Novinky

Čerpání dotací z EU není zastaveno

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Auditní orgán MF
  • Platební a certifikační orgán
  • Evropská komise
  • Čerpání finančních prostředků
  • Veřejný sektor

Auditní orgán Ministerstva financí obdržel 14. 10. 2015 tzv. „Warning letter“, který byl adresovaný také řídícímu orgánu operačního programu Technická pomoc (OPTP), Platebnímu a certifikačnímu orgánu a kterým Evropská komise (EK) informuje Českou republiku o pozastavení některých plateb u Operačního programu Technická pomoc v souvislosti se závažnými nedostatky řídícího a kontrolního systému tohoto operačního programu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Tyto nedostatky byly identifikovány v rámci systémového auditu, který provedl Auditní orgán Ministerstva financí v první polovině roku 2015 na základě požadavku EK. Nedostatky se týkaly především porušení zákona o veřejných zakázkách. EK v dopise znovu sděluje, že vzala na vědomí závažná zjištění národního Auditního orgánu a vyzvala české národní orgány k přijetí odpovídajících opatření. EK ve věci neprováděla vlastní šetření, nepřezkoumávala práci národního Auditního orgánu, ani jeho zjištění formálně nepotvrzuje.

Evropská komise požaduje, aby ji Česká republika informovala co nejdříve o nápravných opatřeních přijatých Českou republikou a to, že:

  1. Řídící orgán (ŘO) - MMR zlepšil řídící kontrolu tak, aby jím prováděné kontroly umožňovaly odhalovat nesrovnalosti v oblasti veřejných zakázek;
  2. ŘO – MMR aplikoval nápravná opatření odpovídající zjištěným nesrovnalostem a identifikovaným rizikům;
  3. Auditní orgán (MF) posoudil adekvátnost nápravných opatření přijatých ŘO, včetně poskytnutí detailní informace o přijatých finančních opravách;
  4. ŘO (MMR) informoval EK o vývoji šetření Policie České republiky u projektů, které se váží k pořízení MS2014+.

Výše uvedená problematika se týká pouze části programu OPTP, a to prioritní osy č. 2 (doposud nevyčerpaná a neproplacená alokace činí cca 1,2 miliardy korun), přičemž částka ohrožených finančních prostředků představuje 745 milionů korun (rozpočet daných projektů). Navržená korekce/sankce na základě auditu Auditního orgánu MF dosahuje výše cca. 200 milionů korun, ale tato částka se může zvýšit v závislosti na výsledku policejního šetření, resp. pozdějšího rozhodnutí soudu. Policie dosud ve věci pouze prověřuje podané trestní oznámení ve věci. Ministerstvo financí nemá informaci, že by bylo zahájeno vyšetřování, jak uvádí některá média.

Proplácení výdajů této osy bylo již před časem pozastaveno v návaznosti na dříve identifikované nedostatky ze strany EK a vyšetřování Policie ČR, bez ohledu na aktuální dopis EK. V žádném případě s ohledem na aktuální dopis EK nedochází k pozastavení čerpání celého Operačního programu Technická pomoc, jak se v nedávné době objevilo v některých médiích.

Doporučované

Nejčtenější