Novinky

29. června 2011

Materiály na jednání vlády 29. června 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Doplňkové penzijní spoření
  • Důchodové spoření
  • Generální inspekce bezpečnostních sborů
  • Návrh zákona
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 8:
Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Ministerstvo financí je spolupředkladatelem návrhu zákona, jehož cílem je zavést nezávislou kontrolu činnosti bezpečnostních sborů, k čemuž se vláda České republiky zavázala ve svém programovém prohlášení. Cílem předkládaného návrhu zákona je vytvořit systém na bezpečnostních sborech personálně a institucionálně nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a rovněž i samotné Generální inspekce bezpečnostních sborů. To by mělo vést mj. k zefektivnění boje proti korupci mezi příslušníky a zaměstnanci bezpečnostních sborů.

Bod č. 26:
Návrh zákona o důchodovém spoření, návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh zákona o důchodovém spoření, návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Návrhy zákonů jsou zpracovány v souladu s usnesením vlády č. 235 ze dne 6. dubna 2011 k materiálu Hlavní principy pokračování důchodové reformy. Vláda uložila předložit návrhy zákonů do 30. června 2011.

Návrhy zákonů zavádí do českého důchodového systému tzv. II. pilíř. Ten  umožní osobám, které se účastní současného státního průběžného systému (tzv. PAYG), rozhodnout se pro vyvázání části placeného pojistného ze státního průběžného systému do nově vytvořeného kapitalizačního (fondového) pilíře. K vyvázané části pojistného odpovídající třem procentním bodům bude mít účastník povinnost přidat z vlastních prostředků částku ve výši dvou procentních bodů vyměřovacího základu.

Rozhodnutí o zapojení do II. pilíře bude třeba učinit do dovršení věku 35 let. Osoby, které budou v okamžiku spuštění reformy starší 35 let, budou moci učinit rozhodnutí o vstupu ve lhůtě 12 měsíců od spuštění systému.

Předložené návrhy rovněž upravují tzv. III. pilíř důchodového systému, který vznikne transformací stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Činnost v obou pilířích institucionálně zaštítí nově vzniklé penzijní společnosti. Jejich regulace je nastavena velice přísně, plně v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti. Celý systém bude podléhat dohledu České národní banky, která je orgánem dohledu nad finančním trhem.

Spuštění celého systému, tedy jak nového II. pilíře, tak transformovaného III. pilíře, se předpokládá k 1. lednu 2013.

Doporučované

Nejčtenější