Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2001

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí

V důsledku úprav softwaru sloužícího ke zpracování denních výstupů z účtu u ČNB (tzv. pokladní plnění státního rozpočtu) v závěru měsíce června došlo ke zkreslení údajů o příjmech státního rozpočtu k 30.6.2001. Zkreslení představující částku 5,1 mld Kč spočívalo v chybném převodu sdílených daní (DPPO a DPFP) územním rozpočtům na převodové účty FÚ. O tuto částku byly vykázané daňové příjmy a tím i celkové příjmy státního rozpočtu nižší a schodek naopak vyšší.

Kontrolní mechanizmy, tj. souhrnný účet státní pokladny a konfrontace údajů o pokladním plnění s účetními výsledky zpracovávanými v závěru měsíce července výše uvedené nesrovnalosti (zkreslení) odhalily. Dopad chybného propočtu sdílených daní do celostátního inkasa daní i do pozice státní pokladny (emise SPP a náklady na dluhovou službu) byl neutrální.

Ministerstvo financí opravuje výsledky pokladního plnění státního rozpočtu k 30.6.2001 publikované dne 2.7.2001 takto:

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
k 30.6.
2000

Před opravou (publikováno 2.7. 2001)

Po opravě

Schválený
rozpočet
2001

Skutečnost
k 30.6.
2001

% plnění

Index
skutečnost
2001/2000

Skutečnost
k 30.6.
2001

% plnění

Index
skutečnost
2001/2000

Rozdíl
sk. k 30.6.
2001

 
PŘÍJMY CELKEM
 
  Daňové příjmy (bez pojistného SZ)

  z toho:
  - daně z příjmů PO
  - daně z příjmů FO
 
VÝDAJE CELKEM
 
SALDO CELKEM (vč.OSFA)
SALDO bez kap. OSFA
 
Mimořádné výdaje (kampeličky, sucho)
 
SALDO bez mimoř. výd. (vč. OSFA)
SALDO bez mimoř. výd. (bez OSFA)

 
 
285,9
 
165,5

 
30,8
16,4
 
290,8
 
-4,9
-4,9
 
x     
 
x     
x     
 
 
636,2
 
359,4

 
52,8
76,5
 
685,2
 
-49,0
-21,2
 
x     
 
-49,0
-21,2
 
 
286,9
 
158,5

 
23,8
36,3
 
321,7
 
-34,8
-32,0
 
7,2
 
-27,7
-24,8
 
 
45,1
 
44,1

 
45,0
47,4
 
46,9
 
71,1
150,5
 
x     
 
56,5
117,0
 
 
100,3
 
95,7

 
77,0
221,3
 
110,6
 
706,5
648,1
 
x     
 
x     
x     
 
 
292,0
 
163,6

 
27,5
37,7
 
321,7
 
-29,7
-26,8
 
7,2
 
-22,6
-19,7
 
 
45,9
 
45,5

 
52,1
49,2
 
46,9
 
60,7
126,6
 
x     
 
46,1
92,8
 
 
102,1
 
98,8

 
89,2
229,7
 
110,6
 
602,6
544,2
 
x     
 
x     
x     
 
 
5,1
 
5,1

 
3,8
1,4
 
0,0
 
5,1
5,1
 
x     
 
5,1
5,1
 

Opravený schodek státního rozpočtu vč. kapitoly OSFA (-29,7 mld Kč) tak představuje 60,7 % zákonného schodku. Po vyloučení mimořádných výdajů (sucho a kampeličky) činil schodek 22,6 mld Kč, tj. 46,1 % schváleného schodku.

Schodek státního rozpočtu bez kapitoly OSFA dosáhl k 30.6.2001 (po opravách) -26,8 mld Kč, tj. 126,6 % celoroční hodnoty. Po vyloučení mimořádných výdajů představuje hodnotu -19,7 mld Kč, tj. 92,8 % celoročně rozpočtované částky.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu k 30.7.2001 dosáhly celkové příjmy objemu 353,2 mld Kč, celkové výdaje byly čerpány ve výši 376,8 mld Kč a vykázaný schodek představuje hodnotu -23,6 mld Kč.

