Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Aktualizováno

Tombola

Vydáno

Evropská komise na svých internetových stránkách publikovala vyjádření Ministerstva financí ke konzultačnímu materiálu Evropské komise na úpravu prospektové směrnice

Evropská komise na svých internetových stránkách publikovala vyjádření Ministerstva financí ke konzultačnímu materiálu Evropské komise na úpravu prospektové směrnice: Consultation on a draft proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market - anglická verze

  • Vyjádření MF ke konzultačnímu materiálu Evropské komise na úpravu prospektové směrnice - anglická verze

Vyjádření je pouhou indikací přístupu, který lze  zaujmout, a nepřestavuje oficiání stanovisko ministerstva k uvedené problematice.

Vydáno

Aktuální legislativní záměry Evropské komise - Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování

Zpřísnění kapitálových požadavků na obchodníka s cennými papíry, úprava pravidel angažovanosti, řízení rizika likvidity, využívání hybridních nástrojů z hlediska regulatorního kapitálu a požadavků na sekuritizaci.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál o možné změně směrnice o koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování (tzv. UCITS IV), pokud se jedná o úlohu depozitáře standardního fondu kolektivního investování

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál o možné změně směrnice o koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování (tzv. UCITS IV), pokud se jedná o úlohu depozitáře standardního fondu kolektivního investování.

Vydáno

Ministerstvo financí se vyjádřilo ke konzultační materiálu Výboru evropských regulátorů trhů cenných papírů (CESR) na možnou úpravu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)

Ministerstvo financí se vyjádřilo ke konzultační materiálu Výboru evropských regulátorů trhů cenných papírů (CESR) na možnou úpravu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) pokud se jedná v bližší vymezení jednoduchého investičního nástroje pro účely tzv. testu přiměřenosti.

Vydáno

Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí sděluje, že dne 17. dubna 2009 vstoupil v platnost Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 278/1997. Daný Protokol, podepsaný v Moskvě dne 27. dubna 2007, tvoří nedílnou součást Smlouvy. České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, budou v nejbližší době vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Ustanovení předmětného Protokolu se budou provádět od 1. ledna 2010.