CZ EN

Materiály na jednání vlády 18. dubna 2007

Bod č. 9:  -Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2007

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu je předkládána v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, podle kterého Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji mohla do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí předložit rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Výsledky plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu jsou prezentovány na základě údajů o jeho pokladním plnění, tj. podle stavu na účtech státního rozpočtu vedených u ČNB, nikoliv podle sumářů finančních a účetních výkazů kapitol, které jsou zpracovány a předkládány v pozdějších termínech. Za první tři měsíce činily příjmy státního rozpočtu 242 miliardy Kč, výdaje dosáhly 230,7 miliardy Kč. Rozpočet za toto období tedy vykázal přebytek ve výši 11,3 miliardy Kč.

Bod č. 11: -Návrh na určení vítěze veřejného výběrového řízení na nabyvatele podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s., a  návrh na zaměření dalšího rozvoje pojišťování vývozu

Vláda svým usnesením z dubna roku 2006 schválila záměr prodat 66 procent podílu společnosti EGAP v Komerční úvěrové pojišťovně strategickému investorovi, který vzejde z veřejného výběrového řízení. Potřeba spojení KÚP se silným partnerem jednoznačně vyplynula z analýzy trendů rozvoje trhu úvěrového pojištění v Evropě a ve světě a z dosavadního vývoje trhu úvěrového pojištění v ČR, kde si KÚP zatím udržuje zhruba 50 procentní podíl na trhu.

Ve srovnání s jinými odvětvími finančních služeb se komerční úvěrové pojištění vyznačuje specifickými faktory, jejichž význam v posledních letech zesílil. Jde především o mimořádnou náročnost na kapitálové vybavení, nezbytnost přístupu k rozsáhlým databázím informací o dlužnících a vysoké nároky na investice do informačních technologií. Kapitálový vstup silného zahraničního partnera podpoří další rozvoj krátkodobého úvěrového pojištění coby efektivního nástroje ochrany věřitelů v obchodním styku a rozšíření činnosti o další navazující služby.

Pro informaci

Bod č. 2: - Návrh na ukončení čerpání a vypořádání prostředků vyvedených z kapitoly VPS státního rozpočtu na rok 2000 na účet Národního fondu určený na spolufinancování programů Evropské unie

Předkládaný materiál informuje o čerpání prostředků vyvedených ze státního rozpočtu 2000 pro účely spolufinancování programů Evropské unie. Šlo o úhrnnou částku ve výši 1,99 miliardy Kč. Jelikož tyto prostředky již byly prostřednictvím vládních usnesení rozděleny a zavádění programů předvstupní pomoci tak již bylo téměř ukončeno (k realizaci zbývají pouze dva převody financí určených na spolufinancování projektů strukturálních fondů) je vládě navrhována strategie pro ukončení a konečné vypořádání tohoto zdroje financování. 

Bod č. 3: - Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2006

V souladu s Pokyny pro hospodaření s finančními prostředky při implementaci nástrojů Phare a Transition Facility v ČR, které jsou přílohou usnesení vlády ze září 2004, předkládá Ministerstvo financí informaci o čerpání finančních prostředků poskytnutých Evropskou komisí v rámci těchto dvou programů na projekty, které byly finančně vypořádány v roce 2006. V loňském roce obdržela Česká republika na tyto dva programy (Phare a TF) celkem 49,3 miliónu eur. Z této částky bylo vyčerpáno téměř 94 procent. Zbylých šest procent z celkové částky se podařilo ušetřit, a to především díky dosaženým nižším nákladům v přípravných řízeních a úsporou při zadávání veřejných zakázek. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář