CZ EN

Materiály na jednání vlády 20. října 2004

Bod č. 12:
Akční plán pro Českou republiku v oblasti účetnictví a auditu

Vládě předkládáme Akční plán pro Českou republiku v oblasti účetnictví a auditu, který obsahuje plán postupných kroků v této oblasti. Schválením tohoto důležitého politickoekonomického dokumentu učiní Česká republika významný krok k tomu, aby posílila důvěryhodnost účetnictví a auditu V ČR. Akční plán vychází z doporučení Světové banky, která zároveň poskytla Ministerstvu financí technickou asistenci při jeho přípravě a uvádění do praxe.

Po schválení Akčního plánu by měly být jednotlivé úkoly podle svého charakteru zařazeny buď do plánu legislativních prací vlády nebo plánu činností dotčených subjetků, jako je Komora auditorů České republiky , či ostatní resorty. Nejpodstatnější součinnost by se měla týkat ministerstva spravedlnosti, a to především proto, že by mělo dojít k ovlivňování chování obchodních společností například při výběru auditora, což si vyžádá úpravu obchodního zákoníku. Dalším cílem by mělo být zavedení pojmu "subjekty veřejného zájmu" do právního řádu České republiky.

Bod č. 19:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 208)

Ministerstvo financí navrhuje přímý prodej Pivovaru Strakonice za tržní cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 69,2 mil. Kč městu Strakonice. Ministerstvo financí tak akceptovalo společný návrh Ministerstva zemědělství a města Strakonice ohledně způsobu privatizace pivovaru.

Město Strakonice odůvodnilo svoji žádost o koupi pivovaru snahou o zachování stávající výroby piva, zaměstnanosti, posílením image a turistické atraktivity města.

Ministerstvo financí rovněž předkládá vládě návrh k privatizaci dalšího majetku ze správy Pozemkového fondu ČR v účetní hodnotě 5,6 mil. Kč formou přímého prodeje.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář