Novinky

Hodnocení vývoje inkasa veřejných rozpočtů za období od 31.5. 2000 do 31.5. 2001 zajišťovaných daňovou správou.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí

Celkové inkaso příjmů veřejných rozpočtů se za sledované období zvýšilo o 10 341 mil. Kč (tj. o 4,1%) a dosáhlo dle údajů ČNB k 31.5. 2001 objemu 259 652 mil. Kč. Tento údaj zahrnuje veškeré příjmy směrované do státního rozpočtu, místních rozpočtů a státního fondu dopravní infrastruktury. Z hlediska příjmů zajišťovaných daňovou správou došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku z pohledu celkového objemu k poklesu. Tento pokles je způsoben výrazným zvýšením dovozů, což potvrzuje objem DPH vybraný celními úřady (93 489 mil. Kč) s vykázaným nárůstem o 21 057 mil. Kč (index 129,1%). Tato daň je však podle pravidel zákona o DPH uplatněna jako daň na vstupu a ve většině případů vede k výslednému vrácení této daně finančními úřady jako nadměrný odpočet, což se projevilo v poklesu evidovaných příjmů na účtech finančních úřadech o částku 15 203 mil. Kč (index 171,1%). Přestože finanční úřady vykázaly záporné saldo, jejich podíl na výběru DPH v celkovém součtu inkasa DPH do státního rozpočtu za sledované období představuje nárůst o 5 854 mil. Kč (index 111,5%).

U spotřebních daní zajištěných daňovou správou došlo k růstu o 2 581 mil. Kč, což představuje zvýšení o 24,7 %.

Na všech druzích přímých daní s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou podle zvláštní sazby bylo dosaženo přírůstku inkasa v rozpětí od 5,2% do 18,8%. To představuje další částku ve výši cca 3 635 mil. Kč ve prospěch veřejných rozpočtů. Na pokles inkasa u shora uvedené daně z příjmů fyzických osob měla vliv zejména legislativní úprava příslušného zákona, na základě které došlo ke snížení sazby u úrokových příjmů, dividendových příjmů a podílů na zisku z hodnoty 25% na hodnotu 15%. Celkový objem vybraných daní z příjmů dosáhl k 31.5. 2001 částky 58,1 mld. Kč., přičemž nejvyšší podíl na sebe váže daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a to 49 %.

 

(Tisková zpráva ze dne 27.6. 2001)

Nejčtenější