7 mld Kč, tj. 66,2 % schváleného rozpočtu (ve stejném období minulého roku představovalo 61,2 % schváleného rozpočtu a 64,6 % celoroční skutečnosti).

Naproti tomu neuspokojivě se zatím vyvíjí inkaso daně z přidané hodnoty, když svojí výší 77,6 mld Kč představující pouze 57,1 % schváleného rozpočtu, zaostává za alikvótou o 13,0 mld Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8. 2001 výše 290,1 mld Kč, což představuje 63,2 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 22,0 mld Kč, tj. o 8,2 % ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 268,1 mld Kč, tj 62,7 % schváleného rozpočtu (podrobněji viz příloha č. 3).

Pojistné na sociální zabezpečení ve výši 157,6 mld Kč představovalo 67,2 % rozpočtu (v roce 2000 to bylo 64,7 %) a meziročně vzrostlo o 9,9 % (v roce 2000 o 4,5 %). Jeho plnění překračuje alikvotu o 1,4 mld Kč (v roce 2000 v tomto období za alikvotou naopak zaostávalo o 4,3 mld Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu za osm měsíců letošního roku ve výši 426,1 mld Kč představují 61,1 % upraveného rozpočtu, což je mírně pod úrovní dosažené v roce 2000 (61,5 % upraveného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 38,6 mld Kč (v roce 2000 o 29,7 mld Kč). Meziročně vzrostly o 9,7 %, tj. o 37,6 mld Kč, zatímco upravený rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2000.

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci srpna roku 2001 ve výši 25,6 mld Kč představuje 42,1 % rozpočtu po změnách a 52,3 % schváleného rozpočtu. Je o téměř 15,0 mld Kč pod úrovní osmiměsíční alikvoty upraveného rozpočtu a o 7,0 mld Kč pod úrovní schváleného rozpočtu.

Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval - 15,3 mld Kč, a je o 4,1 mld Kč nad alikvotou (-11,2 mld Kč) celoročně rozpočtovaného schodku (-16,8 mld Kč), ale nepatrně vyšší něž ve stejném období loňského roku (-15,1 mld Kč).

 

Přílohy:  2

Pokladní plnění příjmů:

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden - srpen

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - srpen
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách*)

Skutečnost
leden - srpen

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Příjmy celkem
 v tom:
 
376,18 
 
 
636,20 
 
 
636,11 
 
 
400,54 
 
 
63,0 
 
 
63,0 
 
 
106,5 
 
 Daňové příjmy celkem 359,63  593,82  593,82  386,61  65,1  63,2  107,5 
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 216,22  359,40  359,40  228,97  63,7  62,2  105,9
   z toho:
   -DPH
93,16  136,00  136,00  77,63  57,1  62,1  83,3 
   - spotřební daň 44,67  67,20  67,20  43,25  64,4  57,3  96,8 
   - daně z příjmů PO 34,26  52,80  52,80  43,76  82,9  65,8  127,7 
   - daně z příjmů FO 22,40  76,50  76,50  50,68  66,2  61,2  226,3 
     vybíraná srážkou 6,26  6,90  6,90  4,11  59,6  57,4  65,7 
     ze závislé činnosti 16,14  62,50  62,50  39,38  63,0  62,8  244,0 
     z přiznání x 7,10  7,10  7,19  101,3  x  
   - správní a soudní poplatky 3,27  7,10  7,10  3,38  47,6  58,4  103,4 
   - majetkové daně 4,45  7,60  7,60  3,74  49,2  62,7  84,0 
   - clo 8,76  12,20  12,20  6,54  53,6  78,2  74,7 
   Pojistné SZ 143,41 234,42  234,42  157,64  67,2  64,7  109,9 
   z toho: na důchody 109,67  179,88  179,88  120,55  67,0  64,6  109,9 
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
16,55 
 
36,90 
 
36,81 
 
10,10 
 
27,4 
 
60,8 
 
61,0 
  z toho:
   - kapitoly
3,15  26,38  26,29  4,93  18,8  x  
   - VPS 12,36  8,80  8,80  4,02  45,7  x  
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,45 
 
0,81 
 
0,75 
 
0,22 
 
29,3 
 
41,7 
 
x
      - splátky půjček ze zahraničí 2,29  2,85  2,85  1,87  65,6  42,6  81,7 
   - přijaté sankční platby 0,72  1,13  1,13  0,82  72,6  x  
 
 Příjmy kapitoly OSFA
 
x 5,48  5,48  3,83  69,9  x  

*) rozpočtová opatření k 30.6. 2000


Pokladní plnění výdajů:

 v mld. Kč
Ukazatel

2000
Skutečnost
leden - srpen

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - srpen
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách**)

Skutečnost
leden - srpen

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Výdaje celkem
 
 
388,55 
 
 
685,18 
 
 
696,99 
 
 
426,11 
 
 
61,1 
 
 
61,5 
 
 
109,7 
 
  běžné výdaje 360,85  603,26  616,66  396,49  64,3  63,4  109,9 
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)
39,52  85,47  81,56  45,38  55,6  54,8  114,8 
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 20,64  28,04  28,04  18,87  67,3  73,1  91,4 
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 1,71  4,24  4,24  3,27  77,1  70,5  191,0 
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 19,99  17,79  37,15  32,07  86,3  72,6  160,4 
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 41,67  73,02  62,03  35,45  57,1  66,3  85,1 
   - sociální dávky 169,12  267,29  267,12  182,73  68,4  66,6  108,0 
    z toho:
      důchody
122,60  193,40  193,40  133,66  69,1  67,0  109,0 
      pasivní politika zaměstnanosti 3,94  5,90  5,73  3,45  60,2  54,7  87,6 
      ostatní soc. dávky 21,44  34,75  34,75  24,37  70,1  71,0  113,7 
      státní soc. podpora 21,14  33,24  33,24  21,14  63,6  62,9  100,0 
   - aktivní pol. zaměstnanosti 1,90  4,17  4,13  2,47  59,8  46,6  130,0 
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) x 0,50  0,50  0,11  22,0  x x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,20  0,20  0,20  0,00  0,0  66,7  0,0 
 
   - kapitola Státní dluh**)
x 21,33  21,33  13,16  61,7  x x
 
  kapitola Operace SFA
x 29,09  27,86  6,37  22,9  x x
 
  kapitálové výdaje
27,70  48,66  51,01  23,24  45,6  44,4  83,9 
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
7,07  10,98  10,55  3,13  29,7  47,9  44,3 
   - investič. nákupy a související výdaje 9,53  21,61  23,25  11,21  48,2  42,8  117,6 
 
  kapitola Operace SFA
 
x 4,17  1,46  0,01  0,7  x x

*) údaje pouze za VPS
**) rozpočtová opatření k 30.6. 2000

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

 v mld. Kč.
 

Celkem r. 2000

Celkem r. 2001

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
index

Rozpočet
schválený*)

sk.
srpen*)

%
plnění

Rozpočet
schválený**)

sk.
srpen**)

%
plnění

 
Daňové příjmy
 
 
427,80
 
 
268,08
 
 
62,7
 
 
458,70
 
 
290,12
 
 
63,2
 
 
22,04
 
 
108,2
 
 - DPH 149,90 93,16 62,1 171,30 97,25 56,8 4,09 104,4
 - spotřební daň 77,60 44,67 57,6 77,40 50,08 64,7 5,41 112,1
 - clo 11,20 8,76 78,2 12,20 6,54 53,6 -2,22 74,7
 - daně z příjmů PO 65,10 42,62 65,5 66,50 54,01 81,2 11,39 126,7
 - daně z příjmů FO 99,70 63,23 63,4 104,40 67,66 64,8 4,43 107,0
    vybíraná srážkou 10,90 6,26 57,4 8,70 5,17 59,4 -1,09 82,6
    z přiznání 17,20 11,41 66,3 17,00 12,92 76,0 1,51 113,2
    závislá činnost 71,60 45,56 63,6 78,70 49,57 63,0 4,01 108,8
 - silniční daň 5,50 3,59 65,3 5,80 3,25 56,0 -0,34 90,5
 - daň z nemovitosti 4,20 2,65 63,1 4,30 2,72 63,3 0,07 102,6
 - majetkové daně 7,10 4,45 62,7 7,60 3,74 49,2 -0,71 84,0
 - dálniční poplatek 1,90 1,55 81,6 2,10 1,50 71,4 -0,05 96,8
 - ostatní daně a poplatky 5,60 3,40 60,7 7,10 3,37 47,5 -0,03 99,1

*) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,5 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Doporučované

Nejčtenější