Novinky

Informační systémy

Přehled informačních systémů využívaných Ministerstvem financí.

ilustrace

Otevřená data MF

Portál Otevřená data Ministerstva financí ČR - katalog datových sad.

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů - umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v ČR. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data.

ARISweb

Aplikace ARISweb umožňují uživatelsky aktivní přístup k informacím uloženým v databázi IDB ARIS, která byla vytvářena v informačním systému ARIS v průběhu jeho existence.

ÚFIS

Prezentační systém finančních a účetních informací státu - zprostředkovává zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/.

CEDR

Centrální evidence dotací z rozpočtu -  údaje o všech dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu a jejich příjemcích.

DOTINFO

DotInfo (Informace o dotacích) - informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR

FKVS

FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě (vstup do systému FKVS - pro předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol).

IS o platech

IS O PLATECH - Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy

IISSP - MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí - prezentační sytém k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Data pocházejí ze systému Státní pokladny.

REGOZ

Ministerstvo financí ČR je evidenčním orgánem, který vede registr aplikace REGOZ (REGistr OZnámení) čestných prohlášení  pro veřejné funkcionáře v rámci resortu Ministerstva financí ČR.

Certifikační autorita resortu MF

Certifikační autorita MF je poskytovatelem certifikačních služeb pro vnitřní potřebu resortu MF a důvěřující osoby. Vydává a spravuje certifikáty a časová razítka a v rámci resortu MF poskytuje potřebné, s nimi spojené služby. Na základě dohody mohou být služby systému PKI poskytovány i mimo resort MF.

Komunikační platforma

Strategie řízení a využívání informačních a komunikačních technologií resortu MF .

Plátci DPH

Celostátní registr plátců DPH obsahuje informace o plátcích daně z přidané hodnoty. Daňové identifikační číslo DIČ slouží k jednoznačné identifikaci daňových subjektů v rámci celé republiky - spravuje Generální finanční ředitelství.

Plátci SD

Celostátní registr plátců SD obsahuje informace o plátcích spotřebních a ekologických daní. Vyhledávat údaje z registru lze zadáním DIČ.  Daňové identifikační číslo (DIČ) slouží k jednoznačné identifikaci daňových subjektů v rámci celé republiky. Externí aplikaci spravuje Generální ředitelství cel.

Nestátní neziskové organizace

Externí aplikace převzatá Ministerstvem vnitra (aplikace býv. Min. informatiky). Na těchto stránkách naleznete informace o nestátních neziskových organizacích (NNO) a jejich prováděných projektech, které jsou evidované v Centrálním registru dotací (IS CEDR III).

IS pojišťovacích zprostředkovatelů

Informační systém pojišťovacích zprostředkovatelů - ISPOZ - registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí  patří od 1.04.2006 do ČNB, která převzala agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ).

DMS - Document Management System

Projekt IS DMS je úkol MF v rámci strategie Smart Administration připravit kvalitní prostředí a podklady pro budoucí implementaci konsolidovaného, resp. integrovaného informačního systému DMS pro resort Ministerstva financí.

Portál veřejných strategií

Portál veřejných strategií vznikl v rámci projektu Ministerstva financí České republiky "Metodika přípravy veřejných strategií" ("Projekt"). V současné době slouží portál především k informování o průběhu, výstupech a přínosech Projektu. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

ISKSP

Informační systém o státní podpoře stavebního spoření.

Číselník účelových znaků

Číselník pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně. Pravidelně aktualizován.

Portál pro IISSP

Portál Integrovaného informačního systému Státní pokladny.