Novinky

2011

Přehled aktualit vydaných v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Novela zákona o bankách předložena Poslanecké sněmovně

Vláda dne 2. listopadu 2011 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Dne 22. 11. 2011 vláda návrh zákona předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která novelu projedná jako tisk 536 na 32. schůzi zahájené 6. prosince 2012.

Návrhem zákona dochází ke změně přístupu k pobočkám zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice. V této souvislosti dojde např. ke zvýšení minimálního objemu finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce působící v ČR či k rozšíření informačních povinností zahraniční banky vůči České národní bance. Cílem navrhované právní úpravy je vytvořit rovné podmínky pro subjekty bankovního sektoru a zajistit stabilní, důvěryhodné konkurenční bankovní prostředí.

Současně se novelou provádí některé technické úpravy v zákoně o bankách, zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech a zákoně o podnikání na kapitálovém trhu spočívající zejména v nápravě nesrovnalostí a neodůvodněných rozdílů v regulaci bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Návrh zákona dále také zakotvuje oprávnění zpravodajských služeb získat informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, bez souhlasu klienta, a to pro účely plnění konkrétního úkolu v působnosti zpravodajské služby. Poskytnutí informací podléhajících bankovnímu tajemství zpravodajským službám bude moci povolit pouze soud. V souvislosti s touto úpravou dochází ke změně zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Vláda předložila dne 13. října 2011 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii, představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, označovanou jako tzv. Směrnice Omnibus I. Tato směrnice je souhrnnou novelou směrnic upravujících finanční služby s ohledem na pravomoci nových Evropských orgánů dohledu. Návrh zákona dále obsahuje několik ustanovení sloužících k adaptaci českého právního řádu na novelu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, která rovněž souvisí s evropskou reformou dohledu nad finančním trhem. Směrnice Omnibus I. ani novela nařízení o ratingových agenturách nedávají členským státům žádnou možnost odchýlení od obsažené právní úpravy ani výběr z více variant. Tato novela přináší pouze technické změny již implementovaných ustanovení. Směrnice i nařízení mají být členskými státy implementovány do 31.12.2011.

  • Vládní návrh zákona je v současné době, jako sněmovní tisk č.509 , projednáván Poslaneckou sněmovnou ČR ve druhém čtení.

Vzhledem k technické povaze návrhu zákona, lze předpokládat, že by mohl být přijat do konce tohoto roku.

Vydáno

Ministerstvo financí v říjnu předložilo na jednání vlády návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní

Ministerstvo financí v říjnu předložilo na jednání vlády návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. Došlo k aktualizaci predikce daňových příjmů a vypořádání připomínek.

Návrh zákona je vypracován na základě Plánu legislativních prací na rok 2011. Nejpodstatnější změnou, kterou návrh zákona přináší, je návrh změny konstrukce sdílených daní pro obce ČR tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi obcemi s nejnižším a nejvyšším příjmem na obyvatele a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie. Příjmová základna obcí bude posílena zejména na úkor celostátních dotačních programů, ze kterých jsou doposud centrálně, a tudíž málo efektivně financovány rozvojové projekty v obcích.

Související informace

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování

Vydáno

Nové RUD míří do meziresortního připomínkového řízení

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes poslal do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, která se týká rozdělování sdílených daní mezi jednotlivé obce. Současně zveřejňuje na webových stránkách MF Tabulka - Výpočet odhadu dopadu navrhované legislativy na konkrétní obce (.XLS, 1119 kB).

„Každý občan má právo na zajištění srovnatelné úrovně veřejných služeb ze strany obcí, ale současný systém jejich financování je všem obcím neumožňuje poskytovat se stejným rozsahem i kvalitou. Proto navrhujeme takové změny, které rozdíly napříč obcemi zmírní,“ uvedl ministr financí. Podle něj se sdílené příjmy obcí posílí o částku 8,5 mld. Kč, tj. na úkor národních dotačních titulů ve státním rozpočtu a dosavadního příspěvku na školství. V kritériích pro přerozdělování se potom zohlední počet žáků mateřských a základních škol v dané obci. Předpokládaná účinnost návrhu je 1. ledna 2013.

Na webových stránkách Ministerstvo financí zveřejňuje modelový propočet, který zobrazuje vliv předloženého návrhu na daňové příjmy všech obcí. „Kdokoli se tak bude moci podívat, jak by se návrh dotkl jeho vlastní obce,“ řekl ministr financí. Upozornil ale, že modelový propočet je založen na předpokladech, které se mohou odlišovat od skutečnosti v roce 2013. Například počet obyvatel a počet žáků se vztahuje k roku 2010, čísla také nezahrnují motivační prvky v systému či daň z nemovitosti.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Související informace:

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování, publikováno 07/2011

Vydáno

Zástupci resortů a samosprávy zahájili společnou práci na projektu Metodika přípravy veřejných strategií v ČR

Zástupci 16 ústředních úřadů české státní správy, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, které tvoří tzv. Pracovní skupinu systémového projektu Metodika přípravy veřejných strategií, se poprvé sešli k pracovnímu jednání pod vedením projektové manažerky Hany Procházkové ze Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF a zástupců společnosti Ernst & Young, s.r.o. Na tomto jednání schválila Pracovní skupina svůj statut a členové skupiny diskutovali a upřesňovali postup tvorby výstupů, které si kladou ambiciózní cíl zjednodušit administrativu v institucích veřejné i obecné správy ČR.

Vydáno

Vyhláška č. 71/2011 Sb.

Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů.

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. března 2011 publikována s účinností od 1. dubna 2011pod číslem 71/2011 Sb. (částka 28) Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. Vyhláška je vydávána k provedení zákonného zmocnění vyplývajícího ze zákona o bankách. K zajištění rychlejší výplaty zákon o bankách ukládá bankám a pobočkám zahraničních bank, aby vedly a předávaly Fondu pojištění vkladů evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů, přičemž prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška Ministerstva financí, vymezuje formu, strukturu a způsob vedení a předávání těchto údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů. Ministerstvo financí je tedy podle § 41c odst. 11 zákona o bankách zmocněno stanovit prováděcím právním předpisem formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. 

Zmocnění k vydání prováděcího podzákonného předpisu bylo do zákona o bankách nově vloženo zákonem č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě.

Související informace

Zdroj: Odbor Finanční trhy II, Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu: Vyhláška č. 71/Sb. o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů, publikováno 03/2011, ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Zákon č. 41/2011 Sb. - kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry ve sbírce zákonů

Ve sbírce zákonů ČR byl dne 28. 2. 2011 publikován zákon č. 41/2011 Sb., kterým  se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků  a  postupů  dohledu  nad  bankami,  spořitelními  a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry, s účinností od 28.2.2011

  • Zdroj: 27 - odbor Finanční trhy I: Zákon č.41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků  a  postupů  dohledu  nad  bankami,  spořitelními  a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry ve sbírce zákonů, publikováno 03/2011, ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Ministerstvo financí informuje o jmenování nových členů Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem ke dni 16. května 2011

Vzhledem k uplynutí funkčního období paní prof. Ing. Libuše Müllerové, CSc., a pana Ing. Zdeňka Lišky v Prezidiu Rady pro veřejný dohled nad auditem dnem 15. května 2011 došlo ke jmenování nových členů Prezidia Rady.

Ministr financí po dohodě s Českou národní bankou jmenoval novým členem Prezidia Rady pana prof. Ing. Evžena Kočendu, Ph.D., M.A., z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a opětovně jmenoval pana Ing. Zdeňka Lišku, generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Funkční období obou nově jmenovaných členů Prezidia Rady je šestileté, počínajíc dnem 16. května 2011 a končíc dnem 15. května 2017.

Vydáno

Informace občanům ČR ve věci vypořádání za majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině

Dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Podle tohoto zákona se povinnou osobou pro vypořádání a vyplácení náhrad stalo Ministerstva vnitra, za které v těchto záležitostech jedná odbor správy majetku.

Archiv, jehož součástí jsou údaje o majetku a přihlášky podané k soupisu majetku zanechaného na území Zakarpatské Ukrajiny, se nachází na Ministerstvu financí. Zájemce o kopie dokumentů z těchto spisů žádáme, aby své žádosti podali písemně na uvedenou adresu.

  • Kontakty na Ministerstvo vnitra - odbor Správy majetku (Povinná osoba pro vypořádání a vyplácení náhrad)
  • Kontakty na Ministerstvo financí - odbor Náhradové agendy (Archiv spisů)

Vydáno

České nestátní neziskové organizace (NNO) budou moci hledat partnery v zahraničí

České neziskovky budou moci hledat partnery v zahraničí. Nadace rozvoje občanské společnosti představuje jedinečný portál, který poskytne základ databázi českých a norských NNO pro výměnu informací. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Norským helsinským výborem (NHV) dne 31. 12. 2010 spustila první oficiální kontaktní místo pro české a norské neziskové organizace. Portál Project Partners Network bude shromažďovat a centralizovat informace o jejich činnosti, aby oběma stranám usnadnil hledání partnerů se společnými oblastmi zájmu.

Na základě našich zkušeností z administrace Blokového grantu pro NNO, jehož prostřednictvím se pro Českou republiku podařilo získat téměř 9,5 milionů EUR, podpořit 122 organizací a 181 projektů, jen 5 z nich realizuje svůj záměr v partnerství s organizacemi z dárcovských států. Výměna zkušeností a informací je přitom pro úspěch jednotlivých aktivit zásadní a do dnešního dne neexistoval žádný systém, jak mezi sebou tyto organizace propojit,“ - říká Bojan Šuh, programový ředitel NROS.

Vydáno

Evropská komise zveřejnila 6.1.2011 dokument určený k veřejné konzultaci, který se týká technických detailů připravovaného rámce pro řešení krizí finančních institucí

Evropská komise zveřejnila 6.1.2011 dokument určený k veřejné konzultaci, který se týká technických detailů připravovaného rámce pro řešení krizí finančních institucí. Ministerstvo financí v této souvislosti uvítá případné komentáře, vztahující se k danému konzultačnímu materiálu na email: financni.stabilita@mfcr.cz.

Vydáno

Ministerstvo financí zahájí projekt Metodika přípravy veřejných strategií

Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF v současné době dokončuje přípravy na spuštění projektu Metodika přípravy veřejných strategií, který vznikl na základě výzvy „Efektivní správní úřad“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost EU. Projekt si klade za cíl zabezpečit transparentnost a objektivitu informací souvisejících s přípravou strategií na horizontální a vertikální úrovni veřejné správy ČR a má úzkou vazbu na vládní usnesení „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“. Výstupy projektu budou realizovány v období únor 2011 - srpen 2012. Projekt počítá s rozpočtem 22,8 mil. korun v průběhu 3 let (2010-2012), z nichž 85% pochází z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.