Novinky

Pokyn č. MF-5

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

  • Celní správa
  • Daň
  • Daňová a celní správa
  • Finanční správa
  • Finanční úřady
  • Daňové řízení
  • Celní úřady
  • Pokyn MF
  • Daně a cla

Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. MF-4. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, započte též doba, která uplynula ode dne zahájení těchto řízení do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto pokynu. Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 5/2015.

Zrušuje se Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní č.j. MF-111307/2013/39.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější