Novinky

Účetní konsolidace státu -průvodní informace publikované Ministerstvem financí

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Účetní doklady
 • Účetní výkaznictví státu
 • Konsolidovaná jednotka státu
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele

Systém sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci účetních jednotek státní správy - nově zaváděný prvek v systému budování účetního výkaznictví státu.

Ministerstvo financí  (odbor 54 - Ekonomické informace) zveřejnilo průvodní informace k připravovanému proces sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu (Účetní výkaznictví státu) v návaznosti na usnesení č. 868 Vlády  České republiky ze dne 28. listopadu o provedení prvního sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu za účetní období roku 2014, a to v roce 2015.

Účetní konsolidace státu (dále jen „konsolidace“) představuje proces sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. Sestavování těchto účetních výkazů probíhá metodou postupné konsolidace, ta spočívá v rozdělení konsolidačního celku Česká republika na několik nižších úrovní, konkrétně vyšší dílčí konsolidační celky státu a dílčí konsolidační celky státu, za které jsou sestavovány účetní výkazy. Účetní výkazy za dílčí konsolidační celky státu jsou postupně od nejnižší úrovně konsolidovány na vyšší úrovni. Sestavování účetních výkazů za jednotlivé konsolidační celky státu umožňuje následnou analytickou a rozborovou činnost, a to na jakékoliv úrovni.

Účetní konsolidace státu bude probíhat postupnou konsolidací po třech úrovních konsolidačních celků státu od nejnižší úrovně až po nejvyšší úroveň, a to konsolidační celek Česká republika, za které budou sestavovány jednotlivé účetní výkazy.

Související informace

 

Účetní výkaznictví státu

Získaná konsolidovaná data a jejich analýza poskytnou obraz o reálné hospodářské situaci státu, přičemž budou následně využita pro efektivnější, účelnější a hospodárnější nakládání s majetkem státu a jeho kontrolu. Posílí se jimi tak finanční a rozpočtové plánování (pravidla a postupy) s důrazem na zajištění zdravého a dlouhodobě udržitelného hospodaření vládního a municipálního sektoru. V neposlední řadě umožní uživatelům (odborné, ale i široké veřejnosti) účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu získat reálný pohled na hospodaření státu.

KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI - „Key Performance Indicators“ / KPI- účetní výkaznictví státu

Klíčové ukazatele výkonnosti jsou nově zaváděným prvkem v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci účetních jednotek státní správy.

Na základě aplikovaných výstupů pracovní skupiny NERV a dalšího dopracování do oblasti výkonnostních indikací účetně ekonomického charakteru, jsou v současné době ukazatele KPI zapracovány, jako řídící prvek, do rozpočtového procesu s tím, že vyjadřují výstupy z oblastí personalistiky, správy nemovitostí, správy informačních technologií a komunikací, vnitřní ekonomiky a účetnictví.

Systém sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci účetních jednotek státní správy - účetní výkaznictví státu.

ÚČETNÍ UKAZATELE VÝKONNOSTI
Účetní ukazatele výkonnosti se zaměřují na stav a vývoj provozního hospodářského výsledku účetních jednotek státní správy s akcentem na nákladovou oblast.

V rámci informativní a monitorovací funkce umožňují porovnání stavu a vývoje nákladovosti účetních jednotek v rámci jednotlivých kapitol státního rozpočtu, stavu mezi kapitolami navzájem a v rámci vyhodnocovací funkce účetních KPI i porovnání ve vztahu ke stanovené míře centrální tendence.

Vývoj ukazatelů výkonnosti v organizačních složkách státu (OSS) jednotlivých kapitol státního rozpočtu za roky 2010 - 2012

Zdroj: MF - odbor 54 - Ekonomické informace

 

 

Doporučované

Nejčtenější