Novinky

Dohody EU se 3. státy k CRS

oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

  • Daň
  • Mezinárodní spolupráce
  • Legislativa
  • Legislativa EU
  • Zahraniční sektor
  • Boj proti daňovým únikům
Aktualizováno 4. 11. 2016 10:30
  • Aktualizováno - notifikace
  • Zveřejněny odkazy: Monako Dohoda a Protokol a Andorra Dohoda a Protokol

S cílem rozšíření uplatňování pravidel vnitřního trhu (resp. ustanovení o platebním zprostředkovateli) i na některé nečlenské státy, uzavřela EU s pěti non-EU státy (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) tzv. savings dohody, které obsahovaly ustanovení odpovídající směrnici Rady EU 2003/48/EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb.

V návaznosti na inkorporování společného standardu pro oznamování do práva EU směrnicí č. 107/2014/EU udělily členské státy Komisi mandát pro vyjednání pozměňovacích protokolů k savings dohodám, které by odrážely mezinárodní vývoj v automatické výměně informací a které by zavedly výměnu podle jednotného standardu pro oznamování mezi čl. státy a výše uvedenou pěticí států.

Revidované dohody již Unie podepsala se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, San Marinem a Andorrou. Od 1. 1. 2016 je již platná a použitelná revidovaná dohoda s Lichtenštejnskem a od 1. 1. 2016 se na základě Rozhodnutí Rady EU prozatímně provádí revidovaná dohoda se San Marinem.

Evropská komise dojednává k těmto Dohodám pozměňující protokoly tak, aby odpovídaly novele směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (Směrnice Rady 2011/16/EU ve znění Směrnice Rady 2014/107/EU byla transponována do českého právního řádu: Úplné znění zákona: Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů). Dohoda ve znění Protokolu předpokládá, že smluvní strana notifikuje druhé smluvní straně některé skutečnosti. Ministerstvo financí dosud vyhotovilo a zaslalo následující notifikace:

Seznam „Participating Jurisdictions“ bude na konci roku revidován v závislosti na ratifikaci Úmluvy (viz Dokumenty ke stažení v části Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a přehled přistupující států na internetových stránkách OECD) a v závislosti na tom, zda tyto státy učiní všechna oznámení v souladu s čl. 7 MCAA a zároveň oznámí Českou republiku jako participující jurisdikci. Další skutečnosti byly notifikovány s ohledem na platnou legislativu a zajištění co možná nejvíce homogenního režimu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech. 

 

Nejčtenější