Novinky

Definice a měření

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Státní dluh
 • Řízení státního dluhu
 • Dluh ústřední vlády
Aktualizováno 26. 2. 2014 16:00
 • Celková aktualizace obsahu

DEFINICE A MĚŘENÍ STÁTNÍHO DLUHU

Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku spravuje hrubý státní dluh, který je hlavní položkou dluhu centrální vlády a který tvoří zhruba 95 % celkové hrubé zadluženosti sektoru vládních institucí národního hospodářství.

Do  evidence státního dluhu není zařazen dluh mimorozpočtových fondů, fondů sociálního a zdravotního pojištění, krajů a obcí. Do státního dluhu nejsou rovněž zařazeny státní záruky, které spravuje přímo státní rozpočet.

A. Nepodmíněné závazky státu (celkový státní dluh) lze rozdělit:

 I. dluh domácí a dluh zahraniční (podle místa vzniku dluhového nástroje)

Domácí dluh je kryt:

 • státními pokladničními poukázkami,
 • státními střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy,
 • dalšími domácími instrumenty, např. repo operacemi, přijatými krátkodobými zápůjčkami, zápůjčními facilitami.

Zahraniční dluh je složen ze:

 • zahraničních emisí dluhopisů,
 • přijatých úvěrů od Evropské investiční banky,
 • směnek vydaných k úhradě členství v IBRD a EBRD.

II. dluh obchodovatelný a dluh neobchodovatelný (podle obchodovatelnosti na finančních trzích)

Obchodovatelný dluh:

 • státní pokladniční poukázky,
 • státní střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy,
 • zahraniční emise dluhopisů,
 • případně ostatní zdroje krytí.

Neobchodovatelný dluh:

 • Po rozdělení Československa v roce 1993 Česká republika převzala 2/3 bývalých federálních dluhů na knihy státního dluhu. Od vzniku České republiky nevznikly nové tuzemské kategorie netržních závazků.
 • Do roku 1998 se neobchodovatelný dluh podílel i na domácím dluhu (např. přímý úvěr od centrální banky a přímé úvěry od obchodních bank). Po jistou dobu se do neobchodovatelného dluhu počítaly i korunové směnky pro úhradu majetkové účasti u IBRD. V současnosti již tyto instrumenty ministerstvo nevyužívá.
 • Zahraniční neobchodovatelný dluh představují především bankovní úvěry od Evropské investiční banky a počínaje rokem 2011 i spořicí státní dluhopisy, které ministerstvo nabízí drobným investorům.

B. Podmíněné závazky státu (státní záruky)

Státní záruky jsou poskytovány jednak podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mají systémový charakter, přičemž největší zátěž způsobují záruky na bankovní sektor. Státní záruky jsou dále poskytovány podle zákona č.58/1995 Sb. pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.77/2002 o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Je nutné zdůraznit, že řízení a administrace státních záruk vlády není v kompetenci Odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku. Státní záruky jsou plánovány, spravovány a plněny přímo odborem Státního rozpočtu Ministerstva financí.

Nejčtenější