Novinky

ARISweb

oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy
oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy

Vydáno

 • ARISweb
 • IBD ARIS
 • RISPR
 • RISRE
 • ÚFIS
 • Veřejný sektor

ARISweb - Prezentační systém údajů databáze IDB ARIS

Prezentační systém údajů databáze IDB ARIS

Aplikace ARISweb umožňují uživatelsky aktivní přístup k informacím uloženým v databázi IDB ARIS, která byla vytvářena v informačním systému ARIS v průběhu jeho existence.

Automatizovaný rozpočtový informační systém /ARIS/ po dobu své existence, tj. od roku 1993 až do ukončení jeho provozu k 30.6.2010, zajišťoval informatické funkce vztahující se k datové oblasti účetního a finančního výkaznictví organizačních složek státu /OSS/, kapitol státního rozpočtu, státních příspěvkových organizací /PO/, státních fondů, územních samosprávných celků /ÚSC/ a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, regionálních rad regionů soudržnosti /RR/ v České republice s cílem zajistit pracovníkům Ministerstva financí a ostatních orgánů státní správy potřebné informace pro průběžné hodnocení plnění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů a o hospodaření výše uvedených subjektů; zajišťoval zpracování tabulkových částí závěrečných účtů kapitol a státního závěrečného účtu a zpracování finančních ukazatelů pro statistiku vládního sektoru.

Nezastupitelnou funkci v systému ARIS měl účelový registr organizací označený zkratkou RARIS. Původně byl určen pouze pro účely zpracování, ale jak vývoj ukázal, obsahuje dnes informace, které jsou využívány v širším kontextu. Po ukončení provozu systému ARIS není již legislativní opora pro jeho aktualizaci, v současné době plní potřebnou funkci ve vztahu k aplikacím prezentačního systému ARISweb za období let 2001 až 2009.

ARISweb, jako jeden z prezentačních subsystémů ARIS, zpřístupňuje uživatelům širokou škálu informací z databáze IDB ARIS podle definovaných parametrů výběru.

Právní základ IS ARIS

Systém ARIS, jehož zřizovatelem bylo Ministerstvo financí, byl vybudován na základě Opatření MF ČR č.j. 283/1381/1993 (ve znění pozdějších doplňků) podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.

 • Vyhláškou č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů; zrušena vyhláškou č. 449/2009 Sb.;
 • Zákonem o státním rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok;
 • Vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu; zrušena vyhláškou č. 410/2009 Sb.

 • Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

   

Účel a uživatelé systému ARISweb

Výstupní informace ze systému

Prostřednictvím aplikací prezentačního systému ARISweb jsou uživatelům dostupné informace uložené v databázi IDB ARIS o finančních ukazatelích z:

 • účetních a finančních výkazů jednotlivých subjektů,
 • sumářů výkazů podle definovaných agregací,
 • vybraných fakultativních výstupů,

a to v roční periodicitě v časové řadě let 2001 až 2009. Prezentaci údajů finančních a účetních výkazů od roku 2010 naleznete na : ÚFIS - Prezentační systém finančních a účetních informací státu

Přístup k datovým zdrojům se řídí podle úrovně řízení subjektů, které jsou:

 • ústředně řízené organizace /ÚŘO/, kterými jsou OSS, státní příspěvkové organizace, státní fondy;
 • územně (místně) řízené organizace /MŔO/, kterými jsou územně samosprávné celky všech úrovní a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Informace o organizacích, které byly subjekty systému ARIS, nalezne uživatel v registru RARIS. Registr poskytuje informace o stavu sledovaných identifikátorů a klasifikátorů organizací .Pro veřejnost jsou k dispozici údaje v roční periodicitě počínaje rokem 2010.

 

Klasifikace jednotek a číselníků

V aplikacích ARISWEB je význam převážně používaných číselníků a klasifikací dostupný v příslušném okně k jeho kódu.

Základními klasifikacemi a číselníky jsou:

 • Rozpočtová skladba - gestor MF, stanovena vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; je základním klasifikačním standardem peněžních operací veřejných rozpočtů.
 • Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) - gestor ČSÚ, navazuje na klasifikaci NUTS EU
 • Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) - gestor ČSÚ,

 

 

Kontakty - ARISweb

Nejčtenější