Novinky

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Návrh zákona
  • Kapitálový požadavek
  • Legislativa

Vláda České republiky dne 8. září 2010 svým usnesením č. 638 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Návrh zákona transponuje novely směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, která je označovaná zkráceně jako „Capital Requirements Directive“ (CRD). Tyto novely obsahují opatření, která jsou reakcí na krizi na finančních trzích.

Mezi nejdůležitější změny, které předkládaný návrh zákona přináší, patří posílení spolupráce mezi orgány dohledu nad konsolidačními celky, centrálními bankami a orgány veřejné moci tím, že jsou zakotvena pravidla pro koordinovaný postup těchto orgánů jak při běžných, tak i mimořádných situacích. Orgány dohledu nad konsolidačními celky a orgány dohledu nad členy těchto celků budou spolupracovat v rámci tzv. kolegií orgánů dohledu, v jejichž rámci bude docházet k výměně informací a společnému vyhodnocování rizikového profilu celé bankovní skupiny. Zavedení institutu tzv. významné pobočky, resp. organizační složky obchodníka s cennými papíry znamená, že orgán dohledu, na jehož území působí taková pobočka či organizační složka, může být členem kolegia, což mu umožní získávat relevantní informace. Na druhou stranu banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry budou muset posílit svoje řídicí a kontrolní systémy, např. zavést systém odměňování, který se bude vztahovat na osoby ovlivňující rizikový profil instituce. Vybrané subjekty budou mít i povinnost zřídit tzv. výbor pro odměňování.

Transpozice novely CRD bude vedle předloženého zákona rovněž provedena novelou vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčtenější