Novinky

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

 • Legislativa
 • Metodický materiál
 • Metodický postup
 • Metodika
 • Strukturální fondy
 • Finanční kontrola
Aktualizováno 25. 8. 2016 17:15

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020 (dále jen „metodický pokyn“) předkládá Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Vláda schválila Metodický pokyn 27. října 2014 Usnesením vlády České republiky č. 867/2015. Usnesení bylo změněno dne 8. července 2015 Usnesením č. 540/2015, o postupech spojených s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním Programu rozvoje venkova na období let 2014 až 2020.

Metodický pokyn je jedním ze souboru metodických dokumentů vypracovaných pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s koncepcí jednotného metodického prostředí odkazuje na úpravu dalších metodických dokumentů pro programové období 2014 až 2020.

S ohledem na specifičnost jednotlivých operačních programů je metodický pokyn zpracován v obecné rovině a obsahuje základní pravidla pro nastavení řídicího a kontrolního systému řídicího orgánu a pravidla pro výkon kontrol operací, které řídicí orgán vykonává u zprostředkujícího subjektu, žadatele/příjemce veřejné finanční podpory. S cílem hájit finanční zájmy EU a ČR je v metodickém pokynu rovněž věnována pozornost prevenci vzniku nesrovnalostí a jejich odhalování.

16. srpna 2016 vydalo Ministerstvo financí dopisem náměstka pro řízení sekce Finanční řízení a audit metodický dopis, který upravuje níže uvedené oblasti metodického pokynu. Důvodem úprav je především přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a jeho účinnost od 1. října 2016, upřesnění definice kontrol, změny v nastavení informačního systému MS2014+ a zpřesnění pasáží k finančním nástrojům a indikátorům podvodu. Účinnost metodického dopisu je stanovena na 1. října 2016.

Výčet upravených oblastí:

 • zavedení pojmů „Monitorovací návštěva“ a „Kontrola od stolu“ a upřesnění pojmů „Kontrola“, „Kontrola na místě“ a „Kontrola od stolu“
 • upřesnění použití nástroje sebehodnocení a postupů v oblasti indikátorů podvodu
 • upřesnění provádění kontroly finančních nástrojů
 • kontrola veřejných zakázek a vydání Kontrolních listů pro kontrolu veřejných zakázek dle ZZVZ a zakázek v působnosti Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále MP zakázky 2014–2020)
 • upřesnění dokumentů týkající se veřejnosprávní kontroly (Vzory, Kontrolní listy)

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější