CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz: 

Žádám  o poskytnutí  informací ze smlouvy o  financování projektu  schváleného meziresortní komisí Ministerstva průmyslu a obchodu k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.  Jedná se o projekt vedený pod číslem 462 žadatele Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s., schválený meziresortní komisí na svém 4 zasedání konaném dne 25/11/2002. Jako Zhotovitel je uvedena společnost  GEOSAN GROUP a.s.  Projekt je veden pod názvem Rekultivace Medard-Libík - V etapa.  a jako číslo realizační smlouvy je uvedeno 0050/02-UV-004-SU0061 uzavřená dne 11/102004.  Směrnice  pro řešení těch to stavů uvádí, že po souhlasu meziresortní komise uzavře zhotovitel smlouvu s Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí ... z tohoto důvodu se obracím na Vás.

Prosím tím to o poskytnutí informací ze smlouvy, zejména   informace  o  povinnosti žadatele, případně zhotovitele vrátit finanční prostředky při nedodržení  podmínek smlouvy. A zejména co je  smlouvou posuzováno jako porušení smlouvy,  které povinnost vrátit čerpané prostředky stanovuje.  Jako například u dotačních programů nedodržení  termínu udržitelnosti projektu.

Odpověď:

Příloha- vybrané články výše uvedené smlouvy, které se vztahují k dotazům

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář