Novinky

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 07. 2001

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí

Celkový objem daňových nedoplatků vykazovaný územními finančními orgány k 31.7. 2001 dosáhl výše 103,5 mld. Kč. Z toho 96,4 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1.ledna 1993 a 7,1 mld. Kč nedoplatky na daních staré daňové soustavy platné do 31.prosince 1992. Nárůst nedoplatků v měsíci červenci byl zaznamenán jen na daních nové daňové soustavy, a to téměř o 5,3 mld. Kč. Naopak u daní staré daňové soustavy došlo k jejich mírnému poklesu o 71 mil. Kč.

Z hlediska dlouhodobého sledování vývoje daňových nedoplatků nepředstavuje tento nárůst významnější problém. Jedná se pouze o přechodný výkyv, který se projevil zejména u daně přidané hodnoty a u daně z příjmů právnických osob. Vývoj v měsíci červenci t. r. v podstatě nevybočil z dlouhodoběji se projevujícího trendu postupného snižování meziročního růstu daňových nedoplatků a zůstává v relaci s indexy, dosaženými v předchozím období (index červenec 2000/červenec 1999 = 1,18; index prosinec 2000/prosinec 1999 = 1,01; index březen 2001/březen 2000 = 0,94; index červen 2001/červen 2000 = 0,93; index červenec 2001/červenec 2000 = 1,01).

Z hlediska jednotlivých druhů daní se na celkovém nárůstu objemu daňových nedoplatků nejvýrazněji podílela daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Celkový objem daňových nedoplatků na dani z přidané hodnoty vzrostl o 2,4 mld. Kč. Tento nárůst byl ovlivněn dodatečným doměřením daňové povinnosti na základě předložení dodatečných daňových přiznání ze strany několika větších daňových subjektů, které však současně z důvodů nepříznivé platební bilance požádali příslušné finanční úřady o úhradu daně ve splátkách podle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

U daně z příjmů právnických osob se objem daňových nedoplatků zvýšil v porovnání se stavem k 30.6. 2001 cca o 2,1 mld. Kč. Tento vývoj byl mimořádně ovlivněn posunem zákonné lhůty pro podání daňových přiznání za zdaňovací období r. 2000, která je současně lhůtou splatnosti této daně, a to ze soboty 30.6. 2001 na pondělí 2.7. 2001. Na straně plateb se pak neprojevila část v předstihu provedených úhrad k vyrovnání daňových povinností, které byly zúčtovány již v měsíci červnu 2001. Výši předpisů pak ovlivnila jednorázová penalizace záloh na této dani, nezaplacených do lhůty pro podání daňových přiznání. Vzhledem k zákonné 15ti denní lhůtě splatnosti tohoto penále se úhrada projeví na straně plateb s určitou časovou prodlevou. Kromě toho byl nárůst nedoplatků u této daně ovlivněn i nižší platební morálkou části daňových subjektů, podávajících daňová přiznání za rok 2000 v prodloužené zákonné lhůtě, tj. k 2.7. 2001.

Rozbor vývoje daňových nedoplatků podle jednotlivých druhů příjmů dále ukazuje, že objem nedoplatků evidovaných územními finančními orgány u nepřímých daní se v důsledku nárůstu nedoplatků na dani z přidané hodnoty zvýšil proti předchozímu měsíci ze 45 mld. Kč na 46,9 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém objemu splatných daňových nedoplatků představoval 45,3 % a u daně z přidané hodnoty 37,7 %.

přímých daní dosáhl objem splatných daňových nedoplatků evidovaných k 31.7. 2001 částku 49,5 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém objemu daňových nedoplatků dosáhl 47,8 % . Největší položku zde tvoří daňové nedoplatky evidované na daních z příjmů, které dosáhly 35,5 mld. Kč, tj. podíl 34,3 % k celkovému objemu splatných daňových nedoplatků.

U daní staré daňové soustavy poklesly daňové nedoplatky v měsíci červenci 2001 o 71 milionů Kč na 7,1 mld. Kč. Jejich podíl k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků se tak k 31.7. 2001 snížil na 6,9 %.

Graf č. 1

 

Graf č. 2

 

Graf č. 3

 

Graf č. 4

 

(Tisková zpráva ze dne 29.8.2001)

Nejčtenější