Novinky

Finanční nástroje

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Finanční nástroje
 • Přímé úvěry
 • Řízení státního dluhu
 • Státní dluhopisy
 • Veřejný sektor
 • Derivátové operace
 • Repo operace
 • SPP
Aktualizováno 26. 2. 2014 16:00
 • Celková aktualizace obsahu

1. STÁTNÍ DLUHOPISY OBECNĚ

Emitentem státních dluhopisů je podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, Česká republika zastoupená Ministerstvem financí.

K financování krátkodobého státního dluhu jsou vydávány krátkodobé dluhopisy se splatností do 1 roku prodávané na peněžním trhu – státní pokladniční poukázky (SPP). První emise státních pokladničních poukázek na českém trhu byla realizována 4. ledna 1993.

Státní dluhopisy prodávané na kapitálovém trhu mají dobu splatnosti delší než 1 rok (SDD), jsou používány především k financování dlouhodobého státního dluhu, a v případech schváleného schodkového státního rozpočtu i k financování krátkodobého dluhu. První emise těchto dluhopisů byla vydána 18. března 1993.

Spořicí státní dluhopisy jsou nabízeny drobným investorům, především občanům České republiky. Na rozdíl od státních dluhopisů prodávaných na kapitálovém trhu, jsou tyto dluhopisy veřejně neobchodovatelné. První série emisí těchto dluhopisů byla vydána 11. listopadu 2011.

Emisní kalendáře SPP a SDD jsou pravidelně uveřejňovány vždy druhé nebo třetí pracovní pondělí v měsíci přecházejícímu příslušnému měsíci, pokud Ministerstvo financí v odůvodněném případě nerozhodne a neoznámí jinak

2. STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY

Charakteristika vydávaných státních pokladničních poukázek:

 • dluhopisy peněžního trhu jsou vydávány bez kupónů a jsou prodávány za nižší cenu než jmenovitá hodnota (výnos je rozdíl mezi emisní cenou a jmenovitou hodnotou)
 • výpočet výnosu do splatnosti je podle standardu  ACT/360
 • jmenovitá hodnota 1 milion Kč
 • vydávané ve standardních splatnostech 13, 26, 39 a 52 týdnů
 • jedná se o zaknihované cenné papíry
 • evidenci majitelů vede Česká národní banka
 • prodávané holandskou aukcí (uniform price auction)
 • aukce jsou vyhlašovány na internetové stránce Ministerstva financí a ČNB, oznámeny agenturou Reuters, Bloomberg, popř. v jiných komunikačních médiích
 • prodávány pouze členům skupiny primárních dealerů českých státních dluhopisů,
 • SPP jsou rovněž používané jako kolaterál při realizování reverzních repo operací v rámci řízení likvidity státní pokladny

3. STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ STÁTNÍ DLUHOPISY

Charakteristika vydávaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů

 • fixně i variabilně úročené dluhopisy
 • se splátkou jmenovité hodnoty v den splatnosti,
 • výpočet alikvótního úrokového výnosu je podle standardu 30E/360, ACT/360 nebo ACT/ACT ICMA
 • jmenovitá hodnota 10 000 Kč
 • doba splatnosti od 3 let výše
 • jedná se o zaknihované cenné papíry
 • evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.
 • jsou prodávány primárním dealerům v primárních aukcích prostřednictvím elektronického systému Bloomberg, aukce jsou vyhlašovány na internetové stránce Ministerstva financí a ČNB, oznámeny agenturou Reuters, Bloomberg, popř. v jiných komunikačních médiích
 • v aukční den se prodávají nejméně dva státní dluhopisy s různou charakteristikou (např. fixní a variabilně úročený nebo střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis)
 • prodávány pouze členům skupiny primárních dealerů českých státních dluhopisů
 • na sekundárním trhu jsou v rámci realizovaných přímých prodejů nebo zpětných odkupů státních dluhopisů prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic nebo Thomson Reuters Dealing 3000
 • SDD jsou rovněž využívány jako kolaterál při realizaci zápůjční facility ve formě repo operací s primárními dealery až na dobu 90 dní
 • stripovatelné vybrané emise

4. SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPISY

Charakteristika současně vydávaných spořicích státních dluhopisů:

 • fixně i variabilně úročené dluhopisy
 • dluhopisy s omezenou nebo vyloučenou převoditelností
 • nejsou obchodovatelné na regulovaném trhu
 • splacení jmenovité hodnoty k datu splatnosti (o splacení jmenovité hodnoty je možné také před stanoveným datem splatnosti v předem daných termínech)
 • výpočet poměrného výnosu dluhopisů je podle standardu ACT/ACT
 • jmenovitá hodnota 1 Kč
 • doba splatnosti od 1 roku výše
 • jedná se o zaknihované cenné papíry
 • evidovány v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí
 • jsou prodávány drobným investorům prostřednictvím smluvních distributorů a nově také prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu
 • oznámení o emisích jsou uveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí, popř. jsou oznámeny prostřednictvím médií
 • existují různé typy: diskontovaný, prémiový, kuponový, reinvestiční či proti-inflační
 • více informací: www.sporicidluhopisycr.cz

5. REPO OPERACE

Repo operace mohou být používány k řízení likvidity podle § 35 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. DERIVÁTOVÉ OPERACE

Ministerstvo financí realizovalo první derivátovou operaci v podobě jednoduchého úrokového swapu (plain vanila IRS) dne 28. listopadu 2002. Od té doby se staly finanční deriváty integrální součástí řízení českého státního dluhu a slouží jako velice flexibilní nástroj řízení rizik finančních toků dluhové služby centrální vlády ve vazbě na výdajovou stranu státního rozpočtu.

Generální zmocnění ministerstva financí k provádění finančních derivátů na účet České republiky v rámci výkonu řízení státního dluhu je obsaženo v odstavci 2, §35, zákona č. 218/2000 Sb o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který opravňuje Ministerstvo financí ke sjednávání obchodů s ostatními investičními nástroji včetně derivátů k omezení úrokových a měnových, či jiných rizik.

Derivátové obchody sjednává Ministerstvo financí samostatně prostřednictvím specializovaného expertního pracoviště (oddělení Řízení rizik a strategie portfolia). Obchody jsou sjednávány výhradně s mezinárodními a tuzemskými subjekty s ratingovým hodnocením alespoň na úrovni A/A2, se kterými má Ministerstvo financí uzavřenu tzv. „ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) Master Agreement“ včetně příslušného Dodatku. Obecná smlouva ISDA a její Dodatek byl schválen Usnesením vlády ČR č. 1188 ze dne 25. 11. 2002. Ve věcném souladu s tímto vzorem jsou sjednávány ISDA smlouvy s jednotlivými protistranami tak, aby byl standardizován nastavený právní a ekonomický rámec pro procedury řízení kreditního rizika operací s cílem nezvýhodňovat v tomto směru žádný konkrétní subjekt. Pokud daný subjekt není schopen či ochoten akceptovat podmínky v souladu s uvedeným usnesením, Ministerstvo financí v takovém případě výraznější odchylky v zásadě neakceptuje a smlouvu s daným subjektem neuzavře. Zároveň není přípustné, aby Ministerstvo financí kdykoliv v budoucnu sjednalo derivátový obchod se subjektem, se kterým nemá uzavřenu platnou ISDA smlouvu včetně Dodatku.

Ministerstvo financí využívá celé spektrum finančních derivátů pro sofistikované řízení úrokového a měnového rizika a nákladů dluhového portfolia, které tak může být realizováno nezávisle na plnění jiných cílů, zejména v oblasti stabilizace refinančního a likviditního rizika, která probíhá výhradně prostřednictvím realizace emisní politiky na domácím a zahraničním trhu. Většina realizovaných obchodů má převážně charakter jednoduchých variant úrokových a měnových swapů a opcí. Přitom je striktně dodržována zásada, že Ministerstvo financí vstupuje pouze do takových obchodů, které je schopno výhradně pomocí vlastních dostupných analytických prostředků a „know-how“ tržně přeceňovat a modelovat tak, aby mohly být veškeré operace zodpovědně zařazeny do dluhového portfolia a jejich parametry konzistentním způsobem pravidelně reportovány a monitorovány.

7. PŘÍMÉ ÚVĚRY STÁTU

Finanční požadavky státu jsou rovněž zajišťovány dlouhodobými úvěry státu od mezinárodních finančních organizací (dosud od Evropské investiční banky). Přijetí těchto úvěrů je podmíněno (odst. 1, § 2, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) přijetím zvláštního zákona o úvěru.

Nejčtenější