Novinky

Základní principy správy a řízení společností, které by zástupci FNM ČR vykonávající jeho akcionářská práva měli respektovat

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Fond národního majetku

I. Statutární a kontrolní orgány společnosti

 • Každý, kdo je poprvé jmenován do představenstva nebo dozorčí rady společnosti kótované na hlavním nebo vedlejším trhu, by měl nejprve získat náležité školení.
 • V každé společnosti by měla být pro členy představenstva a dozorčí rady vytvořena možnost využít v případě potřeby služeb nezávislé profesionální poradenské instituce, příp. podnikového právníka.
 • Představenstvo je povinno poskytovat dozorčí radě úplné a včasné informace, kvalifikovaně odpovídat na všechny její otázky, příp. poskytnout všechny další vyžádané informace.
 • Představenstvo by se mělo v ideálním případě scházet alespoň jednou měsíčně a dozorčí rada v ideálním případě alespoň desetkrát ročně.
 • Představenstvo a dozorčí rada by měly mít ve stanovách formální vymezení nebo soupis věcí, které jsou jim vyhrazeny k rozhodování.
 • Členové představenstva by neměli činit žádné kroky nebo předkládat návrhy, které by mohly snižovat nebo zakrývat zisky a bránit jejich poctivému rozdělování všem akcionářům včetně minoritních na řádném a spravedlivém základě.
 • Členové dozorčí rady by měli být voleni valnou hromadou na určitou dobu, znovuzvolení by nemělo být automatické. Členové dozorčí rady by mohli být znovuzvoleni na dobu ne delší než pět let. Ke jménům osob navržených k volbě do dozorčí rady a představenstva by měly být připojeny podrobné životopisné údaje.
 • V tzv. strategických společnostech je vhodné ustavit výbory dozorčí rady jako její poradní orgány (jedná se zejména o výbor pro audit, výbor pro jmenování a odměňování, příp. další).
 • Členové představenstva i dozorčí rady by měli jednat vždy na základě úplných a včasných informací, v dobré víře, s náležitou pílí, péčí řádného hospodáře a v nejlepším zájmu společnosti a jejích akcionářů.
 • Obchodování na základě zasvěcených informací (insider trading) a obchodování ve vlastní prospěch (self trading) je zakázáno.
 • Členové představenstva, dozorčí rady a vrcholní manažeři společnosti by měli zveřejnit jakoukoli svoji účast nebo podíl na transakcích či záležitostech, které ovlivňují společnost a měli by se zdržet rozhodování o těchto transakcích.

II. Společnost a akcionáři

 • Společnost by měla vždy chránit práva akcionářů, především:
  • právo na bezpečný způsob registrace vlastnictví,
  • právo co nejrychleji postoupit nebo převést akcie bez zbytečných překážek

ze strany společnosti,

 • právo na včasné a úplné informace o společnosti,
 • právo účastnit se valné hromady, rozšižřovat její program, hlasovat na ní a klást představenstvu a dozorčí radě otázky,
 • právo volit členy dozorčí rady, příp. i představenstva společnosti,
 • právo podílet se na ziscích společnosti, atd.

 

 • Společnost by měla zajistit spravedlivé zacházení se všemi akcionáři, včetně minoritních a zahraničních.
 • Společnost by měla zajistit zveřejnění všech kapitálových struktur a všechna uspořádání, která jistým akcionářům umožňují vyšší stupeň ovládání, než jaký odpovídá jejich vlastnictví akcií. Některé kapitálové struktury dovolují akcionářovi ovládat společnost ve stupni, který je v nepoměru k jeho vlastnictví společnosti.
 • Společnost by měla zajistit, že budou včas, přesně a úplně zveřejněny všechny závažné informace týkající se společnosti, včetně její finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti. Jedná se zejména o:
  • finančních a provozních výsledcích společnosti,
  • cílech a výhledech společnosti,
  • vlastnictví velkého počtu akcií a hlasovacích práv,
  • členech představenstva, dozorčí rady a vrcholového managementu, příp. o jejich odměňování,
  • významných předvídatelných rizikových faktorech,
  • významných problémech ve vztahu k zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám.
 • Kanály šíření informací by měly poskytovat řádný, včasný a nákladově efektivní přístup k relevantním informacím.
 • Společnost by měla zveřejnit informace o jednotlivých členech představenstva a dozorčí rady a klíčových osobách exekutivy, aby byli akcionáři s to ohodnotit jejich zkušenosti a kvalifikaci a zvážit jakékoli potenciální konflikty zájmů.
 • Akcionáři by měli mít jasně vymezená práva a možnost vykonávat určité pravomoci ve vztahu ke společnosti, z čehož vyplývá i jejich odpovědnost.

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější