Novinky

Vládní finanční statistika - 2014

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
Aktualizováno 24. 9. 2015 11:30
  • aktualizace dat v souvislosti s revizí údajů vládní finanční statistiky

Veřejné rozpočty 2014


 
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 100 017 97 798 241 141 -128 304 1 310 652 410 480 -148 817 1 572 315
11 Daně 559 278 14 182 0 0 573 460 211 213 0 784 673
12 Sociální příspěvky 382 863 2 179 802 0 562 667 81 0 562 748
13 Dotace 117 062 67 583 59 880 -128 304 116 221 149 184 -148 793 116 612
14 Ostatní příjmy 40 814 16 031 1 459 0 58 304 50 002 -24 108 282
2 Výdaje na provozní činnost 1 193 125 95 112 238 520 -128 304 1 398 453 315 217 -148 817 1 564 853
21 Náhrady zaměstnancům 99 325 1 039 3 598 0 103 962 41 922 0 145 884
22 Užití zboží a služeb 51 274 1 242 2 295 0 54 811 66 837 0 121 648
24 Úroky 47 945 1 0 .... 47 946 2 424 -14 50 356
25 Běžné transfery 105 545 59 877 0 0 165 422 175 410 0 340 832
26 Dotace 309 615 4 505 0 -128 304 185 816 336 -148 793 37 359
27 Sociální dávky 496 117 2 231 952 0 728 071 82 0 728 153
28 Ostatní výdaje 83 304 28 446 675 0 112 425 28 206 -10 140 621
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -93 108 2 686 2 621 0 -87 801 95 263 0 7 462
  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 11 318 296 492 0 12 106 88 546 0 100 652
311.1 Fixní aktiva 11 282 296 492 0 12 070 86 976 0 99 046
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 8 0 0 0 8 40 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 28 0 0 0 28 1 530 0 1 558
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 12 428 0 100 0 12 528 5 670 0 18 198
311.2 Fixní aktiva 423 0 100 0 523 3 117 0 3 640
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 12 005 0 0 0 12 005 2 553 0 14 558
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) -1 110 296 392 0 -422 82 876 0 82 454
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -91 998 2 390 2 229 0 -87 379 12 387 0 -74 992
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -4 917 190 0 700 -4 027 -2 054 983 -5 098
321x Domácí -5 305 190 0 700 -4 415 -2 041 983 -5 473
322x Zahraniční 388 0 0 0 388 -13 0 375
33 Čistá změna závazků -18 303 -50 -700 700 -18 353 -4 577 983 -21 947
331 Domácí 54 953 -50 -700 700 54 903 -1 903 983 53 983
332 Zahraniční -73 256 0 0 0 -73 256 -2 674 0 -75 930
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) -13 386 -240 -700 0 -14 326 -2 523 0 -16 849
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -105 384 2 150 1 529 0 -101 705 9 864 0 -91 841
 
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 112 445 97 798 241 241 -128 304 1 323 180 416 150 -148 817 1 590 513
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 100 017 97 798 241 141 -128 304 1 310 652 410 480 -148 817 1 572 315
11 Daně 559 278 14 182 0 0 573 460 211 213 0 784 673
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 187 590 0 0 0 187 590 101 169 0 288 759
1111 Placené fyzickými osobami 98 217 0 0 0 98 217 49 556 0 147 773
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 89 373 0 0 0 89 373 51 613 0 140 986
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 9 419 0 0 0 9 419 9 983 0 19 402
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 9 973 0 9 973
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 133 0 0 0 133 0 0 133
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 9 286 0 0 0 9 286 0 0 9 286
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 10 0 10
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 362 184 14 182 0 0 376 366 100 061 0 476 427
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 224 787 0 0 0 224 787 92 251 0 317 038
11411 Daň z přidané hodnoty 224 787 0 0 0 224 787 92 251   317 038
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 134 017 7 288 0 0 141 305 0 0 141 305
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 2 447 0 0 0 2 447 5 785 0 8 232
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 933 6 894 0 0 7 827 2 025 0 9 852
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 775 0 0 5 775 0 0 5 775
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 933 1 119 0 0 2 052 2 025 0 4 077
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 2 0 0 0 2 0 0 2
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 2 0 0 0 2 0 0 2
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 83 0 0 0 83 0 0 83
12 Sociální příspěvky 382 863 2 179 802 0 562 667 81 0 562 748
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 368 076 0 179 802 0 547 878 0 0 547 878
1211 Příspěvky zaměstnanců 73 692 0 53 799 0 127 491 0 0 127 491
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 273 014 0 107 598 0 380 612 0 0 380 612
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 21 370 0 17 212 0 38 582 0 0 38 582
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 193 0 1 193 0 0 1 193
122 Ostatní sociální příspěvky 14 787 2 0 0 14 789 81 0 14 870
1221 Příspěvky zaměstnanců 901 0 0 0 901 0 0 901
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 13 772 0 0 0 13 772 0 0 13 772
1223 Imputované příspěvky 114 2 0 0 116 81 0 197
13 Dotace 117 062 67 583 59 880 -128 304 116 221 149 184 -148 793 116 612
131 Od zahraničních vlád 235 0 0 0 235 20 0 255
1311 Běžné 119 0 0 0 119 7 0 126
1312 Kapitálové 116 0 0 0 116 13 0 129
132 Od mezinárodních organizací 115 669 0 0 0 115 669 688 0 116 357
1321 Běžné 56 758 0 0 0 56 758 254 0 57 012
1322 Kapitálové 58 911 0 0 0 58 911 434 0 59 345
133 Od institucí vládního sektoru 1 158 67 583 59 880 -128 304 317 148 476 -148 793 0
1331 Běžné 249 45 477 59 880 -105 388 218 110 534 -110 752 0
1332 Kapitálové 909 22 106 0 -22 916 99 37 942 -38 041 0
14 Ostatní příjmy 40 814 16 031 1 459 0 58 304 50 002 -24 108 282
141 Příjmy z vlastnictví 22 520 484 153 0 23 157 7 029 -14 30 172
1411 Úroky 303 125 153   581 967 -14 1 534
1412 Dividendy 18 554 0 0   18 554 1 002 0 19 556
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 3 138 0 0   3 138 2 737 0 5 875
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 0   0 0 0 0
1415 Nájemné 525 359 0   884 2 323 0 3 207
142 Prodej zboží a služeb 9 764 12 552 147 0 22 463 26 809 0 49 272
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 202 41 0 0 2 243 18 960 0 21 203
1422 Správní poplatky 7 318 12 423 147 0 19 888 7 545 0 27 433
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 244 88 0 0 332 304 0 636
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 944 334 485 0 3 763 1 671 -10 5 424
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 1 455 6 0 0 1 461 12 682 0 14 143
1441 Běžné 1 138 6 0 0 1 144 11 942 0 13 086
1442 Kapitálové 317 0 0 0 317 740 0 1 057
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 4 131 2 655 674 0 7 460 1 811 0 9 271
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 12 428 0 100 0 12 528 5 670 0 18 198
311.2 Fixní aktiva 423 0 100 0 523 3 117 0 3 640
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 12 005 0 0 0 12 005 2 553 0 14 558
 
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 204 443 95 408 239 012 -128 304 1 410 559 403 763 -148 817 1 665 505
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 193 125 95 112 238 520 -128 304 1 398 453 315 217 -148 817 1 564 853
21 Náhrady zaměstnancům 99 325 1 039 3 598 0 103 962 41 922 0 145 884
211 Mzdy a platy 74 306 775 2 669 0 77 750 31 830 0 109 580
212 Sociální příspěvky 25 019 264 929 0 26 212 10 092 0 36 304
2121 Skutečné sociální příspěvky 24 905 262 929 0 26 096 10 011 0 36 107
2122 Imputované sociální příspěvky 114 2 .... 0 .... 81 0 ....
22 Užití zboží a služeb 51 274 1 242 2 295 0 54 811 66 837 0 121 648
23 Spotřeba fixního kapitálu .... .... .... .... .... .... .... ....
24 Úroky 47 945 1 0 .... 47 946 2 424 -14 50 356
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 105 545 59 877 0 0 165 422 175 410 0 340 832
251 Veřejným společnostem 70 511 14 277 0 0 84 788 134 457 0 219 245
252 Soukromým společnostem 35 034 45 600 0 0 80 634 40 953 0 121 587
26 Dotace 309 615 4 505 0 -128 304 185 816 336 -148 793 37 359
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 2 0 2
2611 Běžné 0 0 0 0 0 2 0 2
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 37 340 0 0 0 37 340 17 0 37 357
2621 Běžné 37 340 0 0 0 37 340 17 0 37 357
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 272 275 4 505 0 -128 304 148 476 317 -148 793 0
2631 Běžné 215 260 662 0 -105 388 110 534 218 -110 752 0
2632 Kapitálové 57 015 3 843 0 -22 916 37 942 99 -38 041 0
27 Sociální dávky 496 117 2 231 952 0 728 071 82 0 728 153
271 Dávky sociálního zabezpečení 496 001 0 231 952 0 727 953 1 0 727 954
272 Dávky sociální pomoci 2 0 0 0 2 0 0 2
273 Sociální dávky zaměstnavatelů 114 2 0 0 116 81 0 197
28 Ostatní výdaje 83 304 28 446 675 0 112 425 28 206 -10 140 621
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 18 0 19
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 83 303 28 446 675 0 112 424 28 188 -10 140 602
2821 Ostatní běžné výdaje 20 800 1 110 675 0 22 585 14 055 -10 36 630
2822 Ostatní kapitálové výdaje 62 503 27 336 0 0 89 839 14 133 0 103 972
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 11 318 296 492 0 12 106 88 546 0 100 652
311.1 Fixní aktiva 11 282 296 492 0 12 070 86 976 0 99 046
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 8 0 0 0 8 40 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 28 0 0 0 28 1 530 0 1 558
  PENĚŽNÍ SALDO -91 998 2 390 2 229 0 -87 379 12 387 0 -74 992
 
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 648 488 0 1 000 -1 204 1 648 284 116 537 -3 970 1 760 850
6302   Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0   0
6303   Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 585 512 0 0 -204 1 585 308 13 735 -2 646 1 596 396
6304   Půjčky [6314+6324] 62 976 0 1 000 -1 000 62 976 102 802 -1 324 164 454
631   Domácí 1 178 160 0 1 000 -1 204 1 177 956 59 951 -3 970 1 233 936
6312     Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313     Cenné papíry jiné než akcie 1 175 615 0 0 -204 1 175 411 9 833 -2 646 1 182 598
6314     Půjčky 2 545 0 1 000 -1 000 2 545 50 118 -1 324 51 338
632   Zahraniční 470 328 0 0 0 470 328 56 586 0 526 914
6322     Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323     Cenné papíry jiné než akcie 409 897 0 0 0 409 897 3 902 0 413 799
6324     Půjčky 60 432 0 0 0 60 432 52 684 0 113 116
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 192 015 95 408 238 912 -128 304 1 398 031 398 093 -148 817 1 647 307
701   Všeobecné veřejné služby 135 244 0 0 0 135 244 57 539 -10 663 182 120
7017     Transakce v oblasti veřejného dluhu 47 945 1 0 .... 47 946 2 424 -14 50 356
7018     Transfery obecného charakteru mezi různými
    úrovněmi státní a veřejné správy
10 436 0 0 0 10 436 213 -10 649 0
702   Obrana 31 950 0 0 -13 31 937 577 -46 32 468
703   Veřejný pořádek a bezpečnost 65 351 0 0 -16 65 335 8 047 -415 72 967
704   Ekonomické záležitosti 171 227 89 433 0 -67 276 193 384 91 932 -11 813 273 503
7042     Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 47 786 35 953 0 -35 799 47 940 3 137 -1 233 49 844
7043     Paliva a energetika 5 619 482 0 0 6 101 1 195 -4 381 2 915
7044     Těžba a zpracovatelský průmysl 2 339 415 0 0 2 754 159 -101 2 812
7045     Doprava 43 900 52 029 0 -31 477 64 452 84 489 -4 216 144 725
7046     Pošty a telekomunikace 623 0 0 0 623 45 0 668
705   Ochrana životního prostředí 31 531 2 535 0 -324 33 742 36 902 -13 762 56 882
706   Bydlení a společenská infrastruktura 27 173 2 365 0 0 29 538 34 551 -18 701 45 388
707   Zdraví 66 362 0 239 012 -59 867 245 507 9 254 -78 254 683
7072     Ambulantní zdravotní péče 829 0 .... 0 .... 3 831 -75 ....
7073     Ústavní zdravotní péče 1 941 0 .... 0 .... 4 935 0 ....
7074     Veřejné zdravotnické služby 60 287 0 .... -59 867 .... 409 -3 ....
708   Rekreace, kultura a náboženství 15 947 1 059 0 -805 16 201 30 865 -577 46 489
709   Vzdělávání 127 609 16 0 0 127 625 119 811 -86 746 160 690
7091     Preprimární a primární vzdělávání 243 .... 0 0 .... 23 496 -3 ....
7092     Sekundární vzdělávání 3 402 .... 0 0 .... 82 725 -501 ....
7094     Terciární vzdělávání 24 940 .... 0 0 .... 538 -8 ....
710   Sociální věci 532 049 0 0 -3 532 046 14 285 -6 016 540 315
    Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje
  nefinančních aktiv
-12 428 0 -100 0 -12 528 -5 670 0 -18 198

Nejčtenější