Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Žádost o veřejně přístupné informace dle § 106 týkající se odměňování vysokých státních úředníků na Ministerstvu financí.

Odpověď:

Jakým způsobem jsou u na ministerstvu určovány mzdy?

Státní rozpočet stanoví MF objem prostředků na platy zaměstnanců MF, který nesmí být překročen. Odměňování zaměstnanců upravují zákony č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších orgánech a organizacích v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pro zařazení zaměstnanců do platových tříd se vychází z nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Porada vedení MF každý rok projednává návrh Zásad platové politiky, které z výše uvedených právních předpisů vycházejí. Odborem Personálním je zpracován plán rozdělení prostředků na platy v příslušném kalendářním roce na jednotlivé položky: tarifní platy, náhrady mezd za dovolenou, osobní příplatky, příplatky za vedení, příplatky za nařízenou práci přesčas a pracovní pohotovost, zvláštní příplatky, příplatky za zastupování, odměny přiznané z důvodu životních výročí a odměny za mimořádné práce.

Kdo rozhoduje o jejich výši?

Tarifní platy jsou stanoveny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance). Zařazení do platových tříd se provádí na základě nejnáročnější práce, kterou MF po zaměstnanci požaduje a pro kterou splňuje kvalifikační předpoklad vzdělání, v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady. Platový stupeň závisí na délce odborné praxe.

Osobní příplatek je přiznáván zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci až do výše 50 %, resp. zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a je zařazen v 10. až 16. platové třídě může být přiznán osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazen. S ohledem na objem prostředků na platy je však stanoven limit prostředků na osobní příplatky, který je vedoucími sekcí rozdělen na příslušné organizační útvary.

Příplatek za vedení se poskytuje podle stupně řízení, náročnosti řídící práce a působnosti zaměstnavatele a v rámci schválených Zásad platové politiky je stanoveno rozpětí výše tohoto příplatku pro jednotlivé stupně řízení.

Návrhy na platové zařazení, přiznání osobního příplatku a příplatku za vedení zpracovává příslušný nadřízený zaměstnance a jsou schvalovány příslušným ředitelem odboru, vrchním ředitelem skupiny resp. náměstkem ministra v případě ředitelů odborů a vrchních ředitelů skupin, a vždy ředitelem odboru Personálního z důvodu dodržení obecně závazných právních předpisů a nepřekročení stanovených limitů.

Jakým způsobem je řízena výkonnost (tj. jsou-li vypláceny odměny formou bonusů a na základě jakých kritérií jsou vypláceny)?

Odměny jsou příslušnými vedoucími zaměstnanci přiznávány z důvodu ocenění splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu a mohou být vypláceny do limitu objemu prostředků stanovených odborem Personálním a schválených ministrem financí v návaznosti na objem prostředků na platy, který má MF k dispozici.

Jaká je dostupnost těchto dat pro veřejnost?

Výše tarifních platů v jednotlivých platových třídách a platových stupních, rozpětí příplatků za vedení, omezení výše osobního příplatku, podmínky při nařízení práce přesčas, v sobotu, v neděli a ve svátek a odměna při nařízení pohotovosti jsou uvedeny v obecně závazných právních předpisech (zákony č. 262/2006 Sb. a č. 143/1992 Sb., resp. v nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Veřejnosti je poskytována informace o výši dosaženého průměrného platu v příslušném kalendářním roce.

Výše základního platu, variabilního odměňování pana ministra, náměstků ministra a ostatních vysoce postavených úředníků MF

Platy jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění a sdělením MPSV v případě pana ministra; nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění v případě náměstků ministra a ostatních vysoce postavených státních úředníků - vrchní ředitelé skupin a ředitelé odborů).

Ve smyslu obecně závazných právních předpisů náleží ministrovi vlády v roce 2007 měsíční plat ve výši 117 200 Kč a víceúčelová paušální náhrada ve výši 17 100 Kč.

Náměstci ministra jsou v souladu s obecným předpisem zařazeni v 16. platové třídě a lze jim přiznat:

 1. tarifní plat v rozpětí od 24 290 Kč do 36 500 Kč podle délky započtené odborné praxe
 2. osobní příplatek až do výše 36 500 Kč
 3. příplatek za vedení v rozpětí od 15 000 Kč do 20 000 Kč
 4. odměnu za ocenění splnění prioritního úkolu MF, mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu (v roce 2006 činila v průměru 490 tis. Kč, tj. 123 % měsíčního maxima tarifního platu v 16. platové třídě v roce 2006)

Vrchní ředitelé skupin jsou v souladu s obecným předpisem zařazeni v 16. platové třídě a lze jim přiznat:

 1. tarifní plat v rozpětí od 24 290 Kč do 36 500 Kč podle délky započtené odborné praxe
 2. osobní příplatek až do výše 36 500 Kč
 3. příplatek za vedení v rozpětí od 10 000 Kč do 15 000 Kč
 4. odměnu za ocenění splnění prioritního úkolu MF, mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu (v roce 2006 činila v průměru 230 tis. Kč, tj. 58 % měsíčního maxima tarifního platu v 16. platové třídě v roce 2006)

Ředitelé odborů mohou být v souladu s obecným předpisem zařazeni:

1. do 15. platové třídy a lze jim přiznat:

 • tarifní plat v rozpětí od 22 390 Kč do 33 670 Kč podle délky započtené odborné praxe
 • osobní příplatek až do výše 33 670 Kč
 • příplatek za vedení v rozpětí od 7 000 Kč do 10 000 Kč
 • odměnu za ocenění splnění prioritního úkolu MF, mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu (v roce 2006 činila v průměru 167 tis. Kč, tj. 45 % měsíčního maxima tarifního platu v 15. platové třídě v roce 2006)

2. do 14. platové třídy a lze jim přiznat:

 • tarifní plat v rozpětí od 20 630 Kč do 31 020 Kč podle délky započtené odborné praxe
 • osobní příplatek až do výše 31 020 Kč
 • příplatek za vedení v rozpětí od 7 000 Kč do 10 000 Kč
 • odměnu za ocenění splnění prioritního úkolu MF, mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu (v roce 2006 činila v průměru 157 tis. Kč, tj. 46 % měsíčního maxima tarifního platu ve 14. platové třídě v roce 2006)

Doporučované

Nejčtenější