Novinky

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2014

Ing. Radek Ležatka
Ing. Radek Ležatka Vedoucí oddělení Vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

  • Čistá pozice
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Rozpočet EU
  • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
  • Strukturální fondy

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU 76,2 mld. Kč, čímž pokračuje dlouhodobý trend kladné bilance ČR vůči rozpočtu EU. Čistá pozice byla vyšší pouze v roce 2013, a to o 8,6 mld. Kč, kdy činila 84,8 mld. Kč. Meziroční pokles čisté pozice vůči rozpočtu EU byl ovlivněn mj. vyšším objemem žádostí o platbu doposud neproplacených ze strany Evropské komise na konci roku 2014 oproti roku 2013.

Graf - Graf č. 1 - Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2014 (mld. Kč)
Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2014 (mld.Kč) (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čistá pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,1 76,2

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2014 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které dosáhly celkem 85,5 mld. Kč a tvořily přes 70 % celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie (viz graf č. 2). Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 32,3 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2014 shrnuje tabulka č. 1.

Graf - Graf č.2 - Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU v roce 2014
Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU v roce 2014 (%)
Zemědělství a rozvoj venkova 26,8
Strukturální fondy a Kohezní fond 70,8
Vnitřní politiky 2,4

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2014 zaplatila do rozpočtu EU 387,3 mld. Kč a získala 797,5 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 410,2 mld. Kč. Za výrazně kladnou čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu v posledním roce stojí zejména čerpání ČR z fondů Politiky soudržnosti a Společné zemědělské politiky EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují postupným tempem (viz graf č. 3).

Graf - Graf č.3 - Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2014 (mld. Kč)
Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2014 (mld. Kč) (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Příjmy z rozpočtu EU 25,3 32,7 37,3 47,3 59,2 78,1 84,4 72,5 113 125,7 120,6
Platby do rozpočtu EU 18 30,7 30,4 32,1 35,4 35,8 37,1 41,7 39,8 41,7 44,5
Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,3 30,8 73,1 84,1 76,2

Tabulka č.1

Příjmy z rozpočtu EU  mil. Kč 
Čistá pozice ČR vůči Rozpočtu EU za rok 2014
Strukturální akce  85 445,32
Strukturální fondy  60 258,93
Fond soudržnosti  25 186,38
   
Zemědělství  32 312,71
I. Pilíř*  24 611,69
II. Pilíř**  7 701,02
   
Vnitřní politiky  2 891,71
   
Předvstupní nástroje  -2,00
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU  120 647,74
Celkové platby do rozpočtu EU  44 476,02
Čistá pozice vůči rozpočtu EU  76 171,72

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2014 ve výši 27,533 (údaj ČNB).

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností kvantifikace příjmů a nákladů souvisejících se vstupem ČR do Evropské unie. Čistá pozice neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

Doporučované

Nejčtenější