CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 24. června 2015

Bod č. 1:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2016 až 2018

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2016 až 2018“. Fiskální cíl vlády, tj. podíl deficitu vládního sektoru na HDP v %, je navržen na léta 2016 až 2018 pod 3 %.


Bod č. 2:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018“. Východiskem pro zpracování byly střednědobé výdajové rámce na léta 2016 až 2018.

Součástí materiálu je předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2016 až 2018 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2016 až 2018. Deficit státního rozpočtu je navržen v letech 2016 až 2018 ve výši 70 mld. Kč, 60 mld. Kč a 50 mld. Kč.


Bod č. 3:
Návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, jehož cílem je rozšíření okruhu subjektů, jejichž účty budou podřízeny státní pokladně a budou tedy muset být vedeny v České národní bance.
Rozšíření počtu subjektů, jejichž účty budou podřízeny systému souhrnných účtů státní pokladny, představuje nezbytnou součást cíle vlády respektovat pravidla rozpočtové zodpovědnosti a omezit růst státního dluhu při zachování stabilní likviditní pozice státu a hladké realizace rozpočtové politiky.


Bod č. 19:
Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO a Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO“, který byl vypracován v návaznosti úkoly vyplývající z Akčního plánu ke Strategii podpory Čechů v institucích EU schváleného vládou dne 23. února 2015.

Cílem materiálu, který Ministerstvo financí zpracovalo ve spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí, je navrhnout způsob financování stáží vybraných zaměstnanců státní správy v institucích EU a financování aktivit souvisejících s přípravou na tzv. testy EPSO a přispět tak k profesnímu rozvoji státních zaměstnanců, resp. ke zlepšení fungování české státní správy.


Bod č. 20:
Žádosti nabyvatelů privatizovaného majetku o navýšení garance tzv. ekologické smlouvy uzavřené pro odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací mezi Ministerstvem financí a společnostmi ICEC ŠLAPANICE, a.s., ČSAD STTRANS a.s., SAP Mimoň spol. s r.o. a Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o současném stavu sanačních opatření realizovaných v rámci ekologických smluv uzavřených k odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací společností ICEC ŠLAPANICE, a.s., ČSAD STTRANS a.s., SAP Mimoň spol. s r.o. a Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s., a žádosti těchto společností o zvýšení maximální částky určené ekologickou smlouvou na odstranění těchto starých ekologických zátěží tzv. garance.

Pro informaci:


Bod č. 1:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014

Na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2015 předkládá Ministerstvo financí vládě pravidelnou Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2014.

Zpráva, která je vydávána jednou ročně, podává souhrnné analytické informace o vývoji v jednotlivých sektorech finančního trhu České republiky se zaměřením na aktuální vlivy působící na trh. Svým charakterem tak navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu.


Bod č. 6:
Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2014

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členům vlády materiál „Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2014”. Uvedený materiál, který je předkládán každoročně, shrnuje výsledky činnosti obou soustav orgánů v resortu Ministerstva financí, vykonávajících správu příjmů veřejných rozpočtů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář