Novinky

Povinné značení lihu - Informace k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Povinné značení lihu
 • Alkohol
 • Černý trh s alkoholem
 • Plán

Dne 3. října 2012 přijala vláda České republiky usnesení č. 735, k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“, kterým zřídila pracovní skupinu složenou z náměstků ministrů zemědělství, financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti a zástupců Unie výrobců a dovozců lihovin, Potravinářské komory České republiky a Asociace hotelů a restaurací České republiky. Současně uložila dotčeným resortům zpracovat konkrétní návrh postupu realizace opatření uvedených v části II usnesení, jejichž cílem je minimalizovat černý trh s lihovinami v České republice.
Nyní se předkládá informace pro vládu České republiky ohledně aktuálního stavu plnění jednotlivých úkolů a o případném dalším postupu, přičemž většina z níže uvedených navrhovaných opatření zohledňuje zahraniční zkušenosti v příslušných oblastech.

Nyní se předkládá informace pro vládu České republiky ohledně aktuálního stavu plnění jednotlivých úkolů a o případném dalším postupu, přičemž většina z níže uvedených navrhovaných opatření zohledňuje zahraniční zkušenosti v příslušných oblastech.  

Úkol dle bodu II. 1. a) – možnosti zvýšení kontroly nakládání s metylalkoholem (Ministerstvo financí)

Z analýzy Ministerstva financí vyplývá, že pohyb metylalkoholu není z hlediska černého trhu s lihovinami rozhodující. Většina metylalkoholu v České republice pochází z dovozu, přičemž právo Evropské unie neumožňuje jednostranné národní řešení této problematiky. Proto se aktuálně nenavrhuje vytvoření žádného speciálního systému pro sledování nakládání s metylalkoholem, ale naopak posílení využití stávajících kontrolních mechanismů vztahujících se k trhu s lihovinami a k nakládání s nebezpečnými látkami.

 • Termín: Nestanoven, plněno průběžně.

Úkol dle bodu II. 1. b) – zmenšení maximálního možného objemu spotřebitelského balení lihu (Ministerstvo financí)

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o povinném značení lihu, kterým bude nahrazen stávající zákon č. 676/2004 Sb. V rámci této úpravy se navrhuje snížení objemu spotřebitelského balení lihu z 6 litrů na 1 litr. Výjimkou budou spotřebitelská balení ve skle, která budou moci být do objemu až 3 litrů (zejména tzv. dárková balení) za podmínky, že se nebudou nacházet v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou.

Zvažovaná operativní novelizace stávajícího zákona č. 676/2004 Sb., která by snížila objem spotřebitelského balení, by nenabyla účinnosti výrazně dříve, než návrh nového zákona o povinném značení lihu, resp. připojení takovéto úpravy k některému z projednávaných sněmovních tisků není možné z důvodu ústavní nonkonformity takového postupu.

 • Termín: Prosinec 2012 (předložení návrhu zákona o povinném značení lihu vládě).

Úkol dle bodu II. 1. c) – zavedení peněžité sankce pro osobu povinnou značit líh za zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek ke značení lihu ve výši odpovídající spotřební dani z lihu (Ministerstvo financí)

V rámci návrhu zákona o povinném značení lihu bude navržena kombinace správních deliktů, které na jedné straně postihnou porušení povinnosti držitele kontrolních pásek zajistit ochranu těchto pásek (s možnou zvýšenou sankcí v případě, že toto porušení vedlo ke ztrátě, zničení nebo odcizení kontrolních pásek) a na druhé straně postihnou ztrátu nebo zničení kontrolních pásek jejich držitelem (a to s výší sankce odpovídající výši spotřební daně z lihu odpovídající lihu potenciálně označenému těmito kontrolními páskami).

 • Termín: Prosinec 2012 (předložení návrhu zákona o povinném značení lihu vládě).

Úkol dle bodu II. 1. d) – zavedení nového vzoru kontrolní pásky určené ke značení lihu s výrazně lepšími ochrannými prvky (Ministerstvo financí)

Spolu s účinností nového zákona o povinném značení lihu se předpokládá vydání nové prováděcí vyhlášky, která mimo jiné stanoví nový vzor kontrolní pásky. Ten by měl být celkově nového designu, a sice se stávajícími ochrannými prvky (speciální ceninový papír bez vlastní fluorescence pod UV světlem, ochranná vlákna v papíru, ofsetový celoplošný podtisk s irisovým přechodem barev, vodoznak, mikrotexty s rozdíly v síle linek, hologram a tajný ochranný prvek), avšak v novém uskupení tak, aby vzájemně ověřovaly svoji autenticitu (např. překrývání hologramu měditiskem) a znemožnily tak různé způsoby padělání nebo umožnily jejich snadnější identifikaci. Dále je připravováno zavedení určitých destrukčních zón kontrolní pásky (obdoba např. dálniční nálepky) a jsou ověřovány možnosti ztenčení použitého ceninového papíru, což by ztížilo sejmutí kontrolní pásky ze spotřebitelského balení pro její opakovanou aplikaci.

 • Termín: Spolu s účinností návrhu zákona o povinném značení lihu.

Do budoucna je dále zvažována možnost označování každé kontrolní pásky individuálním číslem, které umožní její nespornou identifikaci. Spolu s tím lze uvažovat o zavedení odpovídajícího kontrolního systému sledování jednotlivých kontrolních pásek.

Úkol dle bodu II. 1. e) – zavedení koncesí na prodej lihovin, na kterou bude automatický nárok při splnění předem definovaných podmínek (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Navrhuje se zavedení rozšíření předmětu podnikání u stávající koncese pro výrobu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tak, že stávající předmět podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“, se rozšíří na předmět podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej lihovin.“

Uvedená změna umožní jednoznačné odlišení subjektů prodávajících lihoviny. Dále lze zvážit

 • současné stanovení podmínky, že živnost může být provozována pouze v provozovně evidované v živnostenském rejstříku (vyloučí se prodej ve stáncích při slavnostech a jiných příležitostech a v pojízdných prodejnách),
 • případně stanovení podmínky, že živnost může být provozována za předpokladu, že podnikatel má alespoň jednu provozovnu registrovanou v živnostenském rejstříku (umožní se prodej ve stáncích při slavnostech a jiných příležitostech a v pojízdných prodejnách).
 • zda by koncese neměla být vztažena i na jiné druhy alkoholu kromě lihovin.
 • Termín: Únor 2013 (předložení návrhu novely živnostenského zákona).

 

Úkol dle bodu II. 1. f) – sjednocení kontrolních institucí v oblasti státního dohledu nad potravinami (Ministerstvo zemědělství)

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh novely zákona č. 110/1997 sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, kterým bude rozšířena působnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce též na kontroly podniků společného stravování otevřeného typu (dosud vykonávána resortem Ministerstva zdravotnictví, které s návrhem uvedené změny zásadně nesouhlasí).

 • Termín: Prosinec 2012 (předložení návrhu novely zákona č. 110/1997 Sb. vládě).

Úkol dle bodu II. 1. g) – legislativní ukotvení tzv. rodného listu lihovin (Ministerstvo zemědělství)

Tzv. rodný list lihovin je legislativně zakotven nařízením vlády č. 317/2012 Sb., což lze v tuto chvíli považovat za dostatečné řešení. Případná další změna nebo doplnění či naopak zrušení uvedené úpravy bude realizováno až na základě poznatků aplikační praxe a vývoje legislativních opatření směřujících k minimalizaci černého trhu s lihovinami. 

 • Termín: Nestanoven, plněno průběžně.

Úkol dle bodu II. 1. h) – revize trestního zákoníku v oblasti definice trestných činů souvisejících s nelegální výrobou a distribucí lihovin (Ministerstvo spravedlnosti)

Z analýzy Ministerstva spravedlnosti vyplývá, že stávající úprava trestního zákona je ve vztahu k černému trhu s lihovinami dostatečná. Pokud jde o problematiku trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, resp. o zvýšení trestní sazby v případě tohoto trestného činu z 10 na 12 let, bude předmětem dalších jednání Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a Ministerstva financí. Předmětem dalších jednání by měla být též problematika možného zavedení nové skutkové podstaty trestného činu pracovně nazvaného „nedovolená výroba vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních“, a to včetně trestnosti přípravy tohoto trestného činu.

