Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. února 2018

 • Bod č. 6: Jmenování zástupců Ministerstva financí do dozorčích rad zdravotních pojišťoven
 • Bod č. 11: Návrh na schválení Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 • Bod č. 13: Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2018)
 • Bod č. 5: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Diag Human SE a panem Josefem Šťávou“
 • Bod č. 6: Informace Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/05 „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. února 2018

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. ledna 2018

 • Bod č. 1: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s G. Nussbaumem"
 • Bod č. 2: Informace o připravované zakázce na výrobu a dodání tabákových nálepek pro Celní správu České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. ledna 2018

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 13: Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice s objektem občanské vybavenosti v obci Březová

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. ledna 2018

 • Bod č. 10: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků vedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 – „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. ledna 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
 • Bod č. 3: Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 6: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
 • Bod č. 9: O úpravě garance na odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací dané ekologickou smlouvu č. 139/96 uzavřenou se společností ÚJV Řež, a.s.
 • Bod č. 18: Dispozice s pozemkem parc. č. 484/1 v katastrálním území Nové Město a obci Praha
 • Bod č. 21: Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna přílohy č. 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017
  Pro informaci:
 • Bod č. 13: Informace ohledně veřejných zakázek resortu Ministerstva financí zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 22: Informace Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.15/15 - „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. listopadu 2017

 • Bod č. 7: Informace ministra financí k aktuální situaci ve věci zajišťovacích příkazů
 • Bod č. 25: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2017
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2017)
 • Bod č. 6: Fiskální výhled České republiky (listopad 2017)
 • Bod č. 7: Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. listopadu 2017

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Bod č. 12: Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod
 • Bod č. 17: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
 • Bod č. 18: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33 - „Správa spotřebních daní“
 • Bod č. 19: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 - „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23.října 2017

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Bod č. 14: Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
 • Bod č. 18: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Bod č. 19: Poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.
 • Bod č. 23: Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice
 • Bod č. 39: Návrh usnesení vlády k předložení návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 Poslanecké sněmovně v VIII. volebním období
 • Bod č. 40: Návrh usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
  Pro informaci
 • Bod č. 7: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“