CZ EN

Materiály na jednání vlády 17. dubna 2013

Bod č. 2:
Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Předložení návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je důsledkem transformace daně dědické a daně darovací pod režim daně z příjmů.   Dochází ke zrušení dosavadního zákona  č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a cílem návrhu je zachovat zdanění úplatných převodů nemovitostí v podobě zdanění nabývání nemovitých věcí, což souvisí s rozsáhlými změnami v oblasti soukromého práva. Návrh zákona zajišťuje vyšší efektivitu výběru daně a snižuje administrativní náročnost správy daně pro správce daně i poplatníky.

Oproti současné právní úpravě daně z převodu nemovitostí je navrženo sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele, jak je tomu v převážné většině členských zemí EU. Na základě této úpravy dojde ke zrušení institutu ručitele pro účely této daně.

Jedním z podstatných cílů zákona je rovněž snížení administrativní náročnosti související s výběrem daně u poplatníků i správců daně a omezení počtu případů povinného předkládání znaleckých posudků podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně nemovitých věcí. S tím je spojena nová konstrukce základu daně u běžně převáděných nemovitých věcí, k nimž patří zejména převody nemovitých věcí určených k bydlení či rekreaci a některé pozemky. Pro určení základu daně se navrhuje cenu sjednanou porovnat namísto zjištěné ceny dle znaleckého posudku s výší 75 % tzv. směrné hodnoty, což je údaj zjištěný správcem daně, vycházejí z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci, pokud se tak sám poplatník rozhodne. Poplatník díky této změně nebude mít za povinnost vždy předložit znalecký posudek, nicméně bude mu zachována možnost v případě jeho zájmu znalecký posudek nechat vyhotovit. I v tomto případě se nově bude porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75 % zjištěné ceny ve znaleckém posudku.

Návrh celkově omezuje rozsah písemností, jež budou poplatníci povinni k daňovým přiznáním přikládat. Současně dojde k odstranění povinného ověřování listin, neboť nová právní úprava dává poplatníkům možnost přikládat ostatní písemnosti pouze ve formě kopie.

Návrh nového zákona upravuje dále některé otázky vyplývající z potřeb praxe, včetně přehodnocení rozsahu a opodstatněnosti osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Z hlediska osvobození od daně se však nově navrhuje rozšířit možnost uplatnění osvobození od daně pro případy všech  prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí. Zákon též nově odstraňuje dvojí zdanění finančního leasingu, neboť zahrnuje osvobození pro případy nabytí nemovité věci užívané na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při skončení leasingového vztahu.

Přijetí navrhované právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí  povede ke snížení zátěže správce daně i poplatníků, a to v rovině administrativní i platební.

Bod č. 3:
Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2013 schváleným usnesením vlády č. 84 ze dne 6. února 2013 předkládá Ministerstvo financí návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách.

Navrhovaná právní úprava má za cíl s účinností od 1. ledna 2014 přizpůsobit veškeré daňové zákony rekodifikaci soukromého práva a provést další potřebné změny, z nichž nejvýznamnější je realizace I. fáze jednoho inkasního místa; plné spuštění jednoho inkasního místa (II. fáze) se předpokládá s účinností od 1. ledna 2015.

Výjimkou je zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který se navrhuje zrušit. Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově upravena v samostatném zákoně. Daň dědická a daň darovací budou inkorporovány do daní z příjmů.

Předpokládané nabytí účinnosti zákona je odvozeno od nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva hmotného, tedy 1. ledna 2014.

Bod č. 17:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2012 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

V návaznosti na ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, je uloženo, že Vláda předkládá Poslanecké sněmovně každoročně do 30. dubna přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok.

Ve smyslu tohoto ustanovení byl zpracován Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2012, který podává souhrnnou informaci o rozsahu a zaměření cenových kontrol v roce 2012. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2012 prováděné. finančními ředitelstvími a celními orgány, Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi. V souhrnu bylo provedeno v tomto období 3 905 kontrolních akcí. Objem pravomocně uložených pokut z  uzavřených kontrol činí 9 486 608,- Kč.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2012 do 31.12.2012 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o výši čerpání garancí ve vztahu k aktuálnímu stavu zdrojů a prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí. Úkol pravidelně pololetně informovat vládu vyplývá z bodu 11) usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. ledna 2001, o zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací.

Předložený materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v 2. pololetí roku 2012. Tabulky, které jsou součástí materiálu, dokládají stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod vzniklých před privatizací a čerpání finančních prostředků na ekologii za 2. pololetí 2012. Dále seznamují s výší a čerpáním garancí schválených vládou ČR na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář