Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. listopadu 2017

 • Bod č. 7: Informace ministra financí k aktuální situaci ve věci zajišťovacích příkazů
 • Bod č. 25: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2017
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2017)
 • Bod č. 6: Fiskální výhled České republiky (listopad 2017)
 • Bod č. 7: Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. listopadu 2017

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Bod č. 12: Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod
 • Bod č. 17: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
 • Bod č. 18: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33 - „Správa spotřebních daní“
 • Bod č. 19: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 - „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23.října 2017

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Bod č. 14: Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
 • Bod č. 18: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Bod č. 19: Poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.
 • Bod č. 23: Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice
 • Bod č. 39: Návrh usnesení vlády k předložení návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 Poslanecké sněmovně v VIII. volebním období
 • Bod č. 40: Návrh usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
  Pro informaci
 • Bod č. 7: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. října 2017

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Bod č. 4: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017
 • Bod č. 12: Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. září 2017

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace ministra financí o postupech Finanční správy České republiky ve věci zajišťovacích příkazů a tzv. korunových dluhopisů
 • Ministerstvo financí předkládá vládě informaci ministra financí, která shrnuje závěry analýzy Generálního finančního ředitelství týkající se prověření postupů Finanční správy ve vztahu k uplatňování zajišťovacích příkazů a průběžný stav kontrolní činnosti Finanční správy ve věci tzv. korunových dluhopisů.
 • Bod č. 4: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. září 2017

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 11: Návrh na kandidáta vlády ČR na předsedu Národní rozpočtové rady
 • Bod č. 12: Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
 • Bod č. 20: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2016
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení
 • Bod č. 5: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – implementace pracovního programu pro celní kodex Unie
 • Bod č. 8: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. září 2017

 • Bod č. 3: Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
 • Bod č. 16: Změna usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 107, ke konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8 v Praze 1
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2017 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. srpna 2017

 • Bod č. 12: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
 • Bod č. 13: Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
 • Bod č. 14: Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
 • Bod č. 20: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2017)
 • Bod č. 7: Informace o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. července 2017

 • Bod č. 5: Možné rozpočtové posílení investic vlády v roce 2017
 • Bod č. 6: Informace ministra financí k zajišťovacím příkazům a jejich využití ze strany Finanční správy České republiky
 • Bod č. 7: Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
 • Bod č. 24: Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
 • Bod č. 25: Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace pro vládu k postupu společnosti PRISKO a.s. vůči společnosti OKD, a.s.
 • Bod č. 6: Informace k datu spuštění účtenkové loterie
 • Bod č. 7: Memorandum o spolupráci