 

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
1.1 - 31.7.

2001

% plnění SR
1.1. - 31.7.
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
1.1. - 31.7.

% plnění

 
 Příjmy
 Výdaje
 Saldo

1

2

3

4=3:2

5

6=3:1

333,94
336,07
-2,13

636,20
685,18
-48,98

353,20
376,78
-23,58

55,5
55,0
48,1

56,4
53,6
x

105,8
112,1
1107,0

 

Ve srovnání s výsledky za 1.pololetí 2001 (schodek -29,7 mld Kč) se v průběhu měsíce července hospodaření státního rozpočtu zlepšilo zejména v důsledku příznivějšího inkasa daní. Zatímco za šest měsíců letošního roku plnění výdajů předstihlo plnění příjmů o 1,0 procentní bod (46,9 % proti 45,9 %), bylo plnění příjmů ke konci července naopak o 0,5 procentního bodu vyšší než plnění výdajů ( 55,5 %, proti 55,0 %).

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc červenec skončilo přebytkem ve výši +11,2 mld Kč, když příjmy dosáhly 66,3 mld Kč a výdaje byly čerpány ve výši 55,1 mld Kč (červenec loňského roku skončil přebytkem +2,8 mld Kč).

Snížení schodku bylo ovlivněno zlepšeným vývojem příjmů v důsledku lepšího inkasa daní. Daňové příjmy státního rozpočtu dosáhly ke konci července 203,2 mld Kč, což představuje 56,5 % schváleného rozpočtu zatímco ve stejném období minulého roku byly tyto příjmy plněny pouze na 55,6 %.

Současně bylo letošní červencové čerpání celkových výdajů státního rozpočtu ve srovnání s loňským červencem vyšší o 1,4 procentního bodu (rok 2001- plnění 55,0 %, ve stejném období minulého roku to bylo 53,6 %).

I v červenci letošního roku pokračoval výrazný růst neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně, které k 30.7. dosáhly výše 30,0 mld Kč a meziročně vzrostly o 13,5 mld Kč, tj. o 81,3 % (jde zejména o převod účelových prostředků krajům a obcím na školství v souvislosti s reformou veřejné správy).

Na vykázaném schodku se příznivě podílela i sociální oblast, když červencové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení převýšily výdaje na sociální dávky o 0,5 mld Kč, za celé období leden až červenec je však saldo sociálního zabezpečení schodkové -22,1 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za sedm měsíců ve výši 353,2 mld Kč představují 55,5 % schváleného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 17,9 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikovoty schváleného rozpočtu o 11,5 mld Kč).

Rozhodující objem všech příjmů státního rozpočtu - cca 95 % plyne z daní a poplatků a inkasa pojistného na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti.

Inkaso daní dosáhlo výše 209,6 mld Kč, tj. 56,5 % schváleného rozpočtu a za alikvotou zaostalo o 6,4 mld Kč (v roce 2000 o 9,7 mld Kč).

Inkaso daně z příjmů právnických osob 37,2 mld Kč představuje 70,4 % schváleného rozpočtu a převyšuje odpovídající podíl z celoročně rozpočtované částky o 6,4 mld Kč. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani inkasováno do státního rozpočtu 32,8 mld Kč, což bylo 62,7 % roční skutečnosti, v roce 1999 to bylo 33,3 mld Kč a sedmiměsíční podíl na roční skutečnosti činil 64,9 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob odpovídá téměř alikvótě a činí 44,7 mld Kč, tj plnění SR na 58,5 %. V roce 2000 činil příjem SR z této daně 19,6 mld Kč, tj. 56,5 % celoroční skutečnosti, v roce 1999 to bylo 20,9 mld Kč, tj. 59,5 %.

Inkaso daně z přidané hodnoty ve výši 72,7 mld Kč zaostává za alikvótou o 6,6 mld Kč, při plnění SR na 53,5 %. Ve stejném období roku 2000 bylo na této dani vybráno 83,6 mld Kč (57,3 % roční skutečnosti), v roce 1999 to bylo 77,4 mld Kč, tj. téměř 56 % celoroční skutečnosti.

Na spotřebních daních bylo za sedm měsíců vybráno 36,7 mld Kč, což představuje 54,6 % schváleného rozpočtu a výpadek proti alikvotě činí 2,5 mld Kč. V roce 2000 to bylo 37,5 mld Kč, tj. 52,9 % skutečného ročního inkasa, zatímco v roce 1999 činil tento příjem SR 40,0 mld Kč a 54,7 % roční skutečnosti.

Vzhledem k vlivu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávním celkům a některým státním fondům, na meziroční srovnatelnost daňových příjmů státního rozpočtu, uvádíme i údaje o vývoji celostátních daňových příjmů (tj. plynoucích do státního i územních rozpočtů a některých státních fondů), které jsou meziročně srovnatelné.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.7. 2001 výše 258,5 mld Kč, což představuje 56,3 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 18,2 mld Kč, tj. o 7,6 %.

Pojistné na sociální zabezpečení ve výši 137,1 mld Kč představovalo 58,5 % schváleného rozpočtu (v roce 2000 to bylo 56,4 %) a meziročně vzrostlo o 9,7 % (v roce 2000 o 4,4 %). Jeho plnění je mírně nad úrovní alikvoty (v roce 2000 v tomto období za alikvotou naopak zaostávalo o 4,3 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za sedm měsíců letošního roku záporné částkou -22,1 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -32,9 mld Kč); stejný ukazatel dosáhl v roce 2000 částky -23,5 mld Kč. Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval -12,6 mld Kč, což je o 2,8 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-9,8 mld Kč) a o 0,8 mld Kč nižší než ve stejném období loňského roku (-13,4 mld Kč).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 9,2 mld Kč, tj. 24,9 % schváleného rozpočtu a meziroční index 57,8 %; za alikvotou zaostávají o 12,3 mld Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu za sedm měsíců letošního roku ve výši 376,8 mld Kč představují 55,0 % ročního úkolu, což je vyšší úroveň než v roce 2000 (53,6 % schváleného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 22,9 mld Kč. Meziročně se zvýšily o 12,1 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 356,8 mld Kč, tj. na 56,4 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 14,1 %, tj. absolutně o 44,1 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Jejich sedmiměsíční čerpání ve výši 159,2 mld Kč představuje plnění schváleného rozpočtu na 59,5 % a růst o 7,2 %. Z těchto výdajů bylo 115,5 mld Kč vynaloženo na důchody (růst 7,8 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 20,0 mld Kč, což představuje zatím 37,8 % schváleného rozpočtu (v roce 2000 to bylo 37,9 %).

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci července roku 2001 ve výši 23,6 mld Kč, představující 48,1 % jeho schváleného rozpočtovaného objemu, je pod úrovní sedmiměsíční alikvoty o téměř 5,0 mld Kč. Tento relativně příznivý vývoj byl z více jak 1/3 ovlivněn čerpáním mimořádných výdajů přesahujících rámec Parlamentem ČR schváleného státního rozpočtu pro letošní rok.

Jde o výdaje kapitoly MZe na náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 (zákon č. 407/2000 ve znění zákona č. 170/2001) ve výši 4,15 mld Kč a o návratné finanční výpomoce poskytnuté z kapitoly VPS Zajišťovacímu fondu Družstevních záložen (zál. č. 9/2001) ve výši 5,04 mld Kč. Po vyloučení těchto výdajů by schodek státního rozpočtu představoval -14,4 mld Kč, tj. 29,4 % zákonného schodku.

Pokladní plnění příjmů:

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
1.1. - 31.7.

2001

% plnění SR
1.1. - 31.7.
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
1.1. - 31.7.

% plnění

 
 Příjmy celkem
 v tom:
 
333,94 
 
 
636,20 
 
 
353,20 
 
 
55,52 
 
 
56,4 
 
 
105,8 
 
 Daňové příjmy celkem 318,05  593,82  340,31  57,31  55,9  107,0 
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 193,06  359,40  203,22  56,54  55,6  105,3 
   z toho:
   -DPH
83,63  136,00  72,70  53,46  55,8  86,9 
   - spotřební daň 37,47  67,20  36,71  54,63  48,3  98,0 
   - daně z příjmů PO 32,79  52,80  37,17  70,40  62,9  113,4 
   - daně z příjmů FO 19,63  76,50  44,72  58,46  53,6  227,8 
     vybíraná srážkou 5,66  6,90  3,65  52,90  51,9  64,5 
     ze závislé činnosti 13,97  62,50  34,00  54,40  54,4  243,4 
     z přiznání x 7,10  7,07  99,58  x  
   - správní a soudní poplatky 2,90  7,10  3,01  42,39  51,8  103,8 
   - majetkové daně 4,00  7,60  3,19  41,97  56,3  79,8 
   - clo 7,54  12,20  5,76  47,21  67,3  76,4 
   Pojistné SZ 124,99 234,42  137,09  58,48  56,4  109,7 
   z toho: na důchody 95,58  179,88  104,83  58,28  56,3  109,7 
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
15,89 
 
36,90 
 
9,18 
 
24,88 
 
68,9 
 
57,8 
  z toho:
   - kapitoly
2,77  26,38  4,25  16,11  x 153,4 
   - VPS 12,21  8,80  3,89  44,20  x 31,9 
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,45 
 
0,81 
 
0,22 
 
27,03 
 
41,7 
 
48,9 
      - splátky půjček ze zahraničí 2,23  2,85  1,79  62,83  41,5  80,3 
   - přijaté sankční platby 0,63  1,13  0,71  63,11  x 112,7 
 
 Příjmy kapitoly OSFA
 
x 5,48  3,71  67,70  x  

Pokladní plnění výdajů:

 v mld. Kč
Ukazatel

2000
Skutečnost
1.1. - 31.7.

2001

% plnění SR
1.1. - 31.7.
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
1.1. - 31.7.

% plnění

 
 Výdaje celkem
 
 
336,07 
 
 
685,18 
 
 
376,78 
 
 
55,0 
 
 
53,6 
 
 
112,1 
 
  běžné výdaje 312,70  603,26  350,32  51,8  55,3  112,0 
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za
     proved. práci (vč. povinného pojistného)
34,30  85,47  39,38  46,1  47,9  114,8 
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 18,35  28,04  16,31  58,2  65,1  88,9 
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 1,38  4,24  2,82  66,5  56,8  204,3 
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 16,55  17,79  30,01  168,7  61,4  181,3 
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 36,95  73,02  33,28  45,6  59,6  90,1 
   - sociální dávky 148,46  267,29  159,15  59,5  58,5  107,2 
    z toho:
      důchody
107,13  193,40  115,52  59,7  58,5  107,8 
      pasivní politika zaměstnanosti 3,49  5,90  3,02  51,2  48,5  86,5 
      ostatní soc. dávky 19,20  34,75  21,89  63,0  64,3  114,0 
      státní soc. podpora 18,64  33,24  18,71  56,3  55,5  100,4 
   - aktivní pol. zaměstnanosti 1,45  4,17  2,03  48,7  36,3  140,0 
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) x 0,50  0,11  22,0  x x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,15  0,20  0,00  0,0  50,0  x
 
   - kapitola Státní dluh**)
x 21,33  10,10  47,4  x x
 
  kapitola Operace SFA
x 29,09  6,49  22,3  x x
 
  kapitálové výdaje
23,37  48,66  19,96  41,0  37,9  85,4 
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
5,99  10,98  2,43  22,1  40,7  40,6 
   - investič. nákupy a související výdaje 8,33  21,61  10,30  47,7  39,1  123,6 
 
  kapitola Operace SFA
 
x 4,17  0,01  0,2  x x

*) Státní zemědělský intervenční fond
**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly

Doporučované

Nejčtenější