 • Termín: Nestanoven, plněno průběžně.

Úkol dle bodu II. 1. i) – vytvoření speciální kriminalistické skupiny zabývající se trestnou činností páchanou v souvislosti s černým trhem s lihovinami (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí)

V rámci Policie České republiky nadále funguje zvláštní tým „Metyl“, který byl vytvořen pod vedením náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování v souvislosti s metylalkoholovou kauzou. Úkolem pracovního týmu je doposud mimo koordinace opatření minimalizujících následky otrav metylalkoholem i koordinace trestního řízení,  a to ve spolupráci s odděleními Policie České republiky jednotlivých krajů. Vzhledem k tomu, že jsou takto vytvořené vazby a postupy stále plně funkční, bylo by vytvoření další jiné speciální skupiny kontraproduktivní. Současně je však nezbytné rozšířit tento tým též o zástupce Celní správy České republiky.

 • Termín: Bezodkladně.

Úkol dle bodu II. 1. j) – realizace mimořádné kontrolní akce celní správy, Policie České republiky a dalších kontrolních orgánů proti nelegálním výrobcům, distributorům a prodejcům lihovin (Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství)

Koordinované kontrolní akce uvedeného druhu jsou dotčenými orgány připravovány, s předpokládanou realizací ještě v průběhu roku 2012. Paralelně budou uskutečňovány i samostatné kontrolní akce jednotlivých orgánů. I v jejich rámci budou státní orgány v mezích platné právní úpravy plně spolupracovat a vzájemně si podle potřeby poskytovat součinnost, resp. důsledně předávat svá zjištění všem dalším orgánům státní správy, které je pro svou činnost využívají, např. živnostenským úřadům.

 • Termín: Nestanoven, plněno průběžně.

Úkol dle bodu II. 1. k) – realizace informační kampaně na likvidaci nebezpečných lihovin v rizikových lokalitách a cílových skupinách, které značky lihovin jsou potenciálně život a zdraví ohrožující (Ministerstvo zdravotnictví)

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo a zveřejnilo metodický postup k likvidaci nebezpečných lihovin (zejména v lahvích s porušeným uzávěrem). Dále jsou prováděny bezplatné laboratorní analýzy pro veřejnost a poskytovány další informace veřejnosti a orgánům samosprávy, a to zejména prostřednictvím internetových stránek. Jiná specializovaná informační kampaň není připravována, uskutečňovány budou kontrolní akce v resortu Ministerstva zdravotnictví.

 • Termín: Nestanoven, plněno průběžně.

Úkol dle bodu II. 1. l) – dokončení legislativních prací na novém zákoně o návykových látkách a jeho předložení vládě (Ministerstvo zdravotnictví)

Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh zákona, kterým se nahradí stávající zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona přinese zpřísnění pravidel pro prodej alkoholických nápojů a posílení kontrolních mechanismů.

 • Termín: Únor 2013 (předložení návrhu zákona, kterým se nahradí stávající zákon č. 379/2005 Sb., vládě).

Úkol dle bodu II. 1. m) – realizace opatření na ochranu dětí a mládeže v souvislosti s požíváním alkoholu v oblasti legislativní, organizační a prevence (Úřad vlády – národní protidrogový koordinátor, Ministerstvo zdravotnictví)

Činnost Národního protidrogového koordinátora ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahrnuje:

 • legislativní a regulatorní opatření účelem prevence dostupnosti alkoholu pro děti a mladistvé,
 • opatření v oblasti organizačního a metodického zabezpečení prevence užívání alkoholu v kontextu strategie prevence rizikového chování mezi dětmi a mládeží,
 • zvýšení informovanosti české společnosti o problémech spojených s užíváním alkoholu prostřednictvím široké mediální a osvětové kampaně.

Legislativní opatření budou řešena v rámci návrhu zákona, kterým se nahradí stávající zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů (v gesci Ministerstva zdravotnictví).

 • Termín: Únor 2013 (legislativní opatření – předložení návrhu zákona, kterým se nahradí stávající zákon č. 379/2005 Sb., vládě).

 


 

Zdroj: MF, oddělení 102 - Komunikace ve spol. se sekcí 05 - Daně a cla, publikováno 17. října 2012

 

Doporučované

Nejčtenější