CZ EN

Materiály na jednání vlády 13. února 2013

Bod č. 3:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013.

Bod č. 10:
Návrh na konečnou dislokaci v objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, na zřízení věcných břemen k tomuto objektu a na vložení tohoto objektu a pozemku č. parc. 513 do vlastnictví Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Ministerstvo financí připravilo na žádost Akademie věd materiál navrhující vládě odsouhlasit dislokaci v objektu Hybernská č. 1000/8, Praha 1, a následnou změnu dispozice s tímto objektem a příslušným pozemkem z Akademie věd České republiky na Ústav pro jazyk český  AV ČR, v. v. i. Jde o plnění usnesení vlády č. 600 z roku 2009, kterým si vláda vyhradila právo rozhodnout předem jak o dislokaci, tak případně i o dispozici s tímto majetkem.

V objektu by měla být umístěna pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž je zřizovatelem, tj. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Orientální ústav AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,   a dále Odbor bytů a ubytovacích zařízení a Odbor správy majetku Střediska společných  činností AV ČR, v. v. i.
Pracoviště Akademie věd České republiky využijí budovu k zajištění plnění svých hlavních úkolů, pro pedagogickou činnost a další navazující činnosti. Záměr využít tento objekt pro účely Akademie věd České republiky je v souladu se shora uvedeným usnesením vlády.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Zpráva o pokroku v realizaci změn nelegislativní povahy zpracovaná v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládají vládě pro informaci materiál „Zpráva o pokroku v realizaci změn nelegislativní povahy, zpracovaný v souladu s unesením vlády ze dne 22. srpna 2012 č. 610.“ Materiál byl připraven na platformě Pracovní skupiny pro legislativní změny a navazuje na dlouhodobou aktivitu této pracovní skupiny, která předložila od roku 2010 vládě k projednání již několik legislativních balíčků s návrhy úprav na zlepšení systému administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Materiál se věnuje pokroku v realizaci úkolů nelegislativní povahy, které se vztahují k tématům definovaným jako stěžejní pro účely zjednodušení systému čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU. Dále se tento materiál zaměřuje na oblasti, které jsou považovány za problematické, a to jak z pohledu subjektů stávající implementační struktury, tak i z pohledu Evropského účetního dvora a Evropské komise. Materiál dále řeší témata, která souvisí s nálezy českých a evropských auditních subjektů v oblasti fungování řídících a kontrolních systémů v ČR, a v neposlední řadě i témata související bezprostředně s přípravou příštího programového období 2014-2020. Zpráva o pokroku kromě toho reflektuje také doporučení, která vzešla ze závěrů střednědobého hodnocení Národního strategického referenčního rámce.

V příloze materiálu je ke každé oblasti zpracován detailní popis řešených témat, a to spolu s návrhy dalšího postupu v dané oblasti. Výsledkem provedené analýzy jednotlivých témat jsou návrhy jak nelegislativní, tak také legislativní povahy, které by měly být promítnuty do příslušných metodik či právních předpisů.

Bod č. 9:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro rok 2013“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) pro rok 2013“ v jednacím řízení bez uveřejnění.
Ministerstvo financí v současné době připravuje otevřené výběrové řízení k zajištění dodavatele služeb podpory pro všechny moduly IISSP v produktivním provozu na období let 2013-2014. Do doby ukončení tohoto výběrového řízení a do doby ukončení zbývající části implementace celého projektu IISSP je na nezbytnou dobu (maximálně do konce roku 2013) navrhováno zajistit tyto služby formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V této lhůtě je zahrnuta i nezbytná doba na předání činností podpory vysoutěženému dodavateli.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář