Novinky

Ministr financí Miroslav Kalousek vystoupil ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

Brusel 16.2. 2009

Ministr financí Miroslav Kalousek představil poslancům Evropského parlamentu Doporučení Rady k udělení absolutoria Evropské komisi za plnění rozpočtu Evropské unie pro rok 2007.

Evropský parlament uděluje absolutorium Komisi, která nese celkovou odpovědnost za plnění rozpočtu Evropské unie, na základě Doporučení Rady. Účelem procedury udělení absolutoria (tzv. discharge) je zhodnotit, zda plnění rozpočtu EU v daném roce probíhalo správně a v souladu se zásadou řádného finančního řízení.

Ministr financí ve svém vystoupení vyjádřil politování, že Evropský účetní dvůr nebyl opakovaně schopen vydat čistý výrok ohledně řádnosti výdajů ve významné části rozpočtu, a to i přes opatření směřující ke zlepšení kontrolních postupů. Ty v posledních letech přijala Evropská komise. Miroslav Kalousek však zároveň vyzdvihl fakt, že roční účetní závěrka Evropských společenství za rok 2007 byla poprvé shledána jako spolehlivá.

Ministr financí tlumočil znepokojení Rady nad výší chyb v oblasti politiky soudržnosti. Připomněl však, že programy politiky soudržnosti mají víceletý charakter a mnohé chyby mohou být ještě napraveny.

Rada je přesvědčena, že významná část chyb je způsobena přílišnou složitostí pravidel. Prioritou je proto zásadní zjednodušení právních předpisů, které povede ke snížení výskytu chyb, jakož i k omezení administrativní zátěže spojené s prováděním kontrol. V této souvislosti ministr připomněl výzvu Rady, aby Komise v úzké spolupráci s členskými státy pokračovala v započatém úsilí a hledala další možnosti zjednodušení.

V následné výměně názorů s poslanci Evropského parlamentu ministr podtrhl, že obě instituce sdílí stejný cíl – dosažení pozitivního prohlášení o věrohodnosti ve všech oblastech rozpočtu, které bude důkazem řádného hospodaření s prostředky EU.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009