Novinky

Právní rámce

oddělení 3504 - Pojišťovnictví a penzijní produkty
oddělení 3504 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

Vydáno

 • Pojišťovnictví
 • Soukromý sektor
Aktualizováno 12. 4. 2016
 • Doplnění odkazů na nové evropské pokyny ke směrnici Solventnost II
 • Doplnění odkazu v sekci Solventnost II (Rozhodnutí Komise 2015/2290 ze dne 12. června 2015)
 • Aktuaizace obsahu v sekcích: Pojišťovnictví v ČR (Další informace) a Pojišťovnictví v EU (Solventnost II, Platná legislativa, Garanční schémata)

Pojišťovnictví v ČR

Platná legislativa

 • Zákon č. 277/2009 Sb. zákon o pojišťovnictví
 • Zákon č. 377/2005 Sb. o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
 • Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Prováděcí předpisy

Prováděcí předpisy k těmto předpisům jsou dostupné na stránkách České národní banky.

 • Vyhláška č. 433/2009 Sb. o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny. )
 • Vyhláška č. 434/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
 • Vyhláška č. 347/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
 • Vyhláška č. 582/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
 • Vyhláška č. 205/1999 Sb. kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb. kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Další informace

Výpočet pojistného pro účely zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – stanovisko Ministerstva financí k možnosti omezení výše vyměřovacího základu:

Návrh novely zákona o pojišťovnictví implementující směrnici Solventnost II je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

Pojišťovnictví v EU 

Solventnost II

Webové stránky Evropské komise k projektu Solventnost II

Webové stránky European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Platná legislativa

 • V roce 2014 byl dokončen proces legislativních příprav na zavedení režimu podle směrnice Solventnost II. V této souvislosti byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/51/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu dohledu pro cenné papíry a trhy)(dále též „Omnibus II“). Tato směrnice mění směrnici Solventnost II, kterou přizpůsobuje podmínkám Lisabonské smlouvy a reflektuje vznik Evropských orgánů dohledu. Dále došlo k přijetí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES   o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), která s nabytím účinnosti dne 1. ledna 2016 nahradí směrnice č. 64/225/EHS, 73/239/EHS, 73/240/EHS, 76/580/EHS, 78/473/EHS, 84/641/EHS, 87/344/EHS, 88/357/EHS, 92/49/EHS, 98/78/ES, 2001/17/ES, 2002/83/ES a 2005/68/ES.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/23/EU ze dne 12. září 2012, kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/58/EU ze dne 11. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic (Solventnost I)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/51/EU, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu dohledu pro cenné papíry a trhy)(tzv. Omnibus II)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/460 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup pro schvalování interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/461 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup společného rozhodování o žádosti o používání skupinového interního modelu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/462 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek, pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu v souvislosti se zvláštními účelovými jednotkami, jakož i pro stanovení formátů a tabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/498 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup schválení použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny ze strany orgánu dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/499 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro udělování schválení ze strany orgánů dohledu k použití položek doplňkového kapitálu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/500 ze dne 24. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, které mají být použity pro schvalování žádosti o uplatnění vyrovnávací úpravy ze strany orgánů dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
 • ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1602  ze dne 5. června 2015, o rovnocennosti solventnostních a obezřetnostních režimů pro pojišťovny a zajišťovny platných ve Švýcarsku na základě čl. 172 odst. 2, čl. 227 odst. 4 a čl. 260 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
 • ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2290 ze dne 12. června 2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2011 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP) 
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2012 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro rozhodování o uložení, výpočtu a zrušení navýšení kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP) 
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2013 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP) 
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2014  ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a šablony pro předkládání informací orgánu dohledu nad skupinou a pro výměnu informací mezi orgány dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2015  ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy týkající se postupů pro posuzování externích úvěrových hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2016  ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o akciový index pro symetrickou úpravu standardního akciového kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2017  ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o upravené faktory k výpočtu kapitálového požadavku k měnovému riziku v případě měn vázaných na euro v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
 • Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/309 ze dne 26. listopadu 2015 o rovnocennosti režimu dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami platného na Bermudách s režimem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES a o změně rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290;
 • Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/310 ze dne 26. listopadu 2015 o rovnocennosti solventnostního režimu pro pojišťovny a zajišťovny platného v Japonsku s režimem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES;
 • Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES;
 • Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/2451 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony a struktury zveřejňování specifických informací orgány dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES;
 • Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/2452 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165 ze dne 5. února 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II);
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 ze dne 30. září 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro několik tříd aktiv pojišťoven a zajišťoven.  
 • Obecné pokyny EIOPA dostupné na stránkách EIOPA či na zde uvedeném seznamu (.PDF, 50 kB).

Smlouva mezi EU a Švýcarskou konfederací o jiném než životním pojištění

Zprostředkování pojištění

Garanční schémata

Garanční fondy - Garanční schémata

Záměrem Komise je vytvořit jednotný režim pro vypořádání nároků při případném úpadku pojišťovny. Jde v podstatě o vytvoření jakési záchranné sítě, na kterou by přešel nárok místo pojištěného. Tento záměr se netýká povinného pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, neboť zde takové schéma funguje v podobě garančního fondu.

Kromě toho Komise zvažuje zavést mechanismus řešení krizí v pojišťovnictví obdobně jako je tomu u úvěrových institucí.

Skupiny a finanční konglomeráty

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES   ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/E
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

 

Důležité odkazy

Zveřejněná oznámení   o rozhodnutí o likvidaci či reorganizaci pojišťovny či zajišťovny vydaná v členských státech.