Novinky

Podmínky pro výběr člena představenstva/náměstka generálního ředitele České exportní banky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podpora exportu
 • Spolupráce s institucemi
 • Exportní úvěry
 • Financování vývozu
 • Vývoz se státní podporou
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • ČEB
 • Český export

Česká exportní banka

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Náměstek generálního ředitele / člen představenstva

 • provádí a vykonává usnesení představenstva a na základě pověření představenstva vykonává další činnosti svěřené mu představenstvem a stanovami a v rozsahu své působnosti je pověřen vedením úseku odpovědného za řízení rizik banky a jeho odpovědností je zejména:

Odpovědnost za agendu řízení rizik:

 • zpracování a realizace Strategie řízení rizik a Strategie řízení kapitálu;
 • řízení agendy bankovních rizik a řízení úvěrového rizika; rizika koncentrace, likvidity, tržních rizik a operačních rizik;
 • zabezpečení souladu s požadavky stanovenými regulátorem, limity vnitřně stanoveného kapitálu a implementace best practice v oblast řízení bankovních rizik;
 • rozvoj řízení rizik v oblasti používání analytických metod pro měření a vyhodnocování rizik;
 • spoluúčast na řízení a rozvoji úvěrového procesu;
 • zabezpečení a rozvoj reportingu s cílem včasného a pravidelného monitorování rizik;
 • spoluodpovědnost za kvalitu úvěrového portfolia;
 • zajištění potřebné znalosti a informovanosti z oblasti řízení rizik v celé bance;
 • plnění pravidel obezřetného podnikání exportní banky a bezpečnosti ICT.

Předpoklady pro výkon funkce:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického zaměření;
 • důvěryhodnost (zejména bezúhonnost);
 • praktická znalost nástrojů řízení rizik pro zajištění financování úvěrových aktivit
 • zkušenosti v bankovnictví či jiných finančních institucích v délce nejméně 5 let v posledních 10 letech;
 • zkušenosti v řídící funkci v bankovnictví či jiných finančních institucích v délce nejméně 2 let;
 • důkladná znalost regulatorního prostředí a best practice v bankovnictví;
 • zkušenosti z finančních trhů, zejména z pohledu řízení bankovních a úvěrových rizik, a znalost nástrojů kapitálového trhu pro zajištění financování úvěrových aktivit;
 • znalost vládních politik v oblasti rozvoje konkurenceschopnosti a podpory exportu;
 • znalost pravidel pojištění a financování se státní podporou, především Konsensu OECD a příslušných českých právních norem;
 • orientace na českém trhu (banky, průmysl, instituce) a v zahraničí;
 • schopnost efektivně vést tým zaměstnanců a povzbuzovat týmovou spolupráci;
 • odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti;
 • velmi dobrá znalost obecné a odborné angličtiny, ruština či další cizí jazyk výhodou

Předpokládaný harmonogram výběru:

 1. Uzávěrka pro přihlášky: 11.1.2013
 2. Pohovory s jednotlivými uchazeči 16.1. -31.1.2013
 3. Vyžádání předběžného souhlasu ČNB 1.2.2013
 4. Oznámení návrhu členům dozorčí rady: 1.2.2013
 5. Mimořádná Jednání dozorčí rady/představenstva: 28.2.2013

Na základě výše uvedeného lze předpokládat zahájení pracovního poměru ve funkci náměstka generálního ředitele banky orientačně k 1.3.2013.

Způsob podání přihlášky:

Písemně
K rukám personální ředitelky do 11.1.2012, 12 hod.

Nabídky je nutné doručit do ukončení lhůty v zalepené obálce s uvedením textu „Výběrové řízení – neotvírat“ na adresu:
Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 34
P.O. Box 870
111 21 Praha 1
Česká Republika
Telefon: +420 222 841 100
Fax: +420 224 226 162

Přihláška musí obsahovat:

 • plný strukturovaný životopis (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe; včetně relevantních úspěchů a zodpovědností);
 • průvodní motivační dopis, včetně možného termínu nástupu;
 • stručnou koncepci výkonu funkce;
 • osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv.lustrační osvědčení), popřípadě kopie podané žádosti;
 • dotazník k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby (banka, družstevní záložna, pobočka zahraniční banky, investiční zprostředkovatel) nebo osoby, která je navrhována do vedení finanční holdingové osoby;
 • originál dokladu o bezúhonnosti;
 • potvrzení bezdlužnosti vůči státu.

Doporučované

Nejčtenější