Novinky

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Legislativa
 • Návrh
 • Veřejné finance
 • Veřejný sektor
 • Návrh zákona
Aktualizováno 9. 1. 2017
 • Aktualizace dokumentu ke stažení

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nahrazuje dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí (dále jen „Návrh zákona“) částečně transponuje směrnici 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Cíle navrhované legislativy

Základním cílem navrhované legislativy je vymezit rozsah subjektů, na které se zákon vztahuje, v souladu se směrnicí a také sjednotit rozdílný režim kontroly u národních prostředků a prostředků poskytnutých z fondů EU.

Návrh zákona definuje zodpovědnost konkrétních orgánů a osob za zavedení, udržování a zdokonalování kontrolních mechanismů nezbytných pro výkon řádné správy veřejných prostředků, včetně plnění schválených veřejných rozpočtů a hospodaření s veřejnými prostředky.

 1. Aplikace principů 3E
  Cílem Návrhu zákona na úrovni dopadu je podpora principů 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Obecně se jedná o principy, jejichž aplikace přibližuje způsob rozhodování o veřejných prostředcích způsobu, který je běžný v případě rozhodování o vlastních prostředcích.
 2. Implementace zásady jednotného auditu
  Principem jednotného auditu je možnost spolehnout se na výsledky předchozích kontrol. Je proto kladen větší důraz na koordinaci kontrol při jejich plánování a sdílení jejich výsledků (omezování duplicit při výkonu kontrol).
 3. Řešení zásadních problémů vyplývajících z praktické aplikace zákona o finanční kontrole
  • Flexibilní nastavení rolí v procesu řídicí ekonomické kontroly
   Návrh zákona upravuje schvalovací postupy řídicí ekonomické kontroly s výraznou mírou flexibility. Je odpovědností schvalující osoby a hlavního ekonoma, jak jejich výkon v dané organizaci nastaví, které zaměstnance nebo útvary do toho zapojí, v jaké míře a v jakém pořadí. Návrh zákona při nastavení těchto postupů stanoví základní podmínku - aby ve schvalovacím procesu vystupovaly alespoň dvě osoby (kontrola 4 očí).
  • Posílení a rozšíření role interního auditu
   Návrh zákona, oproti současnému zákonu o finanční kontrole, stanovuje procesní pravidla nezbytná pro splnění účelu interního auditu včetně postupu vypracovávání a předávání auditní zprávy. Dále návrh zákona rozšiřuje působnost interního auditu, definuje požadavky na interního auditora, vedoucího interního auditu a také stanoví povinnost plánovat výkon interního auditu na základě vyhodnocení rizik.
  • Výkon interního auditu u podřízených organizací ze strany zřizovatele
   Návrh zákona umožňuje, aby vedle řídicí ekonomické kontroly byl u podřízených organizací vykonáván také interní audit. Správci veřejného rozpočtu, u nichž nedochází ke zřízení útvaru interního auditu ze zákona, mají oprávnění útvar interního auditu zřídit.
  • Zřízení Výborů pro interní audit
   Dalším nástrojem řízení a kontroly veřejných financí jsou Výbory pro interní audit. V Českém právním řádu jde o zcela nový prvek. Výbor pro interní audit je primárně orgánem dohlížejícím na celý systém. Pro zajištění nezávislosti interního auditu má i některé rozhodovací pravomoci (např. dává souhlas k statutu a plánům interního auditu). Výbory pro interní audit také zajišťují poskytování poradenských služeb s cílem zajistit přiměřený a efektivní systém řízení a kontroly veřejných financí.